Додаток
до постанови Ради ФПУ
від 23.03.2006 NР-4-11
Концепція
розвитку системи управління майном
Федерації професійних спілок України
 
Розділ 1. Обґрунтування необхідності вдосконалення
структури управління майном ФПУ
 
Стаття 1. Концепція вдосконалення структури управління загальнопрофспілковим майном ФП України, її членських організацій та суб'єктів їхньої підприємницької діяльності, затверджена постановою Президії ФПУ від 4 жовтня 1995 року NП-23-4, у своєму змісті мала позитивні складові, які протягом 10 років не тільки не втратили актуальності, а й мають бути в новій Концепції, а саме:
- загальнопрофспілкове майно Федерації професійних спілок України (ФПУ) є її неподільною власністю;
- ФПУ є суб'єктом права власності та здійснює права власника майна загальнопрофспілкового значення;
- Перелік загальнопрофспілкового майна, віднесеного до власності ФПУ, затверджено Президією ФПУ (постанова від 24.03.93 NП-3-5);
 

- відчуження майна здійснюється лише за згодою Президії ФПУ.

Діюча структура управління загальнопрофспілковим майном ФПУ в основному виконала нижченаведені вимоги:
- зберегла статус загальнопрофспілкового майна за лікувально – оздоровчими, туристськими, культурно-освітніми, спортивними та будівельними закладами профспілок;
- забезпечила керованість підприємствами профспілок з боку вищих органів ФП України.
 
Стаття 2. У той же час аналіз загальних проблем управління власністю в Україні, стану управління загальнопрофспілковим майном ФПУ, а також основних зауважень і пропозицій регіональних і галузевих профспілок щодо управління власністю дозволив виділити такі недоліки діючої системи управління майном ФПУ:
1. Через малоефективну нецілеспрямовану роботу відповідних посадових осіб відсутній повний (за кількістю та якістю) реєстр майна, що на даний момент призводить до відсутності повного переліку об'єктів загальнопрофспілкової власності ФПУ. Це ускладнює процес управління, не дозволяє виробляти ефективні рішення щодо оптимального розподілу прибутку від діяльності об'єктів лікувально-оздоровчого, туристського, культурно-освітнього, спортивного та будівельного призначення, а також здійснювати ефективні програми їх розвитку.
2. Управління майном не може бути ефективним через відсутність аналітичних висновків про стан майна ФПУ, що не дозволяє розробляти й реалізувати санаційні заходи для соціально важливих об'єктів загальнопрофспілкового майна або розробляти плани продажу деяких об'єктів, які не є соціально значимими і стан яких не дозволяє утримувати їх за рахунок коштів ФПУ.
3. Згідно з діючою Концепцією створення на базі об'єктів загальнопрофспілкового майна акціонерних товариств одночасно створило умови для низького контролю з боку ФПУ за діяльністю відповідних акціонерних товариств. Це призводить до виникнення конфліктів між необхідністю розвитку цих об'єктів відповідно до їх соціального призначення і законних вимог акціонерів щодо виплати їм дивідендів і підбору керівництва.
4. Через відсутність системи моніторингу результатів фінансово-господарської діяльності об'єктів майна ФПУ не встановлено фактичних цілей діяльності кожного з об'єктів, що призводить до неможливості розробляти ефективні рішення щодо управління і використання майна
5. В існуючій системі управління загальнопрофспілковим майном не чітко визначено повноваження насамперед органів управління акціонерних товариств та відповідних органів управління ФПУ. Також відсутній ефективний механізм формування й передачі таких повноважень у питаннях управління майном.
6. Через відсутність впливового представницького органу для контролю за управлінням і використанням майна ФПУ немає можливості ефективно використовувати додатковий ефект функціонування системи управління майном ФПУ.
7. Протягом 10 років не було виконано положення діючої Концепції про залучення кваліфікованих фахівців (економістів, аналітиків, юристів, маркетологів, соціологів) для роботи в спостережних радах і ревізійних комісіях, що призвело до непрофесійного й неефективного управління майном ФПУ.
8. Через відсутність фінансової підтримки рішень не створено механізму формування загальнопрофспілкового фонду розвитку майна, який дозволив би здійснювати ефективне управління майном і разом з тим не позбавляв безпосереднє керівництво об'єктів майна самостійності у вирішенні тактичних і оперативних задач.
9. Діюча Концепція не створила умов прозорості управління загальнопрофспілковим майном і прозорості його використання, що в цілому ускладнює реалізацію необхідних управлінських рішень і надання відповідних якісних послуг об'єктами майна ФПУ.
10. Через відсутність прозорого й чіткого механізму розподілу доходів від діяльності об’єктів майна ФПУ мають місце відцентрові тенденції, які можуть призвести до втрати загальносистемного ефекту розвитку власності ФПУ.
 
