У ФПУ підготовлено і направлено до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників».

У своїй відповіді зазначений Комітет повідомив, що законопроект буде внесений народними депутатами – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України (докладніше) 

image002  image004

        Проект

 

З А К О Н   УК Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) у частиній першій статті 166 слова «На роботах з шкідливими умовами праці працівникам» замінити словами «Працівникам, які у зв’язку із виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин »;

2) статтю 167 викласти у такій редакції:

«Стаття 167. Забезпечення працівників газованою солоною водою

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний безплатно постачати газованою солоною водою працівників, які зайняті на виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені гігієнічні нормативи.

Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

2. У Законі України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 2, ст. 7 і ст.13):

1) у статті 7:

у частині першій слова «молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою» замінити словом «та».

2) доповнити після частини першої новими частинами такого змісту:

«Працівники, які у зв’язку із виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, в порядку, визначеному колективним договором, забезпечуються безплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами. Перелік хімічних речовин, у роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Працівники, які зайняті на виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені гігієнічні нормативи, забезпечуються газованою солоною водою. Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;

3) доповнити частину четверту після слів «харчових продуктів» словами «та газованої солоної води»;

4) в абзаці четвертому частини другої статті 13 слова «відповідно до обставин, що змінюються» замінити словами «відповідно до законодавства для попередження виникнення професійних захворювань у працівників».

ІІ. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

Голова Верховної Ради України         

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення

професійних захворювань у працівників»

 

  1.  1.Обґрунтування необхідності прийняття Закону

 

Надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, включаючи безоплатне забезпечення молоком і газованою солоною водою, передбачено чинними статтями 166 і 167 Кодексу законів про працю України та статтею 7 Закону України «Про охорону праці». Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці провадиться на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Видача молока або рівноцінних харчових продуктів здійснюється згідно з нормативними документами, прийнятими ще за радянських часів, а саме  Переліком хімічних речовин, під час роботи з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженим Міністерством охорони здоров'я СРСР 04.11.1987 
за № 4430-87, та Порядком безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16.12.1987  № 731/П-13. Питання безоплатної видачі працівникам лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці регулюються трьома нормативними актами, затвердженими ще постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 07.01.77 N 4/П-1:

Користуючись наявними неузгодженостями наведених нормативно-правових актів та посилаючись на світову фінансово-економічну кризу і відсутність коштів або недостатнє фінансування, більшість роботодавців, особливо підприємств приватної форми власності ухиляються від виконання вимог законодавства щодо забезпечення працівників молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами та газованою солоною водою, хоча за попередніми даними майже 1,2 млн. осіб в Україні працюють у важких і шкідливих умовах праці. Через незадовільну профілактичну роботу, в тому числі незабезпечення працівників молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами та газованою солоною водою, в Україні щорічно майже на 7 тис. зростає кількість випадків професійних захворювань, збільшується кількість та тривалість тимчасової непрацездатності працівників та первинний вихід їх на інвалідність.

Прийняття законопроекту дозволить усунути існуючі протиріччя у законодавстві щодо безоплатного забезпечення працівників молоком або рівноцінними харчовими продуктами та газованою солоною водою, істотно поліпшити захист законних соціальних прав працівників, а також попередити виникнення і розвиток професійних захворювань.

 

  1.  2.Мета і шляхи її досягнення

 

Метою даного законопроекту є реалізація конституційного права працівників на безпечні і нешкідливі умови праці, належний соціальний захист.

Усунення неузгодженостей між діючими законодавчими та нормативно-правовими актами щодо забезпечення працівників молоком або рівноцінними харчовими продуктами та газованою солоною водою, передбачених законопроектом, сприятиме реалізації профілактичних заходів та істотному уповільненню виникненню і розвитку у працівників професійних захворювань.

 

  1.  3.Правові аспекти

Згідно із статтею 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, а статтями 45-46 гарантується соціальний захист працюючих.

Основними законодавчим актом, який регулюють зазначені відносини у

сфері охорони праці є також Закон України «Про охорону праці».

Реалізація положень законопроекту після його прийняття потребує внесення змін до деяких підзаконних нормативно-правових актів у сфері забезпечення працівників молоком або рівноцінними харчовими продуктами та газованою солоною водою.

 

  1.  4.Фінансово-економічне обґрунтування

 

Реалізація положень даного Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

 

  1.  5.Прогноз результатів

 

Реалізація положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» дозволить істотно поліпшити соціальний захист майже 1-го млн. працівників, які через вплив шкідливих хімічних речовин потребують щоденного профілактичних заходів, насамперед забезпечення молоком або рівноцінними харчовими продуктами та газованою солоною водою.

Це також сприятиме збереженню працездатності зазначених працівників, попередженню загострення у них соматичних захворювань та виникнення професійних захворювань.

 

  

 

 

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження виникнення професійних захворювань у працівників»

 

 

Чинна редакція

Редакція із змінами, що пропонуються

1. Кодекс законів про працю України

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

 

На роботах з шкідливими умовами праці працівникам видаються безплатно за встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

 

Працівникам, які у зв’язку із виробництвом зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, видаються безплатно за  встановленими нормами молоко або інші рівноцінні харчові продукти.

Стаття 167. Забезпечення  працівників гарячих цехів газованою солоною водою 

 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний безплатно постачати працівників гарячих цехів і виробничих ділянок газованою солоною водою.

 

 

 

Цехи і виробничі ділянки, де організовується постачання газованою солоною водою, визначаються органами санітарного нагляду за погодженням з власником або уповноваженим ним органом.

 

 

Стаття 167. Забезпечення працівників газованою солоною водою

 

 Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний безплатно постачати газованою солоною водою працівників, які зайняті  на  виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені  гігієнічні нормативи.

 

Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

2. Закон України «Про охорону праці»

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці 

 

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові  виплачується грошова компенсація на   придбання лікувально-профілактичного харчування,  молока або рівноцінних  йому  харчових  продуктів  на умовах, передбачених колективним договором.

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці 
  

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним 
харчуванням та мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством. 

 

   

Працівники, які у зв’язку із виробництвом  зазнають впливу шкідливих хімічних речовин, в порядку, визначеному колективним договором забезпечуються безплатно молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами. Перелік хімічних речовин, у роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

 

Працівники, які зайняті  на  виробництві із температурою повітря, що перевищує встановлені  гігієнічні нормативи, забезпечуються  газованою солоною водою. Перелік таких виробництв і правила забезпечення їх працівників газованою солоною водою встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

  

У разі роз'їзного характеру роботи працівникові  виплачується грошова   компенсація   на   придбання  лікувально-профілактичного харчування,  молока або рівноцінних  йому  харчових  продуктів  та газованої солоної води на умовах, передбачених колективним договором. 

 

      Roznenko otv1    Roznenko otv2