У період між з’їздами вищим виборним органом ФПУ є Рада.

 

Засідання Ради проводяться не рідше ніж один раз на рік.

 

Рада формується за принципом: кожна профспілка, що входить до складу ФПУ, обирає (делегує) до складу Ради від своєї  профспілки трьох представників і додатково одного представника від 200 тисяч об’єднуваних нею членів профспілки.

 

Персональний склад Ради визначається одночасно з обранням   делегатів З’їзду.

 

Членами Ради за посадами є Голова ФПУ та заступники Голови ФПУ, керівники членських організацій.

Рада набуває статутних повноважень після підтвердження Статутною комісією правомочності її  членів  і  здійснює  свої  повноваження до обрання (делегування) нового складу Ради.

 

Якщо членська організація не виконує обов’язків щодо своєчасної та в повному обсязі  сплати членських внесків на статутну  діяльність ФПУ, за рішенням Ради їй може бути змінено норму представництва.

Порядок обрання (делегування)  до складу Ради та відкликання (зміни) її членів визначають членські організації.

 

Засідання Ради скликається Президією з її ініціативи або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їхніх виборних органів.

 

Рішення про скликання засідання Ради, проект його порядку денного і дату проведення приймається Президією, як правило, не пізніш як за місяць до його відкриття.

 

Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин членів Ради.

Рішення ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів з правом голосу, за винятком рішень про внесення змін до Статуту, апеляцій з питань прийняття до складу ФПУ або виключення членської організації зі складу ФПУ, що потребують не менш як двох третин голосів членів Ради, присутніх на її засіданні з правом голосу. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає Рада.