PARL 

 

4 квітня 2013 року Верховною Радою України розглянуто та прийнято Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20142018 роки» (реєстр. № 1184 від 27.12.2012 р), поданий Кабінетом Міністрів України.

 

10 квітня 2013 року Закон направлено на підпис Президенту України.

Закон України про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 ‑ 2018 роки передбачає створення організаційно-правових умов для комплексного вирішення завдань з охорони праці, підвищення ефективності заходів профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань, реалізації державної політики у цій сфері на всіх рівнях виконавчої влади з використанням механізмів соціального діалогу.

Дана програма розроблена як стратегічна середньострокова загальнодержавна програма (строком на 5 років), яка основується на принципах оцінювання небезпечних і шкідливих виробничих факторів і ризиків, а також управління ними.

Програма призначена для активної допомоги впровадженню в життя заходів і засобів профілактики на робочих місцях за участі сторін соціального діалогу. Крім того, включає шляхи, завдання і показники прогресу в сфері охорони праці, передбачає аналіз ситуації в державі та в галузях економіки і дієвість працеохоронної системи.

Загальнодержавна програма також служитиме базою для галузевих і регіональних програм, буде доповнюватися та підкріплюватися ними.

 

           В Україні 8 років була відсутня така Програма. За цей час накопичилося багато проблем у сфері безпеки і гігієни праці, які потребують вжиття заходів державного рівня і до цього часу комплексно не вирішувалися.

 

Програма розроблялася за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

 

Профспілки та їх об’єднання уважно поставились до роботи над Програмою. Була утворена робоча група, яка фахово опрацювала основні розділи програми й надала свої висновки, внесла низку пропозицій, які були розглянуті та схвалені на засіданнях СПО і Президії ФПУ.

 

Більшість пропозицій СПО профспілок включено до Програми. Основні з них:

- підготовка до ратифікації Конвенцій МОП № 121 «Про допомоги у випадках виробничого травматизму і № 187 «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці»;

- впровадження систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях;

- диференціація внесків на соціальне страхування залежно від рівня безпеки та умов праці;

- запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

- розроблення та впровадження механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійної захворюваності;

- відновлення медицини праці;

- участь Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у фінансуванні навчання профактиву з питань охорони праці тощо.

 

В цій Програмі чітко визначено завдання і заходи щодо вирішення питань охорони праці, органи виконавчої влади - відповідальні за реалізацію цих заходів, строки їх реалізації та джерела фінансування.

 

Фінансування заходів програми передбачено за рахунок Державного бюджету (108,3 млн нрн) та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на профзахворювань (120,32 млн грн.). Всього на 228,62 млн грн на 5 років з 2013 по 2018 (в середньому – близько 45 млн грн. щорічно) .

 

Основними результатами реалізації програми мають стати:

практичне поліпшення умов і безпеки праці у всіх сферах економічної діяльності;

удосконалення законодавства;

удосконалення державної політики у сфері охорони праці;

зниження рівнів виробничого травматизму і професійної захворюваності серед працівників.

 

1.Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 20142018 роки» від 27.12.2012

 

2.Загальнодержавна цільова соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки від 27.12.2012 (далі – Програма)

 

3.Додаток 1 до Програми від 27.12.2012

 

4.Додаток 2 до Програми від 27.12.2012

 

5.Додаток 3 до Програми від 27.12.2012

 

6.Пояснювальна записка від 27.12.2012

 

Департамент охорони праці ФПУ