IMG 20200825 142124 343 1

Декларація політичної партії «Авангард народу»

Сьогодні, коли світ не встиг по­бороти наслідки кризи 2008 року, ми постали перед но­вим викликом – кризою, спри­чиненою пандемією COVID-19. Україні потрібно подолати по­стійне порушення та звужен­ня прав своїх громадян, коли діючою владою системно вно­сяться та приймаються у «тур­борежимі» антинародні зако­нопроєкти. Саме розбудова соціальної держави здатна за­безпечити ефективні меха­нізми підтримки людини, не­ухильне виконання законів, захищати та відстоювати інтер­еси своїх громадян. Потрібні рішучі зміни для побудови но­вого справедливого проєкту майбутнього, в який повірять українці. Ми маємо гаранту­вати добробут громадян і за­безпечити соціальний та еко­номічний прогрес, щоб жодна людина чи територія не зали­шилась осторонь.

УКРАЇНА – КРАЇНА РІВНОСТІ ТА СПРАВЕДЛИВОСТІ

Необхідно значно знизити нерівність і поклас­ти край концентрації багатства і власності в ру­ках жменьки привілейованих. Добробут країни, її соціальна орієнтованість має вирішальне зна­чення для запобігання бідності та захисту тих, хто його потребує, в тому числі дітей, молоді, лю­дей похилого віку, незахищених працівників та безробітних. Політика держави має бути спрямо­вана на забезпечення соціально справедливого розподілу результатів трудової діяльності сус­пільства. Ключовими напрямами розподілу дер­жавних прибутків мають бути: освіта та наука, система охорони здоров’я, материнства, дитин­ства, пенсійне забезпечення. Люди будь-якого віку мають право на працю і гідне життя. Пробле­ми безробіття мають вирішуватися першочерго­во, а не відкладатися як індивідуальні невдачі. Необхідно дотримуватися принципу рівної опла­ти за працю рівної цінності. Усі працівники пови­нні мати однакові права: жодної роботи без офі­ційного працевлаштування, жодної роботи без справедливої заробітної плати. Ми послідовно відстоюватимемо засади трипартизму як основи соціального діалогу, адже ефективний соціаль­ний діалог та членство в профспілках є найкра­щим способом гарантувати захист трудящих і підвищення заробітної плати. Продуктивна пра­ця є основою стабільного розвитку держави. Дер­жава повинна, з одного боку, забезпечувати спри­ятливі умови розвитку підприємництва і захища­ти інтереси працівників, а з іншого – жорстко контролювати умови праці та посилювати роль профспілкових організацій шляхом розширення їх повноважень і всебічної підтримки. Необхід­ний чіткий план соціальних дій, спрямований на перетворення системи соціальних прав на обов’язкові до виконання правила, які зміцню­ють системи добробуту, поважають моделі ринку праці та покращують рівень життя.

УКРАЇНА – ВІЛЬНА ТА ДЕМОКРАТИЧНА

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Сучасна де­мократія є основоположним курсом країни. Необхідно посилювати громадську активність та відповідальність, забезпечувати чесні та прозорі процеси прийняття рішень на всіх рів­нях. Ми прагнемо відкритого і повного сил сус­пільства, де люди мають рівні права і живуть без дискримінації, упереджень і сексизму, при повній повазі до кожної конкретної людини. Тому ми зобов’язуємося захищати і вдоскона­лювати нашу демократію, розширювати участь громадян на всіх рівнях, від місцевого до національного.

УКРАЇНА – ПРОГРЕСИВНА

Якщо молодь матиме кращі перспективи, українське суспільство може бути впевненим у своєму майбутньому. Багатство держави зале­жить від повноти реалізації потенціалу кожного члена суспільства. Молодь повинна пропагувати новий підхід до проблем державотворення, від­кинувши старі догми, що довели свою хибність і неспроможність. Ми виступаємо за реальну рів­ність прав та можливостей молоді поряд з інши­ми демографічними групами населення. Наша політика спрямована на створення умов, стиму­лів і конкретних механізмів реалізації інтересів молодих громадян країни, здійснення їх життє­вих цілей та планів. Держава має забезпечити сприятливі умови для створення молодих сімей: гарантувати рівні та доступні умови отримання житла, першого робочого місця та забезпечити повну зайнятість молоді. Справедливі і достатні пенсії – це не лише повага суспільства до стар­ших, а й важливий стимул для трудової діяль­ності молоді.

УКРАЇНА – СТАЛА

Земля, її надра, лісові та водні ресурси є наці­ональним багатством. Земля має належати гро­мадянам України, які її обробляють. Трудова ді­яльність не повинна завдавати шкоди довкіллю, а економіка має перейти на використання від­новлюваних природних та енергетичних ресур­сів. Ми зобов’язуємося запроваджувати ініціати­ви, спрямовані на посилення відповідальності за стан навколишнього природного середовища.

МИХАЙЛО МАЗАЛЕВСЬКИЙ,

ГОЛОВА ПП «АВАНГАРД НАРОДУ»

4 вересня 2020 року відбудеться з’їзд партії «Авангард народу». Запрошуємо профспілкових лідерів взяти участь у ро­боті з’їзду.

 20200825 135333 1

 КОМЕНТАР

Михайло Мазалевський, голова політичної партії «Авангард народу»:

«Ми – політична партія «Авангард наро­ду». В основу нашої діяльності покладе­но широке представлення інтересів лю­дей праці, які створюють національну економіку, а також зниження соціальної нерівності, відстоювання принципів три­партизму як основи соціального діало­гу. Адже ефективний соціальний діалог та членство в профспілках є найкращим способом гарантувати захист трудящих і підвищення заробітної плати».