yuyuyu-4

 

Підсумки роботи Об’єднання профспілок Харківської області з виконання рішень XXVI Конференції ОПХО, VI З'їзду ФПУ і Цільових програм у 2012 році та завдання на 2013 рік були розглянуті на п’ятому засіданні Ради ОПХО.

Характеризуючи умови, в яких працювало Об’єднання минулого року і на початку поточного, Голова ОПХО Сергій Тесленко у своїй доповіді відзначив, що за результатами 2012 зниження обсягів виробництва склало 2,4%. Практично кожне третє підприємство за підсумками роботи мало негативний результат, тобто спрацювало збитково. І в поточному році поки не спостерігається пожвавлення в промисловому секторі економіки області. За результатами 2 місяців обсяг промислового виробництва скоротився до відповідного періоду 2012 року на 10,6%.

Одним з безумовних пріоритетів у роботі Об'єднання є завдання щодо підвищення рівня заробітної плати членів профспілок. Однак в 2012 році темпи зростання номінальної заробітної плати в цілому по області знизилися і склали 14,4% проти 16,8% в 2011 році. Як результат - не виконана норма програми економічного і соціального розвитку області, а також Регіональної угоди в частині збільшення середньомісячної заробітної плати. Індекс реальної заробітної плати значно відстає від відповідного показника по промисловим регіонам і в цілому по Україні.

Але проблема не тільки у виплаті зарплати. У поточному році збільшився розрив між мінімальною зарплатою і посадовим окладом 1-го тарифного розряду ЄТС до 302 грн. І в цьому році ми будемо продовжувати активну роботу щодо приведення оплати праці працівників бюджетної сфери у відповідність з законодавчо встановленими державними соціальними стандартами.

Але, незважаючи на посилення контролю на всіх рівнях, ситуація залишається напруженою.

За даними на 1 березня борги із заробітної плати складають 97,5 млн. грн., Зростання з початку року майже на 9 млн. грн., Щодо єдиного соціального внеску - 117 млн. грн., Зростання на 38,6 млн. грн., із страхових внесків - 199 млн. грн.

Ситуація на ринку праці в цілому по області має тенденцію до поліпшення. У 2012 році темпи вивільнення працівників підприємств сповільнилися; на 0,14% зменшився рівень зареєстрованого безробіття (до 1,68%); на 17% збільшилася кількість вакансій, заявлених роботодавцями в службу зайнятості. Допомога в працевлаштуванні отримав практично кожен другий, який звернувся до служби зайнятості.

Профспілкові організації використовують колективний договір як основний інструмент у здійсненні своїх функцій в соціальному захисті членів профспілок. Тому, основними пріоритетами при укладанні договорів і угод у 2013 році повинні залишитися: встановлення гідної заробітної плати - не нижче вимог і положень Генеральної, Територіального і галузевих угод, забезпечення збільшення питомої ваги заробітної плати в собівартості продукції чи наданих послуг, повної продуктивної зайнятості працюючих, гідних умов праці, вжиття додаткових заходів соціального захисту працюючих та членів їх сімей.

У минулому році понад півтори тисячі індивідуальних трудових спорів вирішені на користь трудящих шляхом переговорів з відповідними посадовими особами підприємств. На підставі судових рішень, у справах в яких брали участь представники ОПХО, стягнуто на користь трудящих понад 150 тисяч гривень.

У 2012 році ОПХО, його членські організації питання захисту прав працівників у сфері безпеки та гігієни праці вирішували через національну, галузеві, регіональні програми та колективні договори.

Але, всупереч національній Програмі гідної праці на 2012 - 2015 роки, де життю і здоров'ю працюючих відведено провідне місце, в законодавчому порядку змінено порядок відрахування коштів на охорону праці. Тепер власники підприємств у 10-11 разів можуть знизити фінансування охорони праці на промислових підприємствах. В черговий раз державні гарантії замінені регулюванням на рівні виробництва. І завдання профспілок - за допомогою колективних договорів зберегти це фінансування на колишньому рівні. Якщо ми допускаємо зниження, це неминуче позначається на показнику зростання захворюваності та травматизму, який і так викликає велику тривогу.

Сергій Тесленко також зупинився на проблемах мотивації профчленства, роботи із молоддю, інформаційного супроводу діяльності профспілок тощо. Він також визначив основні вектори роботи на наступний період:

- збереження і зміцнення єдності і солідарності профспілок, консолідація їх дій щодо захисту соціально-трудових прав та інтересів трудящих. Наш обов'язок - конкретними солідарними діями множити міць профспілок у протистоянні спробам посилення експлуатації людини праці;

- захист профспілкових прав і свобод, всемірне організаційне, кадрове, фінансове, інформаційне зміцнення профспілок, підвищення їх авторитету в суспільстві як єдиної сили, здатної адекватно представляти та ефективно захищати інтереси людини праці;

- сприяння модернізації профспілкового руху, виходячи із сучасних умов політичного та соціально-економічного розвитку країни;

- розвиток культурно-масової та спортивної роботи, захист духовних інтересів трудящих і членів їх сімей;

- розвиток соціального діалогу. Підтримка конструктивних відносин з органами влади та роботодавцями на основі рівності, взаємоповаги і безумовного виконання досягнутих домовленостей на всіх рівнях: від підприємства до регіону в цілому.

В обговоренні теми засідання Ради взяли участь голова первинної профспілкової організації Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Михайло Погорєлов, голова районної організації профспілки працівників культури Харківського району Наталія Цурікова, голова профкому ВАТ „Турбоатом” Ірина Єфремова, голова первинної профспілкової організації департаменту праці та соціальної політики Харківської міськради Людмила Пахомова та голова Теркому №4 Всеукраїнської профспілки працівників збройних сил України Фелікс Верес.

