3

 

У додатку до журналу «Охорона праці» опубліковано ін­формаційно-аналітичний ог­ляд «Травматизм на виробництві в Україні: національний профіль за 2009 - 2013 роки», автором якого є головний спеціаліст-довірений лі­кар відділу охорони здоров'я Департа­менту охорони праці Федерації проф­спілок України, канд. мед. наук Ана­толій Стовбун.

До відома читачів: огляд не містить ана­лізу статистичних даних за 2014 р., оскільки їх як правило оприлюднюють лише протягом наступного за звітним року.

 

Це перша робота та­кого масштабу, проведена за роки незалежності України. Її цінність по­лягає в тому, що вона ґрунтується на даних державної статистики з вироб­ничого травматизму.

На жаль, держстатистика не охоп­лює 4,8 млн.осіб, які працюють без оформлення трудових договорів у так званій тіньовій економіці. Проте саме в цій сфері відбувається приховуван­ня нещасних випадків від розслідування та обліку, і ця проблема вима­гає вирішення.

Унікальність проведеної роботи полягає в тому, що в даному огляді вперше зроблено порівняльний аналіз причин настання подій і нещасних ви­падків, що призводять до травмування та загибелі працівників під час вико­нання ними трудових обов'язків. Такий аналіз покликаний допомогти робото­давцям сконцентрувати сили та ресур­си на найбільш важливих напрямах, що формують загальну картину трав­матизму, з метою запобігання нещас­ним випадкам на виробництві.

Що стосується зіставлення відповідних статистичних даних за період до 2013 р. з показниками за 2014-й і по­дальші роки, то проведення в майбут­ньому такого аналізу буде ускладнено з цілої низки причин.

По-перше, у 2013 р. відбулися зміни в національному класифікаторі «Класифікація видів економічної ді­яльності» (КВЕД), що створює певні труднощі у проведенні порівняльного аналізу.

По-друге, дотепер незрозуміло, як правильно класифікувати випадки ви­робничого травматизму та загибелі людей у зоні АТО.

По-третє, на сьогоднішній день згідно з останніми змінами у законо­давстві (закон від 05.04.2007 № 877-V, закон від 22.07.2014 № 1600-VII, за­кон від 31.07.2014 № 1622-VII та по­станова КМУ від 13.08.2014 № 408) значно обмежено наглядову діяльність контролюючих органів, зокрема у сфе­рі охорони праці.

І четверте: у зв'язку з реорганіза­цією Держгірпромнагляду та ство­ренням нової Державної служби України з питань праці в системі дер­жавного нагляду за охороною праці можуть відбутися докорінні зміни.

На жаль, як засвідчив аналіз, го­ворити про зниження рівнів виробни­чого травматизму не доводиться: про­тягом останніх років ці показники в Україні залишаються стабільно ви­сокими, значно перевищуючи показ­ники європейських країн. Тому хо­четься сподіватися, що цей інформа­ційно-аналітичний огляд розкриє очі новій владі на стан виробничого трав­матизму в країні та змусить серйозно взятися за сферу охорони праці.

Без­умовно, це матиме позитивний вплив на діяльність роботодавців, органів виконавчої влади, спрямовану на збере­ження життя і здоров'я працюючого населення, та стане рішучим кроком на шляху розвитку трудового потен­ціалу України.

 

Редакція науково-виробничого журналу

«Охорона праці»