Розділ 2. Основні положення Концепції
розвитку системи управління майном ФПУ
 
Стаття 3. Головна мета Концепції полягає в розробці принципів створення правових, організаційних та фінансово-інвестиційних умов для розвитку системи управління майном ФПУ, які дозволять підвищити ефективність функціонування лікувально-оздоровчих, туристичних, культурно-освітніх та інших закладів профспілок як джерел фінансування розвитку й зміцнення профспілкових організацій та систем захисту членів профспілок.
Згідно з своїм Статутом Федерація професійних спілок України проводить діяльність, спрямовану в основному на представлення інтересів і соціальний захист прав її членів. Майно ФПУ є одним із основних джерел фінансування різних видів діяльності, пов'язаних із соціально-економічним захистом членів профспілок. Від ефективності управління майном ФПУ залежить розширення переліку соціальних послуг, поліпшення їх якості, зниження вартості і, як наслідок, забезпечення виконання Федерацією своїх статутних завдань щодо соціального захисту членів профспілок.
 
Стаття 4. Концепція розвитку системи управління майном ФПУ повинна вирішити насамперед такі завдання:
Завдання 1 – вирішення численних соціальних проблем, що стоять перед профспілками (соціальна складова Концепції);
Завдання 2 – ефективний підйом кінцевих фінансових результатів управління майном (фінансова складова Концепції);
Завдання 3 – уточнення повноважень виборних профспілкових органів ФПУ щодо вирішення поточних питань оперативного управління майном і передача частини їх спеціалізованому органу управління з метою вивільнення часу для вирішення інших важливих профспілкових задач (організаційно-профспілкова складова Концепції).
 
Стаття 5. Побудована згідно з Концепцією система управління майном значно збільшить надходження коштів до бюджету ФПУ за рахунок нарощення доходів акціонерних товариств і підприємств, заснованих ФПУ.
Як наслідок – нова система управління майном створить належний інвестиційний клімат для того, щоб існуючу матеріальну базу акціонерних товариств і підприємств можна було оновлювати та довести до сучасних стандартів.
Як результат – нова система управління майном дозволить ФПУ за рахунок збільшення дохідності профспілкових закладів фінансово допомагати профспілковим об'єднанням нарощувати чисельність профспілкових організацій та підвищувати рівень економічного й соціального захисту кожного члена профспілки.
 
Стаття 6. У системі заходів щодо побудови системи управління майном ФПУ дуже важливе місце й роль належать ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур”. Особливі місце й роль ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур” визначаються тим, що ці акціонерні товариства надають соціально важливі послуги для населення України та формують імідж профспілок України. Виходячи з цього:
1. Робота ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” і ЗАТ “Укрпрофтур” повинна бути значно поліпшеною з точки зору професіоналізму менеджменту. Потрібно, щоб менеджмент цих акціонерних товариств працював на кінцевий ефективний фінансовий результат, який би давав можливість постійно зміцнювати матеріально-технічну базу санаторно-курортних, туристських закладів, спортивних установ, підвищувати якість їх послуг і забезпечував збільшення відрахувань дивідендів акціонерам.
2. Ураховуючи, що ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур” фактично є холдингами, то цей їх статус потрібно закріпити юридично; названі акціонерні товариства повинні функціонувати виключно за системою роботи холдингових компаній, починаючи з основної ідеї роботи холдингу і закінчуючи структурою штатного розкладу цих холдингів.
3. Система ефективного управління майном ФПУ потребує правильної побудови реалізаційної політики у всіх акціонерних товариствах і підприємствах, заснованих за участю ФПУ.
У першу чергу необхідно вивести реалізацію послуг ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" і ЗАТ "Укрпрофтур" прямо до споживача, створивши власну систему реалізації, впорядкувавши роботу посередників. При такій реалізаційній політиці різко збільшиться валовий дохід цих акціонерних товариств.
4. Реалізація Концепції розвитку системи управління майном ФПУ створить умови, при яких правління ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур” не зможуть переносити свою відповідальність за можливі негативні фінансові результати (збитки) на загальні збори акціонерів, на наглядові ради акціонерних товариств або на Президію чи Раду Федерації професійних спілок України.
 
