imВідповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, статті 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» профспілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема, за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Федерація профспілок України, її членські організації здійснюють повноваження щодо громадського контролю на підставі законодавства України та з згідно з планом основних напрямів діяльності. На жаль, у зв’язку з проведенням АТО на Сході України та визнанням АРК тимчасово окупованою територією не всі членські організації ФПУ у звітному періоді працювали на повну потужність і не змогли звітувати про проведену правозахисну роботу.

         Рада Федерації профспілок України постановою від 12.12.2012 № Р-6-3 «Про завдання профспілкових організацій щодо забезпечення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства» визначила пріоритетним завдання ФПУ, її членських організацій на 2013-2014 роки розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за дотриманням трудового законодавства.

         Робота зі здійснення громадського контролю в членських організаціях ФПУ проводиться інспекторами праці профспілок, загальна кількість яких станом на 01.08.2014 року складає 5642 осіб.

За даними членських організацій ФПУ до їх складу входять: головні правові інспектори праці, правові інспектори праці - 149; члени виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 3420; повноважні представники виборних органів профспілок, об’єднань профспілок - 2072. Слід зазначити позитивну тенденцію до збільшення чисельності громадських інспекторів праці.

         За підсумками першого півріччя 2014 року інспекторами праці профспілок проведено 8356 перевірки дотримання вимог трудового законодавства, якими охоплено 6750 юридичних осіб.

         ФПУ та її членські організації продовжують взаємодіяти з Державною інспекцією України з питань праці, в усіх областях  підписані угоди про взаємодію з територіальними інспекціями праці. Спільно з територіальними інспекціями Держпраці було проведено 1071 перевірка дотримання трудового законодавства. Інспектування проводилось також спільно з органами прокуратури (31), у складі комісій органів виконавчої влади і місцевого самоврядування під час комплексних перевірок (1133).         

         Налагоджується співпраця  з регіональними представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, укладені угоди про співпрацю у Дніпропетровській, Львівській та Тернопільській  областях, було проведено дві спільні перевірки.

         В ході перевірок, інспекторами профспілок було виявлення 23118 порушень законодавства про працю.

         Переважну більшість порушень норм законодавства про працю продовжують складати порушення  в сфері оплати праці (9525), гарантій і компенсацій, які мають надаватися працівникам (2160); порядку звільнення та переведення працівників (2377); зміни істотних умов праці (1812).

         Крім того, значна кількість порушень виявлена в сфері робочого часу (2634) та часу відпочинку (2200).

         Виявлено порушення трудових прав жінок (343) та неповнолітніх (20), а також інші порушення трудового законодавства (2047). Слід зазначити, що до цих показників не входить інформація Донецької та Луганської області Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

         За даними профспілкових організацій у першому півріччі 2014 року кількість працівників, трудові та соціально-економічні права яких порушено, склала 699 102 особи, що вдвічі більше ніж за весь 2013 рік.

         З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень профспілковими організаціями підготовлено та направлено 4135 подань про усунення порушень  законодавства про працю, з них роботодавцям - 3595, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування - 540.

         У разі невиконання роботодавцями подання про усунення порушень інформація та матеріали перевірок надсилаються для реагування відповідним органам державного нагляду. Всього за звітний період направлено 2677 письмових повідомлень, з них до територіальних інспекцій з питань праці - 234, органам прокуратури - 97. Зазначені матеріали надсилались також до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування - 1354, вищих профспілкових органів – 399, керівництву ФПУ – 43, регіональним представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 4. Про порушення трудового законодавства інформувались також інші органи - 546.

         Слід відзначити поширення неналежного реагування на подання з боку керівників підприємств, установ та організацій. Так, із 23118 виявлених правовими службами порушень законодавства про працю, усунуто роботодавцями лише 8566, з них добровільно - 7359. Решта залишається на контролі профспілок.

         У звітному періоді за повідомленнями, що направлялися до контролюючих органів, притягнуто до відповідальності 397 посадових осіб підприємств, установ, організацій, з них до кримінальної відповідальності - 2, до адміністративної - 135, дисциплінарної - 253. На вимогу виборних органів первинних профспілкових організацій, як це передбачено статтею 45 КЗпП України, розірвано 7 трудових договорів з керівниками.

         За участю громадських інспекторів праці розглянуто 161 колективний трудовий спір, з них вимоги працівників задоволено (повністю або частково) у 136 випадках. Значна частина вимог задовольнялася ще в процесі розгляду колективних трудових спорів.

         Надання безоплатної правової допомоги членам профспілок є одним з пріоритетних напрямів діяльності ФПУ. Такі акценти в роботі визначені статутними завданнями та головною метою діяльності ФПУ – захистом людини праці. Вказаний напрям роботи включає в себе ведення особистого прийому громадян, надання юридичних консультацій в письмовій та усній формах, представництво інтересів членів профспілок у судах та підготовка процесуальних документів (позовних заяв, клопотань, скарг тощо).

За звітний період спеціалістами правових служб членських організацій ФПУ надано: консультацій – 156 626, підготовлено процесуальних документів - 2968.

Кількість членів профспілок, представництво інтересів яких було здійснено – 513 649, з них у суді – 501 144. Переважна частина стосується захисту прав педагогічних та бібліотечних працівників установ та закладів освіти, права яких порушено внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України постанов від 25.03.2014 № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373» та від 25.03.2014 № 89 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073».

Зазначеними постановами Уряду скасовано надбавки за престижність праці працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів (в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) та за  особливі умови роботи працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну,  освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність (в розмірі 50 відсотків посадового окладу).

Профспілка працівників освіти і науки України оскаржила дані постанови до Окружного адміністративного суду міста Києва.

У даний час адміністративна справа № 826/5213/14 перебуває в провадженні суду. Представництво інтересів членів Профспілки в суді здійснюють уповноважені представники Профспілки працівників освіти і науки України.

Під дію цих постанов підпадає 500000 працівників.

Загалом за участю профспілкових представників у тому числі, у формі представництва інтересів, судами винесено на користь працівників 1869 рішень.

         Також, членськими організаціями проводиться правова експертиза проектів нормативно-правових актів. Всього розглянуто 1666 проекти, до 844 з них підготовлено пропозиції та зауваження.

         З метою підвищення правової обізнаності спілчан членськими організаціями ФПУ проводилася системна правороз’яснювальна робота з питань трудового законодавства, а саме: організовано і проведено 5257 семінарів-навчань для профспілкового активу, підготовлено для використання в роботі 2390 методичних матеріалів, надано через засоби масової інформації 1871 роз’яснень законодавства.

         ФПУ, профспілкові організації всіх рівнів  продовжують вдосконалювати форми громадського контролю за додержанням законодавства про працю, вживають заходів щодо зміцнення правових служб профспілок,  подальшої розбудови інституту правових інспекторів праці, підвищення оперативності і якості захисту трудових прав працівників.

 

 

Департамент правового захисту

апарату ФПУ