64

 

 

22 травня п. р. в Національному НДІ промислової безпеки та охорони праці під головуванням вченого секретаря  інституту Подобєда І.М., відбувся науково-методичний семінар «Економічні аспекти у галузі охорони праці», який проводили фахівці відповідного підрозділу інституту.

 У семінарі взяли участь представники департаменту охорони праці ФПУ, Держгірпромнагляду, Фонду державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  і професійних захворювань (Фонд).

Були заслухані наукові доповіді провідних фахівців інституту:

–  Малихіна О.В. – «Аналіз європейського досвіду та застосування економічних методів управління охороною праці в Україні» та «Економічне стимулювання, як ефективний метод профілактики травматизму; методи стимулювання дотримання нормативно-правових актів з охорони праці на виробництві; аналіз та практика застосування»;

Енгстрема В.Б. – «Економіка охорони праці  на підприємстві: обов’язкові витрати на охорону праці та їх структура; джерела фінансування заходів з охорони праці»;

Білостоцької В.О. – «Методика визначення збитків підприємства від нещасних випадків; інформаційне забезпечення показників, що застосовуються для розрахунку витрат з адаптацією чинного законодавства та звітної інформації України; методи обчислення витрат від виробничого травматизму та профзахворювань;

         – Форостянової О.С.«Визначення переліку показників прямих і непрямих витрат для оцінювання величини збитків від виробничого травматизму».

Всі присутні на семінарі підкреслювали недосконалість національного законодавства у фінансуванні заходів з охорони праці, яке погіршилось після прийняття Верховною Радою України у 2011 році змін і доповнень до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

Особливо відчутне зменшення такого фінансування відбулося для працівників металургійної і добувної промисловості, машинобудування та переробної промисловості.

Виступаючі підкреслили, що положення чинних нормативно-правових актів з охорони праці не направлені на застосування економічних методів охорони праці. Вони не стимулюють вкладення роботодавцями коштів  у профілактичні заходи щодо травматизму на виробництві, усунення причин настання нещасних випадків та настання подій, що призводять до травмування і загибелі працівників.

Було підкреслено нераціональне використання у питаннях економічного стимулювання роботодавців можливостей Фонду, розподіл фінансових витрат якого на профілактичну роботу не враховує особливостей виробничого травматизму у адміністративно-територіальних одиницях України та  серед працівників підприємств окремих галузей економіки.

Учасників семінару зацікавили аналітичні матеріали щодо економічних факторів безпеки і умов праці, які були підготовлені до семінару технічним інспектором праці департаменту охорони праці ФПУ Горюн Т.М.

Ці матеріали свідчать про те, що фахівці ФПУ досконало опрацювали положення чинного в Україні законодавства з цього питання, володіють  методиками і  практикою застосування економічних методів для поліпшення стану охорони праці на підприємствах, а також  нагальної потреби вирішення професійних ризиків та вжиття запобіжних заходів, які ґрунтуються на цих показниках.

Дуже важливо переорієнтувати заходи  з безпеки праці з виявлення порушень на профілактику і економічне стимулювання та зацікавленість роботодавців.

Потрібно також через засоби масової інформації донести до свідомості роботодавців гасло «Безпека праці – успішний  бізнес!», а до працівниківправило «Безпека праці – це здоров’я і добробут!».

Учасники семінару були одностайні у тому, що необхідно розширювати соціальний діалект і співпрацю науковців, представників профспілок і державних наглядових органів, покращити стан укладання галузевих, регіональних угод і колективних договорів, як найбільш масовому і ефективному механізму захисту трудових і соціальних прав та інтересів працюючих.

Шляхами вирішення цієї проблеми є:

– адаптація національного законодавства до європейських стандартів у сфері охорони праці;

– розширення та продовження в України міжнародного проекту «Поліпшення стану безпеки і гігієни праці в України» з проведенням семінарів тренінгів та видання довідково-методичної літератури;

– формування при центральних органах законодавчої та виконавчої влади робочих груп (три- або багатосторонніх) з відповідних  фахівців для напрацювання нових та удосконалення відповідних чинних нормативних актів України

Ми – готові до співробітництва та вирішення загальної проблеми!

 

Департамент охорони праці ФПУ