Вищим органом ФПУ є З’їзд, який скликається Радою не рідше одного разу на п’ять років.

 

Про скликання й порядок денний З’їзду оголошується, як правило, за три місяці, але не пізніш як за місяць до його відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів З’їзду - членськими організаціями.

 

Делегатами З’їзду за посадами є Голова ФПУ та його заступники.

 

З’їзд скликається за ініціативою Ради або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів.

 

З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.

 

Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на його засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З’їзд.

 

Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) ФПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні З’їзду.