Стаття 7. Система управління майном ФПУ має використовувати вдосконалений механізм взаємодії профспілкових органів ФПУ та органів управління акціонерних товариств і підприємств:
1. Оскільки члени Президії ФПУ є фізично одні й ті самі люди, які одночасно є членами Президії ФПУ і членами наглядових рад акціонерних товариств і донедавна були також представниками власника на загальних зборах акціонерів, то для них повинні бути виключеними можливості приймати з одного й того самого питання різні рішення і по-різному голосувати на різних рівнях управління при розгляді того чи іншого питання.
2. У системі управління повинен бути такий механізм, до якого були б причетними керівники профспілкових організацій – регіональних і галузевих. Зазначені керівники можуть і повинні ефективно працювати в спостережних радах, на загальних зборах акціонерів, при обговоренні майнових питань на Президії ФПУ, при голосуванні по основних проблемах, пов’язаних із управлінням майном (оренда, застава, продаж, менеджмент підприємств, призначення перших керівників підприємств тощо).
Переважна частина представників ФПУ в наглядових радах господарських товариств, заснованих за участю ФПУ, формується з членів Президії ФПУ.
3. Для ефективної роботи системи управління майном ФПУ важливо запровадити новий порядок роботи органів ФПУ, а саме:
а) усі питання порядку денного зборів акціонерів товариств, заснованих за участю ФПУ, розглядаються на засіданнях Президії ФПУ;
б) з кожного питання шляхом голосування в порядку, встановленому Регламентом Президії ФПУ, визначається позиція ФПУ, за яку голосує на зборах акціонерів представник ФПУ, визначений Президією і уповноважений відповідною довіреністю (у випадку визначення Голови ФПУ представником на зборах довіреність не видається, голосування по кожному питанню Голова ФПУ здійснює відповідно до рішення Президії ФПУ);
в) питання діяльності підприємств та організацій ФПУ, що відносяться до компетенції власника, розглядаються на засіданнях Президії ФПУ і по них в установленому порядку приймаються відповідні постанови.
4. Концепцію розвитку системи управління майном ФПУ розроблено на ідеях консолідації зусиль і не розтягування майнових комплексів між членськими організаціями ФПУ. Тому Концепція розвитку системи управління майном ФПУ покликана:
- припинити неефективне управління майном;
- відкинути як неприйнятні всі варіанти пропозицій щодо розподілу пакетів акцій акціонерних товариств, якими володіє ФПУ, оскільки це суперечать законодавству України та Статуту ФПУ;
- створити сучасну систему управління акціонерними товариствами та підприємствами, майно яких є загальнопрофспілковою власністю ФПУ.
5. Концепція базується на постулаті, що передача і роздроблення повноважень щодо управління майном ФПУ не призведе до підвищення ефективності його використання, оскільки ефективне управління цим майном може бути забезпеченим лише централізованим потужним органом, професійно підготовленим і наділеним відповідними повноваженнями для прийняття та виконання необхідних рішень з майнових питань.
 
