Logo_mashprilad

 

Kubra4enko

Голова профспілки машинобудівників та приладобудівників України – Кубраченко Анатолій Володимирович. Народився 26 травня 1946 року в м. Олександрія Кіровоградської області. Освіта вища: 1969 року закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за фахом – інженер-механік, 1995 року закінчив Київський інститут післядипломної освіти за фахом економіст-правознавець.

Є членом Ради ФПУ та її Президії. Член Українського координаційного комітету сприяння зайнятості населення. Член Центрального Комітету Міжнародної Євразійської Федерації Металістів . Член Ради Міжнародного Об’єднання Профспілок Металістів. Член Колегії Держспоживстандарту. Член правління Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Член Координаційної Ради профспілок машинобудівного та оборонного комплексу.

З квітня 1992 року Кубраченко А.М. – голова Центральної Ради профспілки “Машприлад” України, з липня 2002р. по січень 2005р. знаходився у закордонному відрядженні в Анкарі (Туреччина), де працював заступником Генерального секретаря Міжнародної Євразійської Федерації Металістів.

Одружений, має сина.

Профспілку машинобудівників та приладобудівників України (скорочено Профспілка "Машприлад" України) було створено у 1991 році на базі організаційних ланок (обласних і первинних профспілкових організацій) профспілки працівників машинобудування і приладобудування колишнього СРСР, які знаходились на території України.

Рішення про створення профспілки прийнято І Установчим з'їздом профспілки, який відбувся 12 березня 1991 р. в м. Одеса. За час існування профспілки відбулись ІІ (позачерговий) з’їзд - у квітні 2002 р., ІІІ з’їзд - у квітні 1995р., ІV з’їзд - у квітні 2000 р., V з’їзд - у квітні 2005 р. і VІ з’їзд - у квітні 2010 року

Профспілка на добровільних засадах об'єднує членів профспілки, які працюють (навчаються), на підприємствах, в організаціях, установах та навчальних закладах машинобудування і приладобудування (зокрема, верстатобудівної, інструментальної промисловості, підприємств з розробки і випуску систем управління, контрольно-вимірювальних приладів, медичної і побутової техніки), металопромисловості, системи технічного регулювання, інших галузей народного господарства (незалежно від форми їх власності і відомчої належності).

Профспілка, згідно із законодавством, має статус всеукраїнської, є складовою частиною профспілкового руху України, є членською організацією Федерації профспілок України, діє відповідно до Конституції, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших законів України, міжнародних договорів та Статуту.

Головною метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, їх колективних інтересів в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

В своїй діяльності профспілка робить акценти:

- на патріотизмі, на сприянні вільного, мирного та цивілізованого життя українського народу;

- на забезпеченні соціальної справедливості, соціальних гарантій та прав людини;

- на участі у створенні правової бази щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

Основною формою здійснення профспілкою захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки є колективні договори, дією яких охоплена абсолютна більшість членів профспілки і трудящих галузі, а також дві галузеві угоди, які щорічно, починаючи з 1992 року, укладаються Центральною Радою профспілки з Міністерством промислової політики і Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандартом України).

Рішенням Національної служби посередництва і примирення від 21 вересня 2011року № 005/11-00-П, профспілку визнано такою що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

У відносинах з роботодавцями профспілка керується принципами соціального партнерства, є прибічником вирішення всіх наявних проблем соціально-трудових відносин шляхом рівноправних переговорів сторін.

При цьому профспілка з розумінням ставиться до проблем роботодавців, пов’язаних з недосконалим економічним і фінансово-податковим середовищем в країні, та глобальною конкуренцією, яка їх очікує після вступу України до Світової Організації Торгівлі.

На V з’їзді профспілки прийнята нова концепція взаємостосунків з роботодавцями. Суть її полягає в тому, що члени профспілки бажають працювати, заробляти та не проти того, щоб заробляли і власники.

Актуальність такої позиції зумовлена тим, що більшість членів профспілки зайняті на приватизованих підприємствах (за винятком системи Держспоживстандарту). Профспілка пропонує власникам конструктивну співпрацю заради збереження їх бізнесу, за умови забезпечення ними членів профспілки цивілізованими заробітною платою і умовами праці.

За таких умов, профспілка не виставлятиме завищені вимоги по оплаті праці, іншим соціальним питанням, задоволення яких власником може призвести до його банкрутства і, як наслідок, втрати роботи членами профспілки. Також профспілка буде сприяти підвищенню ефективності і конкурентоспроможності виробництва, для чого буде, зокрема, опікуватися виробничою і технологічною дисципліною, підвищенням кваліфікації працівників.

По відношенню ж до роботодавців і власників, які порушують трудове законодавство,Генеральну і Галузеві угоди, не справедливо діляться прибутками, у створенні яких приймають участь члени профспілки – профспілка займає конструктивну опозицію: порушує колективні трудові спори, проводить акції протесту, тощо.

