Кіровоградська обласна рада профспілок створена відповідно до постанови ВЦРПС 1-ю міжспілковою конференцією професійних спілок 27 жовтня 1948 року.

На початку діяльності функції облпрофради полягали в координації роботи галузевих обкомів, райкомів та ФЗМК профспілок, а також в організації соціалістичного змагання, вивченні, узагальненні та розповсюдженні передових методів праці, поліпшенні культурно-просвітницької і організаційно-масової роботи серед членів профспілок, роботи по соціальному страхуванню.

З 1950 року до функцій облпрофради входить підготовка кадрів масових професій, тому при ній було організовано профкабінет з бібліотекою. З 1951 року облпрофрада займається і питаннями поліпшення кінообслуговування трудящих, в першу чергу, членів спілок та їх родин. В 1957 році створено відділ праці і зарплати, культвідділ, організовано технічну інспекцію, введені до штату довірені лікарі і інструктори-ревізори.

Функції облпрофради значно розширились, тому кількість штатних працівників значно збільшилась. Якщо до 1957 року їх було 6-10, то на кінець 1957 року – 30-32 особи.

Між VIII та IХ обласними конференціями профспілок (VIII відбулася 20.08.1965р.) пройшло трохи більше 2 років, та за цей час профспілкові організації зросли кількісно і зміцнилися організаційно, значно підвищили свою роль у розв'язанні народно-господарських завдань, поставлених перед областю.

В 1967 році в професійних спілках було 328 тисяч або 97,2% від загальної кількості працюючих.

Станом на 04.02.1970 р. облпрофрада об'єднувала 14 обкомів профспілок, терком профспілки працівників вугільної промисловості, 113 районних, 1484 фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілок. Загальна чисельність робітників, службовців (разом з спеціалістами колгоспів), студентів та учнів технікумів і училищ становила 371,6 тисячі чоловік, а членів профспілок – 362,6 тисячі, охоплення профспілковим членством становило 97, 8%.

На 01.01.1990 року професійні спілки області налічували 15 обкомів, рад профспілок, 138 міських та районних комітетів профспілок, 611,2 тисячі членів профспілок.

14 вересня 1990 року Х1Х обласна міжспілкова конференція ліквідувала Кіровоградську обласну раду профспілок, достроково припинивши повноваження членів облпрофради та членів ревізійної комісії. Х1Х обласну міжспілкову конференцію профспілок було конституйовано в першу установчу конференцію Федерації профспілок області. Установча конференція прийняла Заяву (Угоду) про утворення ФПО та Положення про ФПО.

Перша установча конференція проголосила Федерацію профспілок області правонаступником Кіровоградської облпрофради, обрала керівні органи: Раду ФПО, Президію Ради ФПО, ревізійну та мандатну комісії ФПО. Новостворена Федерація профспілок області об'єднала 65 членських організацій – структурних ланок Всеукраїнських профспілок.

30 листопада 1995 року була проведена друга звітно-виборна конференція Федерації профспілок області. В звіті відзначалось, що ФПО стала авторитетною організацією, впливовою силою, яка активно проводить свою політику в соціально-економічній, правовій сферах, в галузі охорони праці, захисті духовних інтересів, міжнародному профспілковому русі. Це підтвердили звіти і вибори майже в чотирьох тисячах членських організацій, де налічувалось 473,1 тисячі членів профспілок.

Друга звітно-виборна конференція затвердила Статут Федерації профспілок області, призупинила дію Положення про ФПО.

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 20 січня 2000 року була проведена ІІІ конференція ФПО, яка прийняла нову редакцію Статуту Федерації профспілок області.

Основним Статутним завданням ФПО конференція проголосила представництво, здійснення та захист трудових, економічних, соціальних прав та інтересів членських організацій та об'єднуваних ними членів профспілок. Статутом також передбачено нові демократичні права, умови та порядок прийняття нових членів до ФПО та виходу з неї. Значно розширені права та підвищена відповідальність членських організацій та членів Ради ФПО.

Конференція затвердила організаційну структуру ФПО та основні принципи її діяльності. ФПО будується за галузево-територіальним принципом і включає в себе організаційні ланки Всеукраїнських профспілок та інші профспілкові організації, які діють на території області, міські та районні координаційні ради профспілок.