У прийнятій постанові Ради поставлено завдання профспілковим організаціям всіх рівнів вважати головною метою виконання рішень XXVI Конференції ОПХО, VI З’їзду ФПУ, V Ради ОПХО. З цією метою домагатися:

У сфері захисту соціально-економічних прав та інтересів трудящих:

- збереження і зміцнення єдності і солідарності профспілок, консолідації їх дій щодо захисту соціально-трудових прав та інтересів трудящих;

- виконання Програми соціального і економічного розвитку Харківської області на 2013 рік та Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року, підтримання регіональних програм, планів, співпрацю з керівниками підприємств, організацій щодо збереження трудового потенціалу, його продуктивної зайнятості та зростання оплати праці;

- консолідації зусиль щодо виконання рішень, спрямованих на підвищення добробуту населення, подолання бідності серед працюючих та запобігання хронічної бідності відповідно до цільової програми ФПУ «Гідна оплата праці». На засіданнях виборних органів членських організацій розглянути питання про рівень оплати праці, спільно з роботодавцями розробити заходи з його підвищення, встановити контроль за їх виконанням;

- вжиття заходів щодо виконання положень Генеральної, галузевих, Територіальної, міської угод та колективних договорів, здійснення постійного контролю за їх виконанням. Домагатися 100-відсоткового охоплення колективно-договірним регулюванням трудових відносин працівників на всіх підприємствах, в організаціях, установах, де діють профспілкові організації.

У сфері захисту трудових прав членів профспілок і прав профспілок:

- розгортання масового, дієвого громадського контролю за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, постійно вдосконалюючи форми громадського контролю, поєднувати його з наданням допомоги фахівцям підприємств та первинних профспілкових організацій у профілактиці правопорушень;

- активної співпраці з місцевими органами державної влади, Територіальною Державною інспекцією з питань праці у Харківській області в налагодженні дієвого контролю за дотриманням законодавства про працю та проведення профілактичної роботи з усунення його порушень. У квітні-грудні поточного року провести спільні перевірки на підприємствах, де порушуються норми трудового законодавства;

- активізації співпраці з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, роботодавцями та контролюючими органами щодо забезпечення права працівника на проведення своєчасної оплати праці та перерахування єдиного соціального внеску, виконання укладених на 2013 рік графіків погашення боргів з виплати заробітної плати, страхових внесків та єдиного соціального внеску;

- підвищення вимогливості до роботодавців та посадових осіб підприємств, які допускають порушення норм трудового законодавства, у разі необхідності домагатися притягнення їх до дисциплінарної чи іншої відповідальності;

- запровадження постійного контролю за своєчасністю та повнотою виплати заробітної плати, застосовування до керівників-порушників заходів, передбачених чинним законодавством, в т.ч. статтею 45 КЗпП;

- викорінення практики використання нелегальної праці, підміни прямих і офіційних трудових відносин цивільно-правовими договорами;

- надання необхідної правової допомоги проблемним підприємствам, в першу чергу таким, як ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Завод ім. Шевченка», ДП «ХЕМЗ» та ін.

У сфері охорони праці та здоров’я:

- ефективного захисту законних прав працівників на безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до цільової програми «Безпека і гігієна праці»;

- активізації роботи комісій та громадських інспекторів з охорони праці щодо посилення ними контролю за створенням безпечних умов праці на кожному робочому місці, недопущення приховування нещасних випадків, повного забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту;

- встановлення дієвого контролю за своєчасністю та якістю атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;

- посилення взаємодії з органами Державної експертизи умов праці, Держпраці України, прокуратури, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Харківській області та обласною державною адміністрацією щодо усунення порушень законодавства з охорони праці, атестації робочих місць, забезпеченні належних умов праці.

У сфері організаційного зміцнення ОПХО та його членських організацій:

- всебічного організаційного, кадрового, фінансового зміцнення профспілок, підвищення їх авторитету в суспільстві;

- модернізації профспілкового руху, виходячи із сучасних умов соціально-економічного розвитку країни;

- регулярного проведення навчання членів виборних органів профорганізацій і членів профспілок;

- завершення формування Молодіжних рад в членських організаціях ОПХО;

- підготовки резерву профспілкових кадрів, залучення молоді до роботи у виборних органах профспілок;

- більшої послідовності і системності інформаційно-агітаційної роботи ОПХО, його членських організацій, домагатися повної інформованості трудящих про діяльність виборних профспілкових органів всіх рівнів.

У сфері розвитку соціального діалогу:

- продовження активного соціального діалогу з органами влади та роботодавцями, спрямованого на удосконалення економічних, виробничих, соціальних та трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики;

- підтримки конструктивних відносин з органами влади та роботодавцями на основі рівності, взаємоповаги і безумовного виконання досягнутих домовленостей.

У сфері розвитку культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення:

- збереження існуючої мережі культурно-освітніх, оздоровчих, фізкультурно-

спортивних закладів;

- задоволення культурних, духовних потреб трудящих та членів їх сімей;

- якісного проведення оздоровчої кампанії 2013 року.

На закінчення роботи Ради ОПХО відбулося урочисте нагородження переможців обласного конкурсу „Профспілки на захисті людини праці” на краще висвітлення в газеті „Солідарність” діяльності профспілкових організацій та обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращого профспілкового лідера-жінку.

 

yuyuyu 3

 

YUYUYUYYU 5

 

 

yuyuyu 2

 

YUYUYYU 6

 

yuyuyu 1