Logo_mashprilad

Голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України – Кубраченко Анатолій Володимирович. Народився 26 травня 1946 року в м. Олександрія Кіровоградської області. Освіта вища: 1969 року закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за фахом – інженер-механік, 1995 року закінчив Київський інститут післядипломної освіти за фахом економіст-правознавець.

Є членом Ради Федерації профспілок України та її Президії. Член Національної тристоронньої соціально-економічної ради. Член наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Член Координаційної Ради профспілок машинобудівного та оборонного комплексу. Член Центрального Комітету Міжнародної Євразійської Федерації Металістів. Член Ради Міжнародного Об’єднання Профспілок Металістів.

1.1.Фото Кубраченка 211221

Із квітня 1992 року Кубраченко А.В. – голова Центральної Ради профспілки “Машприлад” України, з липня 2002 р. по січень 2005 р. знаходився у закордонному відрядженні в Анкарі (Туреччина), де працював заступником Генерального секретаря Міжнародної Євразійської Федерації Металістів.

Одружений, має сина.

 

Профспілка машинобудівників та приладобудівників України (скорочено Профспілка "Машприлад" України) утворена у 1991 році на базі організаційних ланок (обласних і первинних профспілкових організацій) профспілки працівників машинобудування і приладобудування колишнього СРСР, які знаходились на території України.

Рішення про утворення профспілки прийнято І Установчим з'їздом профспілки, який відбувся 12 березня 1991 р. в м. Одеса. За час існування профспілки відбулись ІІ (позачерговий) з’їзд - у квітні 2002 р., ІІІ з’їзд - у квітні 1995р., ІV з’їзд - у квітні 2000 р., V з’їзд - у квітні 2005 р., VІ з’їзд - у квітні 2010 р,,  VІІ з’їзд - у квітні 2015 р.,  VІІІ з’їзд - у липні 2020 р. (у режимі відеоконференції з використанням програми ZOOM).

Профспілка на добровільних засадах об'єднує членів профспілки, які працюють (навчаються) на підприємствах, в організаціях, установах та навчальних закладах машинобудування і приладобудування (зокрема, верстатобудівної, інструментальної промисловості, підприємств із розробки і випуску систем управління, контрольно-вимірювальних приладів, медичної і побутової техніки), металопромисловості, системи технічного регулювання, інших галузей народного господарства (незалежно від форми їх власності і відомчої належності).

Профспілка має статус всеукраїнської,  є членською організацією Федерації профспілок України, є складовою частиною профспілкового руху України, діє відповідно до Конституції, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших законів України  та  свого Статуту.

Головною метою діяльності профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, їх колективних інтересів в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

В своїй діяльності профспілка робить акценти:

- на забезпеченні соціальної справедливості, соціальних гарантій і прав та інтересів людини праці;

 - на патріотизмі, на сприянні вільного, мирного та цивілізованого життя українського народу;

- на участі у створенні нормативно-правової бази щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих.

Основною формою здійснення профспілкою захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки є колективні договори, дією яких охоплена абсолютна більшість членів профспілки і трудящих галузі, а також дві галузеві угоди у сфері машинобудування і у сфері технічного регулювання, які регулярно, починаючи з 1992 року, укладаються Центральною Радою профспілки з відповідними центральними органами виконавчої влади, зокрема, з Міністерством економіки, Міністерством промислової політики України, Держспоживстандартом України.

Рішенням Національної служби посередництва і примирення від 21 жовтня 2016 року № 015/16-00-П профспілку визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування своїх представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

У відносинах з роботодавцями профспілка керується принципами соціального партнерства, є прибічником вирішення всіх наявних проблем у соціально-трудових відносинах шляхом рівноправних переговорів сторін.

При цьому профспілка з розумінням ставиться до проблем роботодавців, пов’язаних з недосконалим економічним і фінансово-податковим середовищем в країні, та глобальною конкуренцією.