Станом на 1 січня 2011 року до складу ФПО входить 16 обласних організацій профспілок, які об'єднують 2105 первинних профспілкових організацій загальною чисельністю 124,5 тисячі членів профспілок, в тому числі 10 первинних організацій профспілок, які обслуговуються виконавчим апаратом ФПО, 5 об'єднаних, 122 районних, 10 міських комітетів, 25 районних координаційних рад профспілок.

На ефективність виконання статутних завдань, які стоять перед ФПО та її членськими організаціями, впливає в першу чергу мотиваційна діяльність і як результат – усвідомлене членство в профспілках. Саме згуртованість, єдність дій, можливість консолідувати зусилля для досягнення поставлених цілей є основою діяльності ФПО.

Одним із найважливіших напрямів роботи Федерації профспілок області є захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок. Президія ФПО постійно розглядає ці питання на своїх засіданнях, вносить конкретні конструктивні пропозиції до органів влади всіх рівнів щодо покращення стану справ в економіці області. Для привернення уваги вищих органів влади до найбільш болючих проблем області практикується проведення виїзних засідань Президії ФПО.

V звітно-виборна Конференція, яка відбулася 2 грудня 2009 року, визначила основні пріоритети діяльності ФПО в 2009-2014 роках та прийняла Статут ФПО в новій редакції і визначила найважливіші напрями роботи ФПО. Реалізовуючи їх, вперше в Україні на Кіровоградщині підписана Регіональна угода між Кіровоградською ОДА, обласним об'єднанням роботодавців та профспілок, яка стала важливим інструментом реалізації конституційних прав і гарантій працюючих і є спільною програмою дій сторін соціального діалогу та подальшим формуванням регіональної системи тристороннього соціального партнерства. Станом на 01.01.2013 року в області сформована багаторівнева система: діє Регіональна, 19 міжгалузевих, 52 галузеві районні угоди та 3159 колективних договорів.

Виконання зобов'язань Регіональної угоди систематично розглядається на засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради, наприклад: стан реформування житлово-комунального господарства, шляхи підвищення рівня заробітної плати та забезпечення своєчасної її виплати, працевлаштування молоді.

В лютому п.р. на засіданні ОТСЕР розглядалося питання щодо проблеми соціальної справедливості та шляхи їх вирішення. ФПО ініціювала перед сторонами соціального діалогу початок переговорного процесу з укладення Територіальної угоди на новий термін та підготувала проект, в якому передбачено конкретні зобов’язання сторін щодо створення умов для збільшення чисельності працівників, зайнятих економічною діяльністю, зниження рівня безробіття, підвищення середньомісячної заробітної плати.

Постійна увага приділяється розвитку системи договірного регулювання трудових відносин. Хід укладення та виконання колективних договорів на підприємствах і в організаціях області щорічно розглядається Президією ФПО. Спільні дії соціальних партнерів сприяють поліпшенню колдоговірної роботи. З метою максимального охоплення колективними договорами та угодами суб’єктів господарювання всіх форм власності соціальними партнерами – головами обласної державної адміністрації, обласного об’єднання організацій роботодавців та Федерації профспілок області підписані рекомендації сторонам колективних договорів щодо проведення колдоговірної кампанії та перелік основних питань, які мають бути вирішені шляхом колективних переговорів. Як результат, кількість укладених колдоговорів постійно збільшується. За рівнем охоплення працюючих колдоговорами ФПО займає одне з перших місць в Україні. Відповідно до Постанови РФПО від 17.12.2003 року (зміни внесені Постановою РФПО від 15.01.2008) з метою підвищення ефективності колективно-договірної роботи, а також посилення конструктивної взаємодії організацій профспілок і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, поширення досвіду цієї роботи проводиться щорічний обласний конкурс на кращий колективний договір. На підсумкові засідання Ради ФПО спеціалісти ФПО готують для профспілкового активу методичний посібник «Колективний договір у поточному році».