Стаття 8. Система управління майном ФПУ базуватиметься на поетапному впровадженні нового органу управління, а саме:
На першому етапі це може бути Департамент управління корпоративними правами та майном ФПУ (без статусу юридичної особи), який формується шляхом розширення обов’язків і повноважень діючого Управління майном апарату ФПУ і має бути укомплектованим відповідними фахівцями для забезпечення єдиного, збалансованого відповідно до умов ринку і потреб профспілок сучасного рівня управління.
Його діяльність повинна мати характер поточної розпорядчо-оперативної, планово-фінансової, маркетингової та іншої необхідної управлінської роботи, спрямованої на виконання короткострокових і довготермінових завдань і програм, затверджених вищими колегіальними органами ФПУ згідно з Статутом ФПУ, бути повністю підконтрольною колегіальним органам ФПУ і регламентованою відповідним Положенням.
Орган управління повинен ефективно співпрацювати з акціонерними товариствами, позаяк основну частину власності ФПУ складають пакети акцій, що належать ФПУ в статутних капіталах ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, ЗАТ “Укрпрофтур” та інших акціонерних товариств.
Одним із найбільш важливих завдань органу управління буде організаційно-управлінська робота з розробки реальних фінансових планів в акціонерних товариствах і підприємствах, створених ФПУ, для складання бюджету ФПУ як по доходах, так і по витратах.
Орган управління дасть змогу створити систему корпоративного управління, яка буде здатною ефективно контролювати роботу акціонерних товариств, організацій та підприємств, заснованих за участю ФПУ, в динаміці реального часу.
У сучасних ринкових умовах здійснення контролю фінансово-господарської діяльності один раз на квартал призводить до втрати можливості ефективно впливати на процеси розвитку підприємницької діяльності, а тим більше на її відновлення.
Цей орган повинен розробити Класифікацію усіх підприємств, які входять до складу ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" і ЗАТ "Укрпрофтур", з метою скласти перелік трьох груп підприємств:
а) підприємства, які ефективно працюють, конкурентоспроможні, фінансово самостійні, не підлягають відчуженню і залученню зовнішніх інвестицій;
б) підприємства, які є перспективними за умови залучення додаткових інвестицій;
в) неприбуткові, неконкурентоспроможні підприємства, які є баластом, не забезпечують ефективного використання інвестицій і підлягають продажу.
Орган управління розробляє та подає на затвердження Президії ФПУ докладну організаційно-управлінську структуру підприємств, організацій, створених ФПУ, та господарських товариств, заснованих за участю ФПУ, яка забезпечить виборним органам ФПУ ефективний контроль за рухом майна і корпоративних прав. Внесення змін до цієї структури здійснюється лише за рішенням Президії ФПУ.
На другому етапі органом системи управління майном ФПУ може стати управлінська структура як окрема юридична особа.
Таку структуру як окрему юридичну особу можна буде створити після напрацювання відповідної практики роботи і за обґрунтованим рішенням компетентного органу ФПУ, при цьому питома вага витрат на утримання апаратів управління в системі ФПУ не повинна збільшуватись.
 
Стаття 9. У новій системі управління необхідно розірвати ланцюжок: персонал, який готує управлінські рішення по відчуженню майна, пакетів акцій, договори оренди майна тощо, не повинен займатися реалізацією цих рішень. Для уникнення зловживань виконання цих рішень забезпечують інші посадові особи. З цією метою:
- необхідно забезпечити прозорість процесу реалізації майна (акцій), надаючи перевагу проведенню відкритих конкурсів, аукціонів тощо;
- правління ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", ЗАТ "Укрпрофтур" та інших акціонерних товариств повинні надавати обґрунтування по кожному об'єкту з урахуванням їх ринкової оцінки, а не показників бухгалтерського обліку; при цьому необхідно враховувати вартість землі, на якій розташовані об'єкти, а також ринкову вартість кожного об'єкта, особливо в дорогих зонах (Крим, Закарпаття тощо).
 
Стаття 10. Менеджмент акціонерних товариств повинен забезпечувати економічний захист і безпеку майнових інтересів ФПУ.
З цією метою повинні запровадитись економіко-правові механізми контролю за процедурою продажу пакетів акцій, належних насамперед ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур”. Це викликано тим, що в найближчій перспективі очікуються суттєві зміни законодавства, згідно з якими принципово зміниться ринкова вартість пакетів акцій через дозвіл на продаж об’єктів майна разом із землею.
Система управління повинна виключати можливість суттєвих стратегічних помилок у прийнятті управлінських рішень менеджментом акціонерних товариств.
 
