decentralizacija

Останнім часом Федерація профспілок України отримує чимало звернень від членських організацій щодо намірів деяких керівників об’єднаних територіальних громад створити єдину профспілку, об’єднавши в ній усіх працівників різних підприємств, установ, організацій, що діють на території громади.


Така поведінка окремих місцевих керівників свідчить про їх необізнаність із усім спектром питань які стосуються сфери діяльності профспілок і відповідальності за дотримання чинного трудового законодавства. Зокрема, такі дії суперечать Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», який передбачає, що профспілки створюються громадянами, що пов’язані спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності чи навчання. У територіальній громаді не існує єдиної професії чи єдиного виду трудової діяльності, за якими можна створити профспілку.

Як же діяти профспілковим організаціям у такій ситуації?
За рекомендацією Департаменту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ, профспілковим лідерам у відповідь на намагання керівників територіальних громад створювати профспілки місцевого рівня необхідно першочергово поінформувати письмово їх і органи місцевого самоврядування про персональну відповідальність за дотримання Конституції України і виконання норм Кодексу законів про працю, законів України «Про зайнятість», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про соціальний діалог в Україні», «Про колективні договори і угоди», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та низки інших законодавчих і нормативно-правових актів, які забезпечують права і гарантії працівників та профспілок.

Водночас цим керівникам слід звернути увагу на норми статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», якими виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делеговано повноваження, зокрема:
– пункт 1. Підготовка і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання;
– пункт 9. Участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, а також повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Дану статтю доповнено частиною третьою, де до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад належать повноваження щодо здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а у випадку їх порушення – накладення штрафів у порядку, встановленому законодавством. Зазначений базовий закон, де первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища і міста, містить значно більший перелік завдань, компетенцій і зобов’язань місцевої влади перед жителями громади, громадськими організаціями, підприємствами, організаціями, установами як галузей економіки, так і бюджетної сфери.
Керівникам профспілкових організацій для налагодження співпраці з керівниками органів місцевого самоврядування слід підготувати інформацію про кількість укладених профспілковими організаціями колективних договорів з роботодавцями (у тому числі в бюджетній сфері), якими врегульовано трудові і соціально-економічні відносини. Зазначити кількість працівників, охоплених колективним захистом їх прав і гарантій.

Особливу увагу звернути на галузевий принцип утворення профспілок, оскільки саме всеукраїнські профспілки укладають з відповідними міністерствами (відомствами), а також роботодавцями галузеві угоди, нормативи яких поширюються на різні категорій працівників кожної галузі і сфери. Саме положення галузевих угод використовуються первинними профспілковими організаціями на місцевому рівні при веденні переговорів з роботодавцями і укладенні колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, в яких передбачено гарантії зайнятості працівників, їх оплати праці і безпеки життя на виробництві, соціальних захист і т. ін.

Темою зустрічей профспілок з представниками місцевого самоврядування мають бути питання збереження трудового потенціалу, забезпечення професійними кадрами сфер і галузей та підготовка молодих спеціалістів для територій.
Профспілковим організаціям також слід донести до керівництва громади позицію про те, що їм доцільніше співпрацювати у вирішенні соціально-трудових питань, веденні переговорів та укладенні територіальної угоди з однією профспілковою структурою, а не з кількома окремо. Приміром, стороною для ведення переговорів і підписання угоди з виконавчим органом міської, селищної чи сільської ради та роботодавцями може бути спільний представницький орган первинних профспілкових організацій відповідної громади або їх профспілкове об’єднання (об’єднання первинних профспілкових організацій підприємств, установ, організацій певної громади). Іноді в громаді можливе створення ради голів профкомів як координуючого органу, який, проте, не може бути підписантом територіальної угоди від імені профспілкової сторони.

Для роз’яснення особливостей діяльності профспілкових організацій у новостворених громадах і вирішення наявних проблем мають долучитися профспілкові організації та їх об’єднання усіх рівнів, як на національному і галузевому, так і регіональному та місцевому.
Пошук шляхів вирішення трудових і соціально-економічних питань членів профспілок у громадах можуть започаткувати консультації і круглі столи профспілок з органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями та роботодавцями. Співпраця і спільні дії усіх сторін соціального діалогу на місцях принесуть позитивні результати щодо розвитку громади і зростання добробуту родин працівників.

 

Федерація профспілок України