Профспілка організовує свою діяльність на принципах:

- добровільності вступу у профспілку та вільного виходу з неї;

- організаційної і фінансової самостійності у своїй діяльності, а також у визначенні напрямів своєї роботи;

- дотримання внутрішньої профспілкової дисципліни, плюралізму думок, свободи дискусій на стадії обговорення питань, обов'язковості виконання рішень вищих за статусом органів профспілки для нижчих за статусом;

- виборності, або формування всіх профспілкових органів знизу до верху, їх звітності перед своїми організаціями і вищими за статусом органами профспілки;

- колективності в роботі і персональної відповідальності за виконання прийнятих рішень та профспілкових доручень;

- гласності в роботі всіх організацій профспілки і їх виборних органів;

- поваги до думки меншості, кожного члена профспілки, їх права на роз'яснення та захист своєї позиції;

- організаційні ланки профспілки, їх керівні органи, члени керівних органів, не повинні припускатися дій, які направлені, або можуть призвести до дискредитації, послаблення організаційної і фінансової єдності профспілки;

- вищі за статусом органи профспілки мають право перевіряти та вносити нижчим за статусом органам подання про усунення виявлених недоліків і порушень в їх роботі, а також подання про притягнення до відповідальності виборного працівника за неналежне виконання їм своїх обов'язків в порядку, передбаченому чинним законодавством;

- у разі, коли керівний орган організації профспілки не виконує, або не може виконувати (зупинка виробництва, завершення повноважень) свої статутні обов'язки, вищий за статусом профспілковий орган вживає заходи у порядку, встановленому ЦР профспілки, по забезпеченню в такій організації профспілки статутних прав членів профспілки.

В профспілці налічується більше 30 тис. осіб. Охоплення профспілковим членством працюючих галузі становить близько 95%. В профспілці налічується понад 200 первинних профспілкових організацій, які згідно Статуту, утворюються за виробничо-професійним принципом на підприємствах, установах, організаціях, учбових закладах.

Первинні профспілкові організації існують в усіх 27 адміністративно-територіальних одиницях України (Автономній Республіці Крим, 24 областях, містах Києві і Севастополі). У 14 з них діють територіальні організації профспілки (13 обласних і одна міська в м. Києві). В одній – Вінницькій області – діє профспілка зі статусом обласної, яка є членською організацією профспілки.

Вищим статутним органом профспілки є з'їзд, який скликається не рідше одного разу на 5 років.

В період між з'їздами керівним органом профспілки є Центральна Рада профспілки, яка формується шляхом прямого делегування представників від територіальних організацій (по 2 представника від кожної) і від первинних організацій тих регіонів, де не існує територіальних (по 1 представнику від регіону). До складу Центральної Ради профспілки за посадами входять Голова ЦР профспілки і його заступник. Періодичність засідань ЦР профспілки - не рідше одного разу на 6 місяців.

В період між засіданнями ЦР профспілки діяльністю профспілки керує Президія ЦР профспілки у кількості 11 осіб, обраних з членів ЦР профспілки, у тому числі Голови ЦР профспілки і його заступника.

Центральна Рада профспілки має виконавчий апарат чисельністю 4 особи, які працюють на платній основі (Голова ЦР профспілки, заступник Голови, які обираються з'їздом, а також спеціалісти з організаційних і фінансових питань).

Територіальні організації профспілки мають свої виборні органи - обласні ради (комітети) профспілки і не чисельні виконавчі апарати (2-7 осіб, залежно від чисельності організації), які працюють на платній основі.

В первинних профспілкових організаціях керівними органами є профспілкові комітети на чолі з головами профкомів, які обираються загальними зборами (конференцією) членів профспілки терміном до 5 років. На платній основі здійснюють свої повноваження 28 голів профкомів, всі інші – на громадських засадах.

Профспілка виступає за об’єднання зусиль профспілок машинобудівного і оборонного комплексу України по захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілок, працюючих в цих галузях народного господарства. V з’їздом прийнята Концепція консолідації і посилення діяльності цих профспілок і звернення до них з пропозицією об’єднатися шляхом утворення Федерації профспілок машинобудівного і оборонного комплексу України. VІ з’їзд підтвердив бажання та готовність до об’єднання зі спорідненими профспілками, які входять до ФПУ.

Профспілка є членом міжнародних об'єднань профспілок: Міжнародної Євразійської Федерації Металістів, Міжнародного Об’єднання Профспілок Металістів (країн СНД).

Адреса: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2, офіс 511

Контактний телефон/факс: 278-40-55

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Галузева угода  на 2016-2020 роки в сфері технічного регулювання між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України і Профспілкою машинобудівників та приладобудівників України