Розділ 3. Економіко-правові основи ефективної системи управління майном ФПУ
 
Стаття 11. У даний час питання права власності Федерації профспілок України на майно практично повністю врегульовано на законодавчому рівні Конституцією України, законами України “Про власність”, “Про об’єднання громадян”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, зокрема:
- право власності професійних спілок на належне їм майно та майнові права закріплено Конституцією України;
- ФПУ за Законом України “Про власність” є суб’єктом права власності на майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери, жилі будинки, споруди виробничого й невиробничого призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої Статутом ФПУ;
- законодавчо майнові права ФПУ закріплено Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”;
- ФПУ, її членські організації сьогодні мають усі правові засади для повноцінного й безконфліктного між ними та в інтересах членів профспілок здійснення права власності через свою участь в органах ФПУ, що здійснюють управління майном, коштами та корпоративними правами ФПУ.
У той же час держава в особі Фонду державного майна України, інші органи влади продовжують тлумачити законодавство України юридично невірно, що призводить до виникнення проблем у стосунках щодо майна профспілок між Федерацією профспілок України та державою:
- Фонд держмайна, інші державні органи України чинять дії, що порушують майнові права ФПУ, її членських організацій, охоронювані законами України, зокрема Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності";
- законодавчі ініціативи з цих питань призводять до виникнення конфліктних ситуацій та незаконних спроб заволодіти майном Федерації профспілок України, її членських організацій;
- законодавча база щодо права власності профспілок на майно, в тому числі ФПУ, трактується органами влади як недостатня і така, що потребує вдосконалення (це стосується насамперед питання щодо майна ВЦРПС).
Тому захист майнових прав профспілок залишається актуальним завданням для колегіальних органів ФПУ.
Удосконалення або розробка нових внутрішніх нормативних документів ФПУ також є важливою складовою юридичного закріплення права власності ФПУ на майно. З цією метою необхідно правильно визначити функціональні обов’язки і повноваження менеджерів (керівників) усіх рівнів у статутах акціонерних товариств і підприємств, заснованих за участю ФПУ.
 
Стаття 12. Комплекс організаційно-економічних механізмів роботи, які необхідно запровадити для побудови ефективної системи управління майном ФПУ:
- механізм моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств -холдингів;
- механізм діагностики фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності, що входять до корпоративної системи;
- механізм антикризового управління (якісний менеджмент на всіх рівнях управління);
- механізм формування пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності корпоративної системи;
- механізм організаційного розвитку корпоративної системи.
Система управління майном ФПУ включає такі механізми:
- механізм визначення оптимальних відрахувань (дивідендів) на здійснення статутної діяльності ФПУ;
- механізм підбору кадрів і надання їм оптимальних повноважень;
- механізм контролювання всіх обсягів цих повноважень за кінцевими фінансовими результатами роботи;
- механізм створення відповідних фондів (соціальних, страйкових тощо) з метою надання фінансової допомоги членським організаціям ФПУ та членам профспілок.
 
Стаття 13. Головний принцип, якого дотримується Концепція розвитку системи управління майном ФПУ, – майно ФПУ єдине, неподільне і використовується в інтересах членів профспілок.
Крім того дуже важливими принципами є:
- використання майна ФПУ в інтересах усіх членів профспілок;
- здешевлення путівок у профспілкові заклади для членів профспілок;
- прозорість управління майном ФПУ;
- встановлення механізмів контролю з боку ФПУ за відчуженням майна другого рівня загальнопрофспілкової власності;
- реальна ринкова оцінка майна (з обов’язковим урахуванням активів по землі) на основі незалежних та об’єктивних експертних оцінок при відчуженні, оренді майна тощо;
- надання пріоритету членським організаціям ФПУ у придбанні профспілкового майна при його реалізації;
- ефективне управління майном ФПУ – створення ефективної системи управління корпоративними правами, якими володіє ФПУ.
Порядок і нормативи фінансування програм членських організацій ФПУ щорічно розробляються постійною комісією Ради ФПУ з питань фінансової роботи та бюджету з урахуванням усіх відповідних факторів і фінансових можливостей та встановлюються відповідним колегіальним органом ФПУ при розгляді та затвердженні бюджету ФПУ.
Членські організації ФПУ самостійно визначають механізм використання отриманих коштів в інтересах членів профспілок за аналогічним принципом.
На першому етапі за базовий розрахунок береться варіант, що враховує чисельність членів профспілок, а в перспективі – також і розмір відрахувань коштів членських організацій до бюджету ФПУ.
Для регламентації цього процесу розробляється відповідне Положення.
 
