ri

 

Первинна профспілкова організація  як юридична особа відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом ліквідації (саморозпуску чи примусового розпуску за рішенням суду). Про це ж зазначено і в частині першій статті 18 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", відповідно до якої профспілки можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

            Частиною дванадцятою  статті  111 Цивільного кодексу України унормовано, що майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

           Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", зокрема частиною другою статті 18 передбачено, що «рішення про реорганізацію чи ліквідацію приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об єднання  профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об’єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі».

           Порядок припинення діяльності первинної профспілкової організації визначено розділом 6 «Примірного положення про первинну профспілкову організацію - організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України", затвердженого Постановою Президії Ради ФПУ від 15.11.2000 № П-30-7.

            Так, згідно з п. п. 6.1-6.4 Положення рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до статуту профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які перебувають на обліку в цій організації, або більш як 2/3 делегатів конференції. Одночасно на цих же зборах (конференції) приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутну діяльність чи благодійні цілі. Грошові кошти та майно, які залишаються після ліквідації профспілкової організації, поділу між членами профспілки не підлягають.

            В статутах деяких профспілок прописана норма про те, що у випадку, якщо у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації своєчасно не було прийнято зборами первинної організації, таке рішення може бути прийнято профспілковим органом вищого рівня. Всі документи ліквідованої первинної профспілкової організації в цьому випадку передаються до територіальної організації або іншої організації профспілки, до складу якої вона входила.

         Ліквідація - це така форма припинення юридичної особи, при якій організація перестає існувати з усіма своїми правами та обов'язками. Тому у разі ліквідації первинної профспілкової організації  повноваження з управління справами організації до моменту її припинення переходять до ліквідаційної комісії, головою якої, як правило, призначається голова профкому цієї організації.

           У разі прийняття рішення про ліквідацію первинної профспілкової організації ревізійна комісія здійснює позачергову перевірку діяльності первинної профспілкової організації за період, що минув з дня останніх звітно-виборних зборів (конференції) до дня проведення зборів, на яке виноситься питання про припинення первинної профспілкової організації.

        Ревізійна комісія про результати перевірки інформує членів профспілкової організації на зборах (конференції), всі матеріали передає обраній на цих же зборах ліквідаційній комісії.

          На підставі доповіді ревізійної комісії профспілкові збори (конференція) приймають рішення про подальше використання майна і коштів, які залишаться після проведення ліквідаційною комісією всіх обов'язкових розрахунків.

   Важливо усвідомлювати, що при припиненні діяльності організації шляхом ліквідації відсутній правонаступник прав та обов'язків цієї профспілкової організації.

          Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише місцевим судом.

            Відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об’єднань за рішенням будь – яких інших органів.     

         Згідно з частиною другою статті 104 Цивільного кодексу України профспілкова організація як юридична особа припиняється з дня  внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