На V з’їзді профспілки, з урахуванням того, що більшість членів профспілки зайняті на приватизованих підприємствах (за винятком сфери технічного регулювання), була прийнята нова концепція взаємостосунків профспілки з роботодавцями.

Суть її полягає в тому, що профспілка конструктивно співпрацюватиме з власникам заради збереження їх бізнесу, за умови забезпечення ними членів профспілки гідними заробітною платою і умовами праці. При цьому профспілка не виставлятиме завищені вимоги по оплаті праці, інших соціальних питаннях, задоволення яких власником може призвести до його банкрутства і, як наслідок, втрати роботи членами профспілки. Також профспілка сприятиме підвищенню ефективності і конкурентоспроможності виробництва, для чого буде, зокрема, опікуватися виробничою і технологічною дисципліною, підвищенням кваліфікації працівників.

По відношенню ж до роботодавців і власників, які порушують трудове законодавство, Генеральну і галузеві/міжгалузеві угоди, несправедливо діляться прибутками, у створенні яких беруть участь члени профспілки – профспілка займатиме конструктивну опозицію: порушує колективні трудові спори, проводить акції протесту  тощо.

Профспілка організовує свою діяльність на принципах:

- добровільності вступу у профспілку та вільного виходу з неї;

- організаційної і фінансової самостійності у своїй діяльності, а також у визначенні напрямів своєї роботи;

- дотримання внутрішньої профспілкової дисципліни, плюралізму думок, свободи дискусій на стадії обговорення питань, обов'язковості виконання рішень вищих за статусом органів профспілки для нижчих за статусом;

- виборності, або формування всіх профспілкових органів знизу до верху, їх звітності перед своїми організаціями і вищими за статусом органами профспілки;

- колективності в роботі і персональної відповідальності за виконання прийнятих рішень та профспілкових доручень;

- гласності в роботі всіх організацій профспілки і їх виборних органів;

- поваги до думки меншості, кожного члена профспілки, їх права на роз'яснення та захист своєї позиції;

- організаційні ланки профспілки, їх керівні органи, члени керівних органів, не повинні припускатися дій, які направлені  або можуть призвести до дискредитації, послаблення організаційного і фінансового стану профспілки;

- вищі за статусом органи профспілки мають право перевіряти та вносити нижчим за статусом органам подання про усунення виявлених недоліків і порушень в їх роботі;

- у разі, коли керівний орган організації профспілки не виконує, або не може виконувати (зупинка виробництва, завершення повноважень) свої статутні обов'язки, вищий за статусом профспілковий орган вживає заходи у порядку, встановленому ЦР профспілки, щодо  забезпечення в такій організації профспілки статутних прав членів профспілки;

- у разі необхідності, в організаційній ланці (первинній або територіальній організації) профспілки, за згодою членів профспілки, які перебувають у ній на обліку, замість виборного органу цієї організаційної ланки,  рішеннями вищого за статусом органом профспілки,  може призначатися представник профспілки, який наділений тими ж повноваженнями,  що і виборний орган.

В профспілці налічується понад  10 тис. осіб. Охоплення профспілковим членством працюючих галузі становить близько 95%. У профспілці налічується понад 100 первинних профспілкових організацій, які згідно зі Статутом, утворюються за виробничо-професійним принципом на підприємствах, установах, організаціях, учбових закладах.

Первинні профспілкові організації існують в усіх  адміністративно-територіальних одиницях України. У 11 з них діють територіальні організації профспілки (10 обласних і одна міська у м. Києві). В одній – Вінницькій області – діє профспілка зі статусом обласної, яка є членською організацією профспілки.

Вищим статутним органом профспілки є з'їзд, який скликається не рідше одного разу на 5 років.