Розділ 4. Фінансово-економічні основи системи управління майном ФПУ
 
Стаття 14. Система управління майном ФПУ повинна містити в собі систему корпоративного управління, систему фінансів, систему бухгалтерського та податкового обліку, ефективну систему маркетингу та реалізації послуг, насамперед для ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” та ЗАТ “Укрпрофтур”.
З цією метою система управління повинна здійснювати:
- планування доходів, насамперед від надання послуг (робіт);
- планування фінансових ресурсів;
- розробку єдиної методології при складанні реальних фінансових планів у системі підприємств ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, ЗАТ “Укрпрофтур” та ін.;
- планування трудових ресурсів;
- розробку політики ціноутворення;
- розробку політики маркетингу та реалізації послуг;
- планування матеріальних ресурсів;
- розробку системи фінансово-економічного контролю;
- виключення внутрішньої конкуренції та запровадження відомчої кооперації.
 
Стаття 15. Розвиток системи управління майном ФПУ потребує завершити повну інвентаризацію майна та провести аналітику цієї інвентаризації.
Аналітика інвентаризації майна повинна дати переліки цілісних майнових комплексів, основних фондів, включаючи об’єкти нерухомості, оцінку їх майнових прав, нематеріальних активів тощо.
Аналітика інвентаризації дозволить завершити створення реєстру майна ФПУ, який має представляти собою електронну базу даних з можливістю доступу до неї того кола користувачів, яке буде визначено відповідними рішеннями вищих органів ФПУ.
 
Розділ 5. Організаційно-структурна модель системи
управління майном ФПУ
 
Стаття 16. Для реалізації ефективних принципів управління та планування пропонується така організаційно-функціональна структура системи управління майном ФПУ:
1. Рада, Президія ФПУ:
- затверджує Положення про орган управління корпоративними правами та майном ФПУ, здійснює нагляд за діяльністю органу, дає оцінку ефективності його роботи;
- затверджує бюджет органу управління.
2. Орган управління корпоративними правами та майном ФПУ:
- здійснює функції управління консолідованою власністю ФПУ з метою ефективного її використання й одержання максимального фінансового та соціального ефекту;
- наділяється для цього відповідними повноваженнями, закріпленими в Положенні про нього;
- підпорядковується керівним органам Федерації професійних спілок України;
- звітує про результати діяльності перед Президією ФПУ.
Орган управління корпоративними правами та майном ФПУ повинен виконувати головні завдання:
- забезпечити стратегічне планування розвитку підприємств, організацій, господарських товариств;
- забезпечити в будь-який момент одержання повної інформації про кількісний і якісний склад майна ФПУ;
- здійснювати розробку бізнес-планів розвитку окремих об'єктів власності ФПУ відповідно до визначеної стратегії розвитку;
- проводити моніторинг і створювати юридичний простір для ефективного управління майном ФПУ;
- забезпечувати моніторинг ринку послуг, стану власної матеріальної бази та її перспектив, розробку маркетингових висновків і пропозицій щодо окремих об'єктів власності для прийняття управлінських рішень і побудови ефективної реалізаційної політики;
- здійснювати дієвий контроль за виконанням затверджених бюджетів акціонерними товариствами та підприємствами згідно з фінансовими планами;
- запровадити належний рівень інформаційного та програмного забезпечення функціонування системи управління майном ФПУ.
 
