delo2

 

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Федерація профспілок України, її членські організації здійснюють повноваження щодо громадського контролю на підставі законодавства України та згідно з планом основних напрямів діяльності.

Рада Федерації профспілок України постановою від 12.12.2012 № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» визначила пріоритетним завданням ФПУ, її членських організацій на 2013-2014 роки розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства. 2013 рік оголошено Роком боротьби профспілок проти використання роботодавцями нелегальної, нестійкої та нестандартної зайнятості, «тіньової» виплати заробітної плати, запозиченої праці та інших порушень трудових та профспілкових прав.

На виконання даної постанови 01.08.2013 у складі Департаменту правового захисту апарату ФПУ шляхом реорганізації Управління захисту трудових прав та відділу захисту профспілкових прав утворено правову інспекцію праці в кількості 7 кваліфікованих фахівців. Розроблені та затверджені нормативні акти з питань громадського контролю профспілок, зокрема Порядок організації роботи інспекторів праці профспілок, Типове Положення про правову інспекцію праці профспілок, Порядок навчання інспекторів праці профспілок та Типову програму навчання правових інспекторів праці профспілок. З 9 по 20 вересня 2013 року проведено перше навчання правових інспекторів праці територіальних профоб’єднань, галузевих профспілок та апарату ФПУ.

Робота зі здійснення громадського контролю в членських організаціях ФПУ проводиться інспекторами праці профспілок, загальна кількість яких станом на 01.08.2013 складає 12 786 осіб. За даними членських організацій ФПУ до їх складу входять: головні правові інспектори праці, правові інспектори праці – 132; члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок – 10 856; повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 1798.

За підсумками першого півріччя 2013 року інспекторами праці профспілок проведено 10913 перевірок дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 10 086 юридичні особи.

ФПУ та її членські організації продовжують взаємодіяти з Державною інспекцією України з питань праці - 735 перевірок було проведено спільно з її територіальними органами. Інспектування проводилось також з органами прокуратури (337), у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок (706).

Фахівцями профспілок   виявлено 48 463 порушення законодавства про працю.

Результати профспілкових перевірок засвідчили, що переважну більшістю порушень норм законодавства про працю складають порушення в сфері оплати праці (23 820), гарантій і компенсацій, які мають надаватися працівникам (6529), порядку звільнення та переведення працівників (4312), зміни істотних умов праці (3042). Крім того, значна кількість порушень виявлена в сфері робочого часу (3551) та часу відпочинку (2965). Виявлено порушення трудових прав жінок (637) та неповнолітніх (38), а також інші порушення трудового законодавства (3569).

Кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 252 828 осіб.

З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями підготовлено та направлено 5898 подань про усунення порушень законодавства про працю, з них роботодавцям – 5101, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування – 797.

У разі невиконання роботодавцями подання про усунення порушень інформація та матеріали перевірок надсилаються для реагування відповідним органам державного нагляду. Всього за звітний період направлено 1968 письмових повідомлень, з них до територіальних державних інспекцій з питань праці – 313, органам прокуратури – 251. Зазначені матеріали надсилались також до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 726, вищих профспілкових органів – 328. Налагоджується співпраця з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про порушення трудового законандавства інформувались також інші органи – (279).

Слід відзначити неналежне реагування з боку керівників підприємств, установ та організацій. Із 48 463 виявлених правовими службами порушень законодавства про працю, усунуто роботодавцями лише 19 633, з них добровільно – 17 823. Решта залишається на контролі профспілок.

У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 519 посадових осіб роботодавців, з них до кримінальної відповідальності – 13, до адміністративної – 156, дисциплінарної – 344. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 45 КЗпП України, розірвано 6 трудових договорів з керівниками (зокрема в галузях житлово-комунального господарства, машинобудування та металообробки, освіти і науки, суднобудування).

За участю громадських інспекторів праці розглянуто 229 колективних трудових спорів, з них вимоги працівників задоволено (повністю або частково) у 186 випадках. В ході вирішення колективних трудових спорів задоволено майже всі вимоги.

Безоплатна правова допомога членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Такі акценти в роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Вказаний напрям роботи включає в себе ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За перше півріччя 2013 року спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано: консультацій – 191 122, підготовлено процесуальних документів - 4971. Кількість членів профспілок, представництво інтересів яких було здійснено - 10 987, з них у суді 1671. Здебільшого їх позовні вимоги стосувалися питань оплати праці. За участю профспілкових представників у тому числі, у формі представництва інтересів, судами винесено на користь працівників 3459 рішень.

Також, членськими організаціями проводиться правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього було розглянуто 1523 проекти, з них підготовлено пропозицій та зауважень 1053.

З метою підвищення правової свідомості спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 6453 семінарів-навчання для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 2985 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 2112 роз’яснень законодавства .  

Результати аналізу інформацій членських організацій про правозахисну діяльність свідчать про необхідність подальшого вдосконалення форм громадського контролю за додержанням законодавства про працю, зміцнення правових служб профспілок, розбудови інституту правових інспекторів праці.

 

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