На ряду з іншими, листом за підписом Голови ФПУ Ю.М. Кулика від 31 січня 2013 року №04-18/139-СПО, ФПУ направила до Кабінету Міністрів України низку пропозицій до Програми діяльності Уряду з питань охорони праці на 2013 рік.

 

 

 

У сфері охорони праці до пріоритетних цілей Програми діяльності Уряду на 2013 рік пропонуємо включити:

 

 

 

Створення безпечних і нешкідливих умов праці та посилення соціального захисту працівників, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці.

 

До пріоритетних завдань для забезпечення досягнення цієї цілі пропонуємо включити:

 

1) Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про ратифікацію Україною Конвенції МОП № 187 «Основи, що сприяють безпеці та гігієні праці, 2006».

 

Аргументація:  Ратифікація Україною Конвенції МОП № 187 «Про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці»:

 

- забезпечить  приведення національних норм безпеки, гігієни праці і виробничого середовища до міжнародних норм та стандартів, що приведе до створення правових підстав для вступу України в ЄС;

 

  - створить умови для оновлення форм й методів національної політики в сфері безпеки і гігієни праці, перехід від системи реагування на факти настання нещасних випадків, аварій на виробництвах та ліквідацію їх наслідків, на більш ефективну систему попередження виникнення та зниження ризиків небезпек на робочих місцях, загрози життю або здоров’ю працюючих;

 

- допоможе у вирішенні нагальних проблем з питань безпеки та медицини праці, зміцнить національну безпеку держави, забезпечить її сталий економічний розвиток.

 

Відповідно до оцінки міжнародних експертів, впровадження системи попередження аварій, виробничих травм і виробничообумовлених захворювань (а саме це є основною метою Конвенції) дозволить уникнути значних ризиків, у 7-10 разів скоротити економічні витрати на ліквідацію наслідків аварій, нещасних випадків та профзахворювань.

 

Це шлях до економічного зростання і соціальної стабільності в країні.

 

2) Розроблення за участю сторін соціального діалогу та подання на затвердження Президентом України «Стратегії розвитку національної системи безпеки та гігієни праці в України».

 

Аргументація: У зв’язку з критичним станом охорони праці в Україні, масштабністю проблеми та потенційними загрозами для майбутнього розвитку держави ФПУ звернулась до Президента України з пропозицією доручити Уряду розробити  Національну  Стратегію безпеки праці для встановлення підвалин комплексного відновлення професійного потенціалу економіки, посилення державної політики та системи управління охороною праці.

 

Президент України доручив Кабінету Міністрів України проаналізувати існуючу в Україні систему безпеки праці,  підтримати зазначену ініціативу ФПУ (доручення від 11 жовтня 2011 року № 140/57577-01) та передбачити у зазначеній Стратегії заходи докорінного реформування системи забезпечення безпеки праці та виробництва в Україні  з метою наближення її до кращих європейських зразків.

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Урядовою робочою групою за участю представників соціального діалогу розроблено проект окремого розділу «Реформування системи забезпечення охорони праці в Україні» до проекту Стратегії розвитку України на період 2012 – 2020 роки.

 

У 2011 році проект акту направлено до Мінекономрозвитку, як головного розробника цієї Стратегії. До цього часу залишаються не виконаними доручення Президента та Уряду, проект акта не опрацьовується.

 

Прийняття  цього  акту буде сприяти виконанню положень Конвенції МОП  № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище, ратифіковану Україною 02.11.2011 № 3988-VI, з питань виконання зобов’язань щодо розроблення, здійснення та  періодичного перегляду  узгодженої національної політики  в  галузі безпеки, гігієни праці й виробничого середовища з   найбільш   представницькими організаціями  роботодавців  і працівників  відповідно до національних умов і практики.

 

3) Запровадження механізмів стимулювання роботодавців до створення безпечних умов праці, зокрема шляхом зменшення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі створення безпечних і нешкідливих умов праці.

 

Аргументація:  Необхідність запровадження таких механізмів визнана сторонами соціального діалогу  під час заключних консультацій у грудні 2012 р. щодо змісту Генеральної угоди на 2013-2015 роки.

 

За ініціативи ФПУ Кабінет Міністрів України розпорядженням від 11.05.2011  № 385 – р, затвердив склад робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо створення економічних стимулів для поліпшення умов праці (далі – робоча група).

 

Відповідальним за організацію діяльності цієї робочої групи було визначено Мінсоцполітики. Але практично група не проводила засідань і поставленого завдання не виконала.

 

ФПУ пропонує доручити Мінсоцполітики поновити склад зазначеної робочої групи, забезпечити її роботу і в установлений термін подати Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції. 
Розроблення та впровадження такого механізму створить умови економічного зацікавлення бізнесу створювати на підприємствах безпечні умови праці. Чим менш випадків травматизму та професійної захворюваності на конкретному підприємстві, тим менший і внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або отримання податкових пільг та субсидій. 

 

Це ліпше за всілякі репресивні методи та адміністративний тиск змусить створити умови для безпеки працюючих та виробництва, що зумовить зменшення числа аварій, нещасних випадків та профзахворювань, збереження державних коштів на усунення наслідків цих аварій та відшкодування шкоди потерпілих на виробництві, збереження та розвиток трудового потенціалу України.

 

4) Розроблення за участю сторін соціального діалогу і подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про затвердження  Загальнодержавної державної цільової програми відновлення медицини праці на 2014-2018 роки» та здійснення профілактичних заходів із запобігання профзахворюванням і профотруєнням працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, а також заходів, щодо зменшення кількості смертельних випадків на виробництві від гострої серцево-судинної недостатності за рахунок підвищення якості проведення медоглядів.