Стаття 17. При стратегічному русі ФПУ до членства в міжнародних профспілкових організаціях ФПУ потрібно, щоб практика роботи колегіальних органів ФПУ, її членських організацій враховувала основні положення Концепції розвитку системи управління майном ФПУ. З цією метою дуже важливими будуть такі три етапи:
Етап 1 – переконати керівників усіх рівнів профспілкових організацій ФПУ в правильності вибору основних положень Концепції розвитку системи управління майном ФПУ;
Етап 2 – навчити керівників усіх управлінських органів розуміти механізми функціонування системи управління майном ФПУ та їх місце в цій системі з метою сприяння ефективності її роботи;
Етап 3 – поява нової організаційної структури (юридично створити Український профспілковий холдинг).
 
Стаття 18. Стратегія розвитку системи управління майном ФПУ повинна забезпечити участь ФПУ в державних програмах, підвищити розуміння в державних органах, що профспілковий майновий комплекс, виконуючи важливі соціальні функції, потрібен народу України і тому заслуговує підтримки, а не намагань розпорошити його.
При цьому держава повинна його захищати як один із чинників відновлення працездатності населення України і з цією метою:
- встановлювати відповідні податкові та інші пільги;
- забезпечувати створення належних інвестиційних умов;
- давати профспілкам соціальне замовлення, підтримуване фінансуванням із Державного бюджету.
Основна стратегія, яка закладається Концепцією, – не втратити власність, а підвищити ефективність використання і розвитку майна Федерації професійних спілок України.
 
Розділ 6. Оцінка перспектив запропонованої Концепції розвитку системи управління майном ФПУ
 
Стаття 19. Робота профспілкових структур при реалізації Концепції є дуже важливою і повинна будуватися на принципах взаємодії, які сприятимуть ефективності роботи системи управління майном ФПУ.
Зміст і функції (завдання) такої взаємодії повинен розробити новий орган управління корпоративними правами та майном ФПУ, який забезпечуватиме практичну організацію взаємодії органів профспілок і профспілкових підприємств при реалізації цієї Концепції.
Для фінансового забезпечення відповідних статей профспілкових об’єднань орган управління корпоративними правами та майном ФПУ завчасно отримує від колегіальних органів ФПУ завдання щодо обсягів коштів, які повинні надійти в доходну частину бюджету ФПУ за рахунок ефективного управління майном ФПУ.
Орган управління корпоративними правами та майном ФПУ повинен розробляти і вносити на затвердження органів ФПУ відповідні фінансові нормативи відрахувань акціонерними товариствами та підприємствами згідно з законодавством на рахунок ФПУ, як засновника цих підприємств.
 
Стаття 20. Упровадження Концепції в підприємницьку діяльність акціонерних товариств і підприємств, заснованих ФПУ, дасть економічний ефект в цілому для Федерації професійних спілок України та забезпечить позитивну динаміку розвитку її майнових комплексів в умовах сучасного ринку, а саме:
1. Фінансові показники, за прогнозом, збільшать фінансові потоки:
- за рахунок фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” – не менш як на 25 %;
- за рахунок фінансово-господарської діяльності ЗАТ “Укрпрофтур” – не менш ніж на 15 %.
2. Ефективне управління майном дозволить довести матеріальну базу лікувально-оздоровчих закладів, туристсько-екскурсійних підприємств до вимог сучасного ринку.
3. За рахунок якісного менеджменту на всіх рівнях управління майном буде забезпеченою конкурентоспроможність санаторно-курортних, туристсько-екскурсійних, спортивно-оздоровчих послуг у найближчі роки.
4. Наслідком поліпшення роботи ФПУ з майном стануть позитивні соціально-економічні зміни, які дадуть можливість створити необхідні фінансово-майнові резерви для використання їх на інших етапах економічного розвитку акціонерних товариств і підприємств, заснованих ФПУ, з метою створення Українського профспілкового холдингу.
5. Реалізація цієї Концепції забезпечить фінансову стабільність ФПУ в ринкових умовах, надасть можливість більш ефективно захищати права профспілкових організацій різних рівнів, а також комплексно забезпечувати права членів профспілок на правовий, соціальний захист та на страйк.
6. Реалізація цієї Концепції також створить фінансові умови, які допоможуть не тільки зупинити динаміку зменшення чисельності членів профспілок, а й збільшити профспілкове членство.