2013 008 018

 

Фахова дискусія з питань підвищення зайнятості населення та вирішення інших проблем ринку праці відбулась 24 січня у Будинку спілок. Захід мав назву «Соціальний вимір модернізації у світі праці: ринок праці. Профспілки повинні діяти!» і був організований Федерацією профспілок України спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта.

У обговоренні зазначених проблем та пошуку шляхів їх вирішення взяли участь заступник голови ФПУ С.М.Кондрюк, фахівці членських організацій ФПУ, представники інших профспілкових організацій, експерти і науковці з Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України.

Лейтмотивом більшості виступів була стурбованість щодо соціальних наслідків для окремих мало захищених верств населення з початком дії нового законодавств у сфері праці. Зокрема йшлося про те, що 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення», у першому кварталі ц.р. формування законодавчої бази в сфері зайнятості населення має завершитись. Тому роль профспілок полягає у розробці на внесенні до цих законів пропозицій, що сприятимуть вдосконаленню управління ринком праці в Україні, підвищенню рівня соціальної захищеності певних категорій населення та неконкурентноспроможних на ринку праці осіб. Зокрема пенсіонерів, молоді та ін.

Під час обговорення також зазначалося, що протягом минулого 2012 року було прийнято низку законів: «Про професійний розвиток працівників», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць». В першому
читанні схвалено проект Закону «Про систему професійних кваліфікацій».
Зараз Кабінетом Міністрів України розробляється проект Закону «Про формування
та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів». Не зважаючи на це, загрози для ринку праці залишаються досить значними.

Падіння обсягів виробництва, що мало місце в другому півріччі минулого року, негативно позначилося на ринку праці України. Кількість громадян, які отримали попередження про звільнення в серпні - вересні 2012 збільшилося відповідно аналогічного періоду 2011 року майже на 45%. А кількість вакансій впала до найнижчого рівня та становила всього 63,3 тисяч одиниць. 58,4% серед безробітних становили жінки, а безробіття серед молоді досягло найвищих показників за часів незалежності та становило 44,6%.

Також було наголошено, що профспілки брали активну участь у процесі формування нової правової бази функціонування ринку праці, адже, при доопрацюванні Закону України «Про зайнятість населення» профспілкова сторона внесла близько 200 пропозицій, які були спрямовані на забезпечення реалізації пріоритетних завдань та напрямів у сфері зайнятості населення. Більшість з них була прийнята.

Учасниками Світового кафе підтримано позицію ФПУ щодо необхідності проведення Круглого столу на Національному рівні з питань управління ринком праці та розгляду питання реалізації Закону України «Про зайнятість населення » на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Для подальшого поліпшення управління ринком праці Федерація профспілок України вважає необхідним звернути увагу на наступне:

- необхідності прискорення нормативно-правового впровадження в дію прийнятого Закону України «Про зайнятість населення» та терміново завершити прийняття нормативно-правових актів для забезпечення його впровадження,

- визначення в найкоротші строки галузей пріоритетного розвитку, де будуть створюватися нові високотехнологічні робочі місця;

-   удосконалення механізму стимулювання роботодавців за забезпечення першим робочим місцем молоді;

 

-     підвищення соціального захисту не конкурентоспроможних верств населення шляхом впровадження відповідного навчання та ваучерних систем його оплати для осіб старше 45 років.                                                  

-     вирішення питань взаємодії між ринком освітніх послух та ринком праці, впровадження інноваційних методів навчання, підвищення якості освітніх послуг,   ліквідації диспропорцій між попитом та пропозицією,
наближенням професійно-кваліфікаційних знань до потреб ринку праці;

-     чіткого визначення принципів діяльності суб'єктів господарювання, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в іншого роботодавця;  

-        створення   інформаційно-статистичної   бази   щодо   нестандартної зайнятості на національному ринку праці.

Учасниками Світового кафе також відмічено необхідність консолідації зусиль сторін соціального діалогу у вирішенні наступних питань у сфері зайнятості населення:

-стимулювання створення нових робочих місць;

-підвищення рівня зайнятості населення в пріоритетних галузя виробництва та сільській місцевості;

-посилення мотивації до легальної зайнятості та розвиток підприємницької ініціативи населення;

-реформування системи підготовки кадрів, формування нової національної системи кваліфікацій;

       -підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності працездатного населення, запровадження інноваційного навчання та системи по життєвого підвищення кваліфікації;

-удосконалення державного регулювання трудової міграції;

-сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, в тому числі й через «ваучерне» навчання та перенавчання таких громадян.

ІАЦ

2013 008 002

 

2013 008 003

 

 

2013 008 004

 

2013 008 024