Актуальним завданням для членських організацій ФПО залишається здійснення громадського контролю за створенням на виробництві здорових та безпечних умов праці, достатнім фінансуванням витрат на охорону праці, проведенням атестації робочих місць за умовами праці, забезпечення дієвого контролю за якістю проведення розслідувань нещасних випадків на виробництві, профілактики травматизму та профзахворювань.

З метою активізації діяльності членських організацій по вирішенню зазначених питань 21 лютого 2013 р. відбулося засідання Ради ФПО з порядком денним «Про завдання організацій профспілок по посиленню громадського контролю за дотриманням трудових прав членів профспілок». Основний висновок: сьогодні стан дотримання трудових прав працівників і рівень їх забезпечення, м’яко кажучи, незадовільний. Головне завдання - здійснення належного громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці є одним з головних напрямів роботи виборного органу профспілкової організації підприємства у збереженні життя, здоров’я та працездатності працівників.

Усвідомлюючи важливість спільних дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, прагнучи посилити ефективність державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці укладено Угоду про співпрацю у здійсненні державного нагляду і громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці та промислову безпеку між територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Кіровоградській області та Федерацією профспілок Кіровоградської області

З метою забезпечення виконання Угоди територіальним управлінням у співпраці з Федерацією профспілок області протягом 2012 року проводилась робота щодо:

залучення представників профспілок до участі у комісій з перевірки знань з охорони праці посадових осіб працівників підприємств, установ та організацій області та комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві;

обміну інформацією, надання необхідних для роботи матеріалів і нормативних документів з питань охорони праці;

вивчення стану охорони праці та рівня профілактичної роботи на підприємствах, в окремих галузях, регіонах, виявлення негативних тенденцій, здійснення заходів щодо посилення впливу органів державного нагляду і профспілок на їх усунення;

виконання суб’єктами господарювання колдоговірних зобов’язань по забезпеченню працюючим на виробництві здорових і безпечних умов праці.

За ініціативою посадових осіб теруправління та Федерації профспілок області проводились спільні виїзні наради та круглі столи з питань профілактики виробничого травматизму та забезпечення соціального захисту потерпілих на виробництві.

          Представники ФПО беруть участь у роботі обласних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; з питань санації, реструктуризації та банкрутства підприємств, обласної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, обласної комісії головного управління Пенсійного фонду України в області з питань встановлення стажу працівникам збанкрутілих або ліквідованих підприємств.

           Здійснюючи громадський контроль за додержанням законодавства про працю протягом 2012 року проведено 565 перевірок дотримання вимог трудового законодавства юридичними особами. Виявлено 746 порушень законодавства про працю, що стосувалося 6229 працівників, права яких порушено.

           З метою поновлення трудових прав працівників та на виконання законодавчо наданих повноважень юристами ФПО підготовлено та направлено 184 подання про усунення порушень трудового законодавства. Із виявлених порушень трудового законодавства усунуто 157.

       Правова служба ФПО постійно надає членам профспілок правову та юридичну допомогу щодо поновлення на роботі, повернення боргів із зарплати, забезпечує представництво в судах.

            Протягом 2012 року юристами ФПО надано 4668 консультацій з правових питань, складено 106 позовних заяв та інших процесуальних документів. Кількість працівників, представництво інтересів яких здійснювали уповноважені представники профспілки склала 18 осіб. Розглянуто 746 письмових звернень та скарг громадян.

           Вагомим напрямком роботи ФПО є навчання профспілкового активу області.

           Стало традиційним проведення міжгалузевих семінарів, круглих столів, конференцій за участю фахівців ФПО в містах і районах області, безпосередньо в трудових колективах. Здійснюється виїзний прийом членів профспілок.

           Широко практикується розробка фахівцями ФПО навчальних посібників та методичних матеріалів з питань юридичного та соціально-економічного захисту членів профспілок, рекомендації щодо укладення колективних договорів та угод.

