grom kontrol

 

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Федерація профспілок України та її членські організації здійснюють свої повноваження громадського контролю на підставі законодавства України та згідно з планом основних напрямів діяльності.

Робота зі здійснення громадського контролю в членських організаціях ФПУ проводиться штатними правовими інспекторами праці, спеціалістами з питань правової роботи, юрисконсультами та іншими фахівцями - юристами, загальна кількість яких за станом на 15.02.2013 складає 268 осіб, а також представниками всеукраїнських профспілок, профспілкових організацій на громадських засадах.

За підсумками 2012 року інспекторами праці профспілок проведено
21 522 перевірки дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 15 954 юридичні особи. З них 1912 перевірок було проведено спільно з територіальними органами Держпраці України.

Фахівцями профспілок виявлено 116 469 порушень законодавства про працю.

Результати профспілкових перевірок засвідчили, що переважну більшість порушень норм законодавства про працю складають порушення в оплаті праці (75 763). Значна частина порушень стосується недотримання норм галузевих та регіональних угод при встановленні тарифних ставок та посадових окладів; на деяких підприємствах не проводиться індексація зарплати. Досить поширеним є порушення стосовно порядку звільнення та переведення працівників (8194), а також зміни істотних умов праці (5111).

Зберігається протиправна практика надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати на строки, що значно перевищують встановлені чинним законодавством (5590 випадків).

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 325 677 осіб.

З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями підготовлено та направлено 11 722 подань (письмових повідомлень) про усунення порушень законодавства про працю, з яких скеровано роботодавцям, територіальним державними інспекціям з питань праці, органам прокуратури, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, а також до інших органів.

Незважаючи на вказані заходи, із 116 469 виявлених правовими службами порушень законодавства про працю усунуто лише 32 649, з них добровільно роботодавцями - 27 419.

Відносно низький рівень усунення порушень законодавства про працю пояснюється як відвертим ігноруванням роботодавцями вимог законодавства про працю, так і не завжди послідовною позицією профспілок у відстеженні виконання своїх подань та звернень до роботодавців. Не в повному обсязі використовуються механізми судового захисту порушених прав. Проблемним питанням залишається невиконання роботодавцями законних вимог профспілок та органів виконавчої влади, зокрема щодо поновлення на роботі працівників, звільнених з порушенням законодавства про працю.

У звітному періоді за поданнями профспілкових органів притягнуто до відповідальності 1026 посадових осіб роботодавців, з них до кримінальної відповідальності – 38 осіб, до адміністративної – 328, дисциплінарної – 646.

14 трудових договорів з керівником розірвано на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації, як це передбачено статтею 45 КЗпП України.

Важливим фактором у здійсненні захисту трудових прав працівників є співпраця профспілок з центральними та місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Безоплатна правова допомога членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Такі акценти в роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Вказаний напрям роботи включає в себе ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За 2012 рік спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано: консультацій – 345 302, підготовлено процесуальних документів – 16 827. У судах здійснено представництво інтересів 16 675 членів профспілок. Здебільшого їх позовні вимоги стосувалися питань оплати праці. За участю профспілкових представників судами винесено на користь працівників 10 545 рішень.

З метою підвищення правової свідомості спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства (всього – 21 509), зокрема організовувалися семінари-навчання для профспілкового активу (12 397), готувалися методичні матеріали (4206), проводилось роз’яснення законодавства через засоби масової інформації (4906).  

Результати аналізу інформацій членських організацій про правозахисну діяльність свідчать про необхідність продовження роботи з розвитку та вдосконалення форм громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зміцнення правових служб профспілок. З цією метою ФПУ та її членські організації продовжують взаємодіяти з Державною інспекцією України з питань праці, вживають заходів до відновлення інститутів правових інспекторів праці та громадських інспекторів праці профспілок, посилюють правороз’яснювальну роботу серед членів профспілок.

Рада ФПУ у грудні 2012 року прийняла окрему постанову «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства», якою поставила конкретні завдання профспілковим організаціям, головні з яких:

- залучення до контролю більшої кількості профспілкових активістів;

- збільшення обсягів навчання інспекторів праці профспілок;

- включення до колективних договорів і угод відповідних положень щодо безперешкодного доступу інспекторів праці профспілок до робочих місць членів профспілок, участі роботодавця у фінансуванні заходів з їх навчання та надання їм вільного від роботи часу для виконання повноважень;

- вжиття заходів щодо недопущення порушення прав трудящих, широкого їх інформування про трудові права, можливості захисту та результати роботи інспекторів праці профспілок;

- забезпечення в повній мірі можливостей для захисту інспекторів праці профспілок від переслідувань.

2013 рік оголошено Роком боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати, запозиченої праці та інших порушень трудових та профспілкових прав.

Профспілковими організаціями всіх рівнів здійснюються відповідні заходи, в тому числі у взаємодії з органами Держпраці України та Дергірпромнагляду України.

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