information items 419230

 

Коментар заступника Голови ФПУ керівника робочої групи СПО об’єднань профспілок з опрацювання проекту Трудового кодексу України Сергія Українця.

 

- Слід зазначити, що перед внесенням даного законопроекту до сесійної зали парламенту він був детально опрацьований на тристоронній основі і до оновленої редакції проекту Трудового кодексу, який і був ухвалений 5 листопада, включено цілу низку важливих пропозицій профспілок.

В своїй роботі над проектом нового ТК представники профспілок керувалися спільно виробленою єдиною позицією, яка полягає у тому, що новий ТК не повинен погіршувати правову захищеність працівників і не зменшувати можливості обстоювання законних прав та інтересів працюючих через професійні спілки.

Адже, можна стверджувати, що в основу нового трудового законодавства України покладено принципи, запропоновані і сформульовані саме профспілками.

Завдяки чому в нинішній редакції ТК враховано засади, на яких будується трудове законодавство країн Європейського союзу, а також прогресивні норми міжнародного трудового права: Статуту МОП і ратифікованих Україною Конвенцій МОП, Європейської соціальної Хартії, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, окремі директиви і регламенти ЄС.

Ось деякі основні принципи, включені до ТК завдяки наполегливій позиції профспілок:

- насамперед, те, що трудові відносини повинні будуватися на принципі верховенства права, згідно з яким людина, її права і свободи визнаються найвищими цінностями;

- принцип правомірності правової позиції, рішень або дій працівника (це означає, що у випадку, коли ті чи інші нормативно-правові акти по різному трактують права і обов’язки працівника – перевагу набуває той закон, який діє на користь працівника;

- принцип пріоритету збереження життя і здоров’я працівника перед іншими цінностями у сфері праці, зокрема, прибутку роботодавця і т.п.;

- принцип обов’язкової оплати усієї затраченої працівником праці (ненормований робочий день – вважається безплатною працею, що по своїй суті є неприпустимим);

- повага до людської гідності працівника, заборона морального тиску на працівника, погроз з боку роботодавця (наприклад з метою вплинути на зміну умов трудового договору);

- відповідальність посадових осіб органів державної влади за дії чи бездіяльність, які призвели до порушення прав працівників;

- принцип соціальної справедливості, в тому числі справедливого, неупередженого розподілу результатів праці як основи соціального миру ( наприклад у країнах ЄС при розподілі ВВП між роботодавцем працівником і державою, на долю працівника припадає 60% від ВВП, тоді як в Україні наразі лише 30%).

 

(Пропозиції СПО об’єднань профспілок, враховані у тексті доопрацьованого проектуТрудового кодексу України (реєстр. № 1658) від 20.05.2015р.)

 

 

В новій редакції ТК нарешті сформульовано термін «трудові відносини». Ст. 31 говорить: «Трудові відносини – це відносини між працівником і роботодавцем, відповідно до яких працівник за винагороду особисто виконує визначену роботодавцем роботу під його керівництвом та контролем з підляганням правилам внутрішнього розпорядку».

Це також є дуже важливим, що зокрема надає правове підґрунтя для проведення інспекторами з питань праці перевірок умов праці на підприємствах різних форм власності.

Робоча група СПО профспілок вивчила і узагальнила пропозиції до ТК від членських організацій ФПУ та інших профспілкових об’єднань, на основі чого було підготовлено понад 90 постатейних зауважень і пропозицій, які планується внести на розгляд СПО профспілок наступного понеділка - 9 листопада.

 

Основні пропозиції профспілок зводяться до наступного:

- профспілки категорично проти норми у ст. 30 проекту ТК, яка передбачає контроль виконання працівниками трудових обов’язків з використанням технічних засобів, оскільки така норма створює умови для протиправного втручання у приватне життя, можливість безконтрольного оприлюднення фото, відео та ін. інформації про працівника;

- пропонується розширити права працівника і у ТК передбачити його право відмовитись від виконання роботи у таких випадках: - якщо працівникові не виплачується у встановлений строк заробітна плата (що рівнозначно примусовій праці) і друге: у зв’язку з виникненням прямої загрози для життя чи здоров’я працівника (наприклад під час ведення бойових дій на території, де розташовано підприємство, або у випадку обстрілу території підприємства, а також у наслідок порушення вимог законодавства про охорону праці, незабезпечення засобами колективного та індивідуального захисту). У таких випадках працівникові має зберігатися середня зарплата за весь час вимушеного невиконання ним роботи;

- до обов’язків роботодавця пропонується включити наступне: на підставі заяв працівників, які є членами професійної спілки, роботодавець зобов’язаний щомісячно утримувати із заробітної плати профспілкові внески і перераховувати їх на рахунок профспілкового комітету організації, а також відраховувати первинній профспілковій організації кошти на культурно-масову роботу відповідно до законодавства;

- у ст. 41 для керівного складу пропонується встановити строк випробування при прийнятті їх на роботу до 6 місяців. Профспілки категорично проти цього і вважають, що граничний строк випробування, як це встановлено зараз, має бути 3 місяці, чого цілком достатньо, щоб виявити відповідність працівника посаді, на яку він претендує;

- профспілки наполягають на обов’язковому збереженні норми ст.45 чинного Кодексу законів про працю про обов’язкове розірвання трудового договору з керівником підприємства у разі порушення ним трудового законодавства, ухилення від виконання умов, передбачених у колективному договорі, або відмова від невиконання колективного договору. У ст.98 проекту нового ТК передбачається лише можливість такого розірвання, але ми наполягаємо на обов’язковому розірванні;

- профспілки домагатимуться реалізації у проекті нового ТК збереження необхідності попереднього погодження роботодавцем з виборним органом профспілкової організації своїх рішень, зокрема, щодо звільнення працівника та в усіх інших випадках, що прописані в чинному кодексі законів про працю;

- має бути змінено і норму ст. 216 оновленого ТК щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати. На переконання профспілок при встановленні розміру мінімальної зарплати має бути обов’язково враховано потреби не лише працівника, а і його сім’ї, а також індекс споживчих цін;

- необхідно врахувати норму Європейської соціальної Хартії, яка передбачає, що надурочні роботи мають компенсуватися не лише підвищеною зарплатою, але ще і наданням додаткового дня відпочинку (зараз на практиці надається або те, або те, однак потрібно надавати як одне так і інше, щоб не допускати перевтоми працівника);

- профспілками запропоновано доповнити кодекс окремою ст.252 прим., якою мають передбачатися гарантії і компенсації при переведенні працівника на роботу в іншу місцевість;

- у разі порушення перед працівником строків виплат заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат профспілками запропоновано за кожний день прострочення виплати запровадити відшкодування працівникові за рахунок роботодавця коштів у сумі подвійної ставки рефінансування, встановленої Національним банком на день невиплати;

- у новому ТК має бути відображений такий принцип: у разі застосування дисциплінарного стягнення до працівника роботодавець має документально підтвердити його вину або факти порушення трудової дисципліни, а працівник у свою чергу має право наводити власні аргументи і документальні підтвердження на свій захист;

- по відношенню до статусу комісії по трудових спорах на підприємстві – профспілки вважають однозначно: рішення комісії повинні бути обов’язковими для виконання, а не добровільними, як це передбачено проектом ТК.

 

Прес-центр ФПУ