            Розроблено 23 види методичних матеріалів за цими напрямками роботи. Одним з таких є Методичні рекомендації щодо діяльності районних (міських) Координаційних рад організацій профспілок Кіровоградської області, які затверджені на засіданні постійної комісії Ради ФПО з питань організаційної роботи та взаємодії з громадськими організаціями і об’єднаннями   основних завдань колдоговірної роботи на   2013 рік та Порадники по захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

     ФПО уклала угоди про співпрацю з територіальною державною інспекцією праці, відділенням Національної служби посередництва і примирення, головним управлінням Пенсійного фонду в області, обласним центром зайнятості, що посилює ефективність роботи щодо захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілок.

Забезпечено представництво керівництва ФПО та її членських організацій в обласних формуваннях соціального діалогу: колегіальних органах управлінь облдержадміністрації, органах управління фондів загальнообов’язкового соціального страхування, громадських радах при органах виконавчої влади, обласній комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат ФПО та її членські організації підтвердили відповідність критеріям репрезентативності та отримали Свідоцтва.

На тристоронній основі розроблені та реалізуються обласні програми соціально-економічного спрямування. Зокрема, членські організації ФПО взяли участь у формуванні та реалізації обласної програми розвитку «Центральний регіон – 2015», Стратегії економічного та соціального розвитку області на 2013-2020 роки, обласної та районних програми зайнятості населення. Дієвою є робота обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення, до складу якого входять Голова ФПО та представники обласних організацій профспілок.

З метою підвищення престижу людини праці ФПО заснувала Диплом ФПО "За високу професійну майстерність" та організувала конкурс «Майстри Кіровоградщини». Починаючи з 2001 року, напередодні першотравневих свят ФПО урочисто вшановує працівників, які досягли вагомих здобутків у виконанні кваліфікаційних завдань і обов'язків. Всього за цей період нагороджено цінними подарунками понад понад 700 дипломантів. 2007 рік став роком заснування Молодіжної ради ФПО, яка станом на 01.01.2013 року налічує 39 чоловік. Основне її завдання: залучення молоді до профспілкового руху, мотивація членства серед студентської та працюючої молоді.

З метою висвітлення профспілкової діяльності прес-центр ФПО використовує різні трибуни, в першу чергу, видань Профінформу - «Профспілкові вісті», «Бібліотечка голови профспілкового комітету». Для друку у всеукраїнській пресі підготовлено ряд кореспонденцій на актуальні теми. Традиційно прес-центр ФПО підтримує зв’язки з місцевими засобами масової інформації, радіомовленням та телебаченням. Жоден захід, який відбувається у ФПО чи її членських організаціях, не залишається без уваги ЗМІ, теле- чи радіожурналістів. Всі кроки у напрямку поліпшення соціально-економічної ситуації, всі дії, до яких вдаються профспілки, стають приводом обговорення їх на прес-конференціях для журналістів. Підсумком співпраці із ЗМІ стає традиційний обласний конкурсу серед журналістів на краще висвітлення профспілкової тематики.

    Великою підмогою в інформаційному забезпеченні стала радіопередача «Профспілковий меридіан», яка систематично звучить по обласному радіо. До важливих подій готуються спецвипуски радіопередачі. Популярністю користується сайт ФПО, на якому розміщуються оперативні інформації, коментарі до подій, репортажі із заходів.

Надаючи важливого значення організації оздоровлення й відпочинку дітей і підлітків, ФПО, обкоми, райкоми та профкоми разом з керівниками підприємств різних форм власності займаються оздоровленням дітей. Зокрема, щорічно в шести стаціонарних заміських дитячих оздоровчих закладах області оздоровлюються близько 5 тисяч дітей, а в цілому в оздоровчих закладах всіх типів відпочиває майже 25 тис. хлопчиків і дівчаток. ФПО неодноразово відзначалася Президією ФПУ Подяками та Дипломами за активну участь у Всеукраїнському огляді роботи профспілок, трудових колективів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей і підлітків.

ФПО підтримує діяльність обласних рад фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Колос", у 2001 році створила облраду ФСТ "Спартак".

 

Керівники Федерації профспілок:

Голова – Баланенко Максим Олексійович.

телефон/факс (0522) – 24-59-21

приймальня (0522) – 24-59-21

 

Адреса ФПО: Будинок спілок, вул. Преображенська, 4, м. Кіровоград, 25006

Електронная адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.