 

Аргументація:  У серпні 2012 р. Урядом  прийнято рішення про розробку Концепції цієї Програми (Протокольне рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання «Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань»  від 22.09.2012 р , протокол № 64, пункт 9, підпункт 6)

 

Проектом Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014—2018 роки, внесеним Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України (р. № 1184, )зокрема передбачено:

 

«відновлення та модернізація медичних служб на виробництві, у тому числі з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, забезпечення розвитку системи медико-санітарної допомоги працівникам, розроблення та вдосконалення методів діагностики, профілактики і лікування професійних захворювань»

 

5) Унормувати питання щодо надання додаткової відпустки працівникам, зайнятим на роботах із важкими і шкідливими умовами праці (за результатами атестації), що не включені до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290) та надання відповідних податкових пільг суб’єктам господарювання.

 

Аргументація: Необхідність здійснення такого унормування визнана сторонами соціального діалогу  під час заключних консультацій у грудні 2012 р. щодо змісту Генеральної угоди на 2013-2015 роки.

 

6) Відновлення вертикалі державного управління охороною праці, створення фахових підрозділів з охорони праці в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання ними повноважень у сфері охорони праці, визначених статтями 31-35 Закону України «Про охорону праці».

 

Аргументація:  Необхідність реалізації цього завдання визначена Генеральною угодою на 2010-2012 роки та визнана сторонами соціального діалогу  під час заключних консультацій у грудні 2012 р. щодо змісту Генеральної угоди на 2013-2015 роки.

 

Статтею 31Закону України «Про охорону праці» визначені органи державного управління охороною праці, а статями 32-35 передбачені їх повноваження. Для виконання цих функцій у їх складі створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

Відповідні фахівці з цих питань повинні бути передбачені в штатному розписі та при розрахунку граничної чисельності відповідних органів.

 

На сьогоднішній день порушена вся вертикаль державного управління охороною праці, ліквідовано відповідні структурні підрозділі в більшості міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

 

Відновлення вертикалі державного управління охороною праці створить умови для забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони праці в межах відповідних галузей та територій, зменшення витрат держави на ліквідацію наслідків аварій на виробництві, відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим у результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, збереження її трудового потенціалу.

 

7) Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про охорону праці» щодо збільшення з 0,5% до 5 % від фонду оплати праці за попередній рік мінімальної суми витрат на профілактичні заходи з охорони праці для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

 

Аргументація:  Проведений аналіз змін обсягів фінансування  (у зв’язку з внесенням змін до статті 19 закону України «Про охорону праці» Законом України від 02.06.2011    № 3458 – VI)  виявив, що витрати на профілактичні заходи з охорони праці зменшено щонайменше десять разів, а на підприємствах гірничо-металургійного комплексу до 30 разів, що в найближчій перспективі несе загрозу згортання фінансування необхідних заходів з охорони праці.

 

Враховуючи, що основні фонди підприємств морально застарілі, стан умов праці залишається незадовільним, а рівень виробничого травматизму на високому рівні, зменшення витрат на попереджувальні заходи з охорони праці, зокрема забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, може привести до непоправимих наслідків.

 

Також слід врахувати, що діюча законодавча норма мінімальних витрат на охорону праці 0,5 відсотка від фонду оплати праці на даний час не може забезпечити соціальний захист працюючих від небезпечних та шкідливих виробничих факторів у зв’язку з наявністю тіньової економіки, виплат заробітної плати у конвертах, застосування нестандартних форм занятості в результаті чого, відбувається значне зменшення офіційного фонду  оплати праці і, як наслідок, зменшуються обов’язкові мінімальні видатки на заходи запобігання нещасних випадків, аварій на виробництві, усунення шкідливих та небезпечних факторів умов праці.

 

8) Відновлення дієвої системи атестації робочих місць за умовами праці.

 

За участю сторін соціального діалогу переглянути  відповідно до вимог часу і змін, що відбулися в законодавстві та затвердити урядовим рішенням новий Порядок проведення атестації робочого місця за умовами  праці.

 

Аргументація:  Порядок проведення атестації робочого місця за умовами  праці затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 (більше 20 років тому). За цей період відбулися дуже значні зміни в законодавстві  України, а також в соціально-трудових відносинах. В результаті ця Постанова і  відповідний порядок нагально потребують  приведення у відповідність до  зазначених змін.

 

9) Внесення змін до Кодексу Законів про працю щодо поширення на фізичних осіб, які виконують зобов’язання, взяти нею за цивільним договором, (особливо виконання робіт підвищеної небезпеки або в небезпечними та шкідливими умовами праці) вимог законодавства про охорону праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань.

 

Аргументація: На сьогоднішній день існує велика проблема ухилення роботодавців від оформлення трудових відносин з працівником, що позбавляє його відповідальності за створення безпечних умов праці, а працівників - соціального захисту, цільового медичного обслуговування, пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці. Для працівників створюються такі умови при яких, вони працюють з неприпустими ризиками загрози життю та здоров’ю, а у разі настання нещасного випадку або втрати працездатності – позбавлені права на відшкодування. В таких умовах в Україні (за даними ННДІПБОП) працюють близько 4 млн. 200 тис громадян.

 

Прийняття акту буде сприяти забезпеченню прав працівників на безпечні умови праці та їх соціальний захист.

 

 

 

                                                                          Департамент охорони праці ФПУ