А9 

VIII З’їзд Федерації профспілок України зазначає, що молодь є значною частиною українського громадянського суспільства, якій належить особливе місце у його формуванні та діяльності профспілок України.

На початку 2021 року в Україні молодь віком 14–34 роки становила 10,5 млн осіб. У структурі Федерації профспілок України вона складає 1,38 млн осіб.

У той же час молодь залишається однією з найбільш уразливих в економічному та безправних у соціально-правовому відношенні категорією осіб, маючи при цьому найбільший соціальний, професійний та життєвий потенціал для збалансованого суспільного розвитку.

Сучасна молодь є енергійною, рушійною силою, активним учасником профспілкового руху, солідарних, протестних акцій профспілок. Профспілкова молодь налаштована на саморозвиток, участь в суспільному житті, реформаторські зміни в країні і вже сьогодні долучається до їх реалізації, проводить різноманітні навчальні заходи: від традиційних навчальних семінарів до інтерактивних квестів та вебінарів. Молоді люди успішно співпрацюють з міжнародними партнерами, виграють гранти на навчання та реалізують освітні проєкти в Україні, але на шляху до самореалізації, інтеграції в активне громадське життя, розвитку свого потенціалу щодня стикаються з численними проблемами, а саме: отримання якісної освіти, робота за фахом та гідна оплата праці; самореалізація у власній країні, а не за кордоном; погіршення здоров’я та відсутність безкоштовного, гарантованого Конституцією України кваліфікованого медичного забезпечення; створення міцної сім’ї; відсутність ресурсів для поліпшення житлових умов; брак можливостей для культурного розвитку.

У сучасних умовах розвитку та цифровізації суспільних процесів саме молодь активно просуває ідеї диджиталізації та інформатизації профспілкової роботи, організовує інформаційно-агітаційні кампанії у соціальних мережах, спрямовані на захист прав та інтересів людини праці, сприяє підвищенню рівня комунікації між профспілковими організаціями та членами профспілок.

Тому пріоритетним напрямом роботи Федерації профспілок України, її членських організацій має стати молодіжна політика, яка полягає не тільки в прийнятті нормативних документів, а й у фінансуванні молодіжних заходів, що забезпечить професійний та особистісний розвиток молоді у профспілках. Підтримка та сприяння реалізації молоді є умовою збереження кадрового потенціалу країни в цілому і, зокрема, розвитку організацій профспілок та посилення їх ефективності.

Ефективна та результативна молодіжна політика профспілок має передбачати активне залучення молоді в роботу виборних органів усіх рівнів. Будь-які рішення, що ухвалюються на користь молоді, мають відповідати інтересам молоді та враховувати її потреби. Водночас молодь недостатньою мірою представлена у виборних органах профспілок, що нівелює її участь у прийнятті рішень. На жаль, молодіжні ради (комісії) діють тільки у 33 членських організаціях із 70. Так, у всеукраїнських профспілках створено 15 молодіжних організацій, а в складі профоб’єднань – 18. Також у 16 всеукраїнських профспілках є працівники, відповідальні за роботу з молоддю. Серед територіальних профоб’єднань таких організацій 12.

Продовження та удосконалення діяльності Молодіжної ради ФПУ, створення чіткої молодіжної структури у ФПУ та налагодження комунікації між усіма профспілковими молодіжними ланками сприятимуть зміцненню кадрового потенціалу профспілок. Сучасні методи організації роботи з молоддю, на підставі її особистої зацікавленості, дадуть змогу залучати до заходів більше молодих профактивістів та максимально використовувати їх потенціал.

VIII З’їзд Федерації профспілок України вважає за необхідне:

-                      передбачити в кошторисах профспілок усіх рівнів кошти на роботу з молоддю;

-                      забезпечувати представництво молоді у виборних органах пропорційно до загальної чисельності молоді у профспілці;

-                      сприяти включенню до складу кадрового резерву найбільш кваліфікованих молодих профспілкових активістів;

-                      запровадити у структурі апарату кожної членської організації посаду фахівця з питань роботи з молоддю;

-                      посилити мотиваційну роботу для залучення молоді в профспілки через використання форм, методів та інформаційних майданчиків, прийнятних для молодого покоління;

-                      спонукати молодь до активної участі у діяльності профспілкових організацій усіх рівнів, а також створення нових профспілкових організацій, запроваджувати системну роботу з молоддю, з цією метою запровадити всеукраїнський проєкт з підготовки профспілкових органайзерів з-поміж молодих людей;

-                      формувати нове покоління профспілкових лідерів з-поміж молоді, зокрема шляхом навчання, просвітницької роботи, набуття ключових профспілкових компетентностей і професійної грамотності молодих профспілкових активістів, використання їх інтелектуального та творчого потенціалу;

-                      забезпечувати організаційну та фінансову підтримку молодіжних ініціатив, системне фінансування реалізації молодіжної політики, запровадити моніторинг розміру фінансування молодіжних рад членських організацій;

-                      сприяти обранню представників молоді у складі виборних органів профспілок усіх рівнів;

-                      завершити процес створення молодіжних рад (комісій), інших форм молодіжних об’єднань на всіх рівнях профспілкових структур, посилити їх роль у діяльності профспілок, прийнятті рішень щодо реалізації основних завдань ФПУ та її членських організацій;

-                      з метою підвищення статусу молодіжних рад серед членських організацій – рекомендувати запровадити практику надання на час каденції голові відповідної молодіжної ради статусу радника голови всеукраїнської профспілки або регіонального профоб’єднання (за посадою);

-                      підтримувати ініціативну та цілеспрямовану молодь у профспілковому русі та надавати їй можливості для самореалізації у структурі профспілок, створити молодіжну платформу для залучення інтелектуального та творчого потенціалу молодих людей з метою генерації перспективних ідей, спрямованих на розвиток профспілкового руху;

-                      реалізовувати заходи з протидії безробіттю молоді шляхом впровадження державної програми сприяння молодіжній зайнятості та стимулювання роботодавців щодо забезпечення першим робочим місцем молоді;

-                      сприяти реалізації державних програм молодіжного житлового будівництва, виконанню заходів зі збільшення їх фінансування;

-                      створити майданчик для лобіювання та розв’язання молодіжних питань на рівні країни (соціальний діалог з Урядом та парламентом) у вигляді постійної дискусійної платформи «Молодий депутат – молодий профспілковець» (Верховна Рада України – Молодіжна рада ФПУ, Обласна рада – Молодіжна рада регіонального профоб’єднання);

-                      відновити кількість осіб, які отримують стипендіальне забезпечення, на рівні не менше двох третин і не більше 75% студентів (курсантів невійськових вищих навчальних закладів) денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії, про що було зазначено в частині 4 статті 62 Закону України «Про вищу освіту» у редакції до 06.12.2016, а не лише 45%, як визначено в законі зараз. Тобто, 25–28% студентів від загалу (кожен четвертий), які успішно навчаються, втратили право на отримання стипендій;

-                      сприяти підвищенню розміру мінімальної ординарної академічної стипендії студентам до рівня не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, та забезпеченню її індексації в повному обсязі, а також збільшенню кількості бюджетних місць для навчання у закладах вищої та фахової передвищої освіти України.

Молодь – новий подих профспілок!