130090

У редакції розробленого Державною службою України з питань праці проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” від червня 2022 року профспілки  були  виключені із процедури розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підприємств (установ, організацій), їх філій, представництв та інших відокремлених і структурних підрозділів під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій.

Зокрема, у проєкті нового Розділу Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві «Процедура розслідування нещасних випадків  в період дії правового режиму воєнного (надзвичайного) стану в Україні або окремих її місцевостях» розробником не передбачалося:

Ø обовязку роботодавця інформувати профспілкову організацію про нещасний випадок, що стався з працівником підприємства (установи, організації)  під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій;

Ø участі представників профспілок у складі спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку, що стався з працівником внаслідок воєнних (бойових) дій;

Ø обов’язку роботодавця надавати профспілкам матеріали проведеного розслідування нещасного випадку, що стався з працівником внаслідок воєнних (бойових) дій.

Запропонована розробником процедура розслідування нещасних випадків без участі представника працівника, зокрема представника профспілки, могла призвести до врай негативних наслідків перш за все для самого потерпілого в частині звуження обсягу як його прав і гарантій, так й прав членів його родини, що є неприпустимим,  особливо в умовах воєнного стану.

Також, така процедура не відповідала вимогам Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», якими передбачена участь представників профспілки у розслідуванні нещасних випадків, та створювала певні ризики для діяльності профспілок, оскільки обмежувала можливості профспілок здійснювати належний громадський контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками  внаслідок воєнних (бойових) дій, підготовкою матеріалів розслідування, та,  як наслідок,  вживати  заходів щодо проведення повторного розслідування, у разі виявлення порушень Порядку.

За результатами опрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” (далі – проєкт постанови)  профспілковою стороною надані пропозиції та зауваження до нього (лист СПО обєднань профспілок до Держпраці від  21.06.2022   № 01-12/267-спо), які практично повністю враховані розробником.

Неузгоджені позиції додатково були врегульовані на узгоджувальній нараді, проведеній Міністерством економіки за участі профспілкової сторони  29 листопада 2022 року.

Так, у підсумку,  редакція проєкту постанови  від листопада 2022 року встановлює:

Ø обовязок роботодавця надавати повідомлення про нещасний випадок, що стався із працівником підприємства (установи, організації) під час виконання трудових обов’язків внаслідок воєнних (бойових) дій, первинній організації профспілки, а у разі відсутності профспілки - уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності - територіальному профоб’єднанню за місцем настання нещасного випадку;

Ø можливість участі у  розслідуванні (за необхідності)  представника первинної організації профспілки (у разі його відсутності – уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці чи представника галузевої профспілки вищого рівня або територіального профоб’єднання), з включенням їх до складу спеціальної комісії;

Ø обовязок роботодавця  надсилати матеріали розслідування нещасного випадку, що стався внаслідок воєнних (бойових) дій, профспілковому органу вищого рівня  або територіальному профоб’єднанню.

Участь представників профспілок на всіх етапах проведення розслідування від повідомлення про настання нещасного випадку до отримання матеріалів завершеного розслідування забезпечить належний рівень захисту прав потерпілих та членів їх родин, а також  контроль за дотриманням вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019  № 337.

Крім того, розробником враховано ряд інших зауважень та пропозицій профспілок до проєкту постанови,  що сприятиме спрощенню процедури розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками внаслідок  воєнних (бойових) дій, забезпеченню належного соціального захисту потерпілих та недопущенню приховування випадків виробничого травматизму.

Департамент охорони праці апарату ФПУ