У період між з'їздами керівним органом профспілки є Центральна Рада профспілки, яка формується шляхом прямого делегування представників від територіальних організацій (по 2 представники від кожної) і від первинних організацій тих регіонів, де не існує територіальних (по 1 представнику від регіону). До складу Центральної Ради профспілки за посадами входять Голова ЦР профспілки і його заступник. Періодичність засідань ЦР профспілки - не рідше одного разу на 6 місяців.

У період між засіданнями ЦР профспілки діяльністю профспілки керує Президія ЦР профспілки у кількості 8  осіб, обраних із членів ЦР профспілки, у тому числі Голови ЦР профспілки і його заступника.

Центральна Рада профспілки має виконавчий апарат чисельністю 4 особи, які працюють на платній основі (Голова ЦР профспілки, заступник Голови, які обираються з'їздом, а також спеціалісти з організаційних і фінансових питань).

Територіальні організації профспілки мають свої виборні органи - обласні ради (комітети) профспілки і не чисельні виконавчі апарати (2-3 особи, залежно від чисельності організації), які працюють на платній основі.

У первинних профспілкових організаціях керівними органами є профспілкові комітети на чолі з головами профкомів, профорганізаторами,  які обираються загальними зборами (конференцією) членів профспілки терміном до 5 років.

Профспілка самостійно здійснює фінансову і господарську діяльність. Єдиним джерелом формування коштів і майна профспілки є членські профспілкові внески, які використовуються виключно на забезпечення виконання завдань профспілки, визначених Статутом профспілки в інтересах членів профспілки.

Первинні організації профспілки, відповідно до законодавства про профспілки, отримують та розпоряджається коштами, які вони отримують від роботодавців на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу у розмірі, встановленому галузевими угодами та колективними договорами.

Щомісячні внески у профспілку встановлені у розмірі 1% від заробітної плати. Окремим категоріям членів профспілки  Статутом передбачені пільги зі сплати внесків.

Підприємницькою діяльністю профспілка не займається. Профспілка має статус неприбуткової організації.

Контроль за дотриманням норм Статуту, за фінансово-господарською діяльністю виборних органів профспілки, її організаційних ланок та їх керівників здійснюють ревізійні комісії, які обираються одночасно з керівними органами профспілки та її організаційних ланок і які підзвітні тільки зїзду, конференціям і зборам членів профспілки. 

Профспілка є членом міжнародних об'єднань профспілок: Міжнародної Євразійської Федерації Металістів, Міжнародного Об’єднання Профспілок Металістів (країн СНД).

Адреса: майдан Незалежності, 2, офіс 503, а/с 6, м. Київ, 01001

Контактний телефон/факс: (044) 205-76-66

Електронна адресаЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Статут Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України (переглянути тут)

Склад Центральної Ради Профспілки машинобудівників та приладобудівників України (Постанова VIII-го з’їзду № 5 від 22 липня 2020 р. «Про формування Центральної Ради Профспілки» та Список членів Ради (Документ переглянути тут)

Склад Ревізійної та Мандатної крмісій Профспілки машинобудівників та приладобудівників України   

Склад Президії Центральної Ради Профспілки машинобудівників та приладобудівників України

Міжгалузева Угода у сферах машинобудування, металообробки, електротехніки, радіоелектроніки, приладобудування, суднобудування, деревообробної та паперової, легкої та текстильної промисловості України на 2016-2020 рр.

Галузева угода у сфері технічного регулювання між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2021 – 2025 роки (Документ для перегляду доступний тут)

Зміни та доповнення до Галузевої угоди у сфері технічного регулювання між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і Профспілкою машинобудівників та приладобудівників України на 2021-2025 роки. (Документ переглянути тут).

Збірник нормативних документів Профспілки «Машприлад» України з організаційних та фінансових питань

Довідник телефонів та засобів зв`язку керівників і працівників виборних органів – Центральної Ради профспілки, обласних рад і обласних комітетів профспілки та профкомів підприємств і організацій прямого підпорядкування (станом на 01 грудня 2021 року)