00287521 n1 

 

Права працівників на здорові і безпечні умови праці та відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 

- Якими законодавчими актами закріплені права працівників?

- Права працівників закріплені:

Конституцією України (Стаття 43, частина4

   Законом України «Про охорону праці» (Статті 5, 6)

      

       - Які права працівника під час укладання трудового договору?

- Згідно із Законом України «Про охорону праці» (Стаття 5) умови трудового договору не можуть містити положень, що
суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони
праці.
     Під час укладання трудового договору роботодавець повинен
проінформувати працівника під розписку про умови праці та про
наявність   на   його   робочому місці небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу
на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за
роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного
договору.
     Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним
висновком протипоказана йому за станом здоров'я. До виконання
робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного
добору,   допускаються   особи     за     наявності     висновку
психофізіологічної експертизи.
     Усі працівники     згідно     із     законом     підлягають
загальнообов'язковому   державному   соціальному страхуванню від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності.

   - Які права має працівник під час роботи ?
   - Відповідно до
Закону України «Про охорону праці» (Стаття 6) Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля.

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.
     Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань.
У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного заробітку.
     Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу   на   термін,
зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення   навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.
     На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за   охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.
      

       - Які обов'язки працівника з питань охорони праці?

- Відповідно до Закону України «Про охорону праці»(Стаття 14) працівник зобов'язаний:
   дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і
здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи
під час перебування на території підприємства;
     знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони
праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням
та   іншими   засобами   виробництва,   користуватися   засобами
колективного та індивідуального захисту;
     проходити у встановленому законодавством порядку попередні та
періодичні медичні огляди.


    
- Яку відповідальність несе працівник за порушення законодавства з охорони праці?

- За порушення законодавства з охорони праці (Кодекс України про адміністративні правопорушення ( стаття 41, частина друга )на працівника може бути накладено штраф від чотирьох до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.