Профспілка, яка сьогодні носить назву – Профспілка працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (скорочена назва Профспілка працівників громадського обслуговування) є складовою частиною профспілкового руху України, членською організацією Федерації профспілок України.

    IMG 2582У своїй діяльності Профспілка керується Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими законами та нормативно-правовими актами України, нормами міжнародного права, а також свого Статуту.

    Це одна із найстаріших профспілок нашої країни. Її історія має витоки з революційних днів 1905 року, коли лідери перших робітничих об'єднань трамвайників, водопровідників, хатніх працівників, перукарів, сажотрусів, робітників лазень та пралень висунули господарям своїх підприємств, чиновникам міських громадських самоврядувань спільно відпрацьовані вимоги на захист працюючих за наймом людей і стали посередниками у розв'язанні трудових конфліктів. Хоча зародки нашої галузевої Профспілки діяли як каси взаємодопомоги та страйкові комітети на тій території України, що належала на той час Австро-Угорщині.

    З тих часів і до сьогодення, переживши періоди добровільних і примусових з'єднань та роз'єднань, Профспілка прагнула не зраджувати своєму головному принципу – усіма доступними їй засобами сприяти реалізації і захисту прав і інтересів працюючих.

    Профспілка утворена за територіально-виробничим принципом, її основою є первинні профспілкові організації. Сьогодні Профспілка об’єднує 24 обласні та Київську міську організації, до складу яких входять понад 2 тисячі первинних організацій, які об’єднують майже 270 тис. членів Профспілки.

     До Профспілки входять працівники підприємств та організацій місцевого самоврядування, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, товариств працівників з вадами зору та слуху, а також учні, викладачі та інші працівники учбових закладів зазначених галузей.

     Вищим органом Профспілки є З'їзд, який згідно зі Статутом, скликається один раз у 5 років. У період між з'їздами вищим виборним органом Профспілки є Центральний комітет, який забезпечує виконання Статуту, рішень з’їзду, затверджує бюджет на поточний рік і звіт про його виконання за попередній рік.

     У період між засіданнями Центрального комітету діяльність Профспілки координує і організовує Президія ЦК Профспілки, яка обирається з представників територіальних організацій Профспілки.

     До І-го з'їзду (вересень 1990 року) галузева Профспілка об'єднувала понад 1,6 млн. членів.  

     Проте, після примусової і поспішної комерціалізації, а згодом і приватизації побутового обслуговування, більшість підприємств цієї галузі були роздрібнені або ліквідовані. Чисельність працюючих у цій галузі суттєво зменшилася. Підприємства місцевої промисловості, на яких працювали 450 тис. осіб., були приватизовані та в більшості перепрофільовані, внаслідок чого профорганізації не збереглися.

    Свого часу відчутних втрат Профспілка зазнала через невизначеність у питаннях переходу з однієї профспілки в іншу. Внаслідок цього на базі роздрібнених підприємств були утворені профспілки працівників наукових, виробничих кооперативів, інвестиційних і малих підприємств, місцевого самоврядування тощо. Перехід економіки України на ринкові умови змінили систему трудових і соціальних відносин. Більш того, останніми роками держава не створила передумови для збереження і розвитку вітчизняного виробництва і сфери послуг, які повинні полягати в переорієнтації економіки на потреби людини, зміни податкової, фінансової та кредитної політики.

    Як наслідок, існуюча роками загроза втрати цілого ряду завоювань, які були досягнуті Профспілкою, стала реальністю: втрачено частину профспілкових організацій та членства у Профспілці, суттєво зменшено кількість відомчих оздоровчих закладів, вкрай ускладнилися умови для захисту прав та інтересів спілчан у зв’язку з ігноруванням урядовими структурами соціального діалогу.

    Виходячи з цього, VІ з'їзд Профспілки, який відбувся у жовтні 2015 року, визнав головним у роботі профспілкових органів всіх рівнів:

1. У сфері захисту трудових, соціально - економічних умов та інтересів членів Профспілки

1.1. - пошук шляхів та застосування різних методів щодо підтримки галузевих підприємств, забезпечення їх сталої роботи, беззбитковості і розвитку, фінансової стабільності;

1.2. - участь у розробленні проектів законодавчих і нормативно-правових актів, які стосуються розвитку житлово-комунальної та побутової сфери;

1.3. - співпраця з народними депутатами та фракціями Верховної Ради України, з іншими органами влади та місцевого самоврядування, з галузевими асоціаціями та іншими громадськими об’єднаннями з питань реформування сфери  громадського обслуговування та її підтримки;

1.4. - проведення кампаній «За якісне та доступне громадське обслуговування», «За право людини на чисту питну воду» за для покращення добробуту населення та належного соціального захисту працівників галузей, об’єднаних Профспілкою;

1.5. - участь у переговорах та укладенні Генеральної угоди між профспілками, роботодавцями й Урядом, включення до неї зобов’язань сторони власників, які прямо чи опосередковано стосуються соціально-економічного захисту працівників сфери обслуговування;

              1.6. - розробка та укладення галузевих угод та колективних договорів, контроль за їх виконанням, реалізація прав найманих працівників та їх представницьких органів (профкомів, цехкомів, профорганізаторів) на участь в управлінні підприємствами;

           1.7. - боротьба за підвищення розміру заробітної плати відповідно до зростання вартості життя, за своєчасну виплату зарплати;

 1.8. - удосконалення нормування і тарифікації праці, нормативів чисельності та норм обслуговування для працівників галузей;

             1.9. - відстоювання повної та продуктивної зайнятості, запобігання масовим звільненням, сприяння організації підготовки та перепідготовки працівників відповідно до потреб виробництва, підвищенню кваліфікації.

 

2. У сфері захисту прав членів Профспілки на охорону праці та здоров’я

 

2.1. - сприяння через громадський контроль забезпеченню належних умов та охорони праці на виробництві, робочих місцях, екологічній безпеці та охороні навколишнього середовища;

2.2. - посилення потенціалу технічної інспекції Профспілки за рахунок профспілкових коштів та інших джерел, розширення її повноважень, підвищення рівня знань фахівців та чинних представників Профспілки з охорони праці, інспекторів;

2.3. - участь виборних органів Профспілки, профактивістів в формуванні програм з охорони праці там здоров’я, відповідних розділів галузевих та регіональних угод, колективних договорів;

2.4. - взаємодія профорганів з органами державного нагляду за охороною праці і створенні здорових і безпечних умов роботи, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

2.5. - участь представників профспілкових органів у проведенні атестації робочих місць на відповідність вимогам та нормам охорони праці у розслідуванні нещасних випадків на виробництві;

2.6. - забезпечення громадського контролю за дотриманням проектних рішень щодо здорових та безпечних умов праці при будівництві та реконструкції виробничих приміщень; 

2.7. - контроль за належним фінансуванням та виконанням роботодавцями заходів з охорони праці, атестації робочих місць, організації медичних оглядів, зменшення кількості працюючих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;

2.8. - сприяння членам Профспілки у відшкодуванні роботодавцями шкоди, заподіяної їм в процесі виконання  виробничих завдань;

            2.9. - сприяння в організації санаторно-курортного лікування і відпочинку членів профспілки та їх родин;

          2.10. - сприяння у збереженні та розвитку  відомчих оздоровчих закладів, дитячих таборів відпочинку та інших об’єктів соціального призначення (медпункти, їдальні,  буфети, клуби, спортмайданчики, бібліотеки тощо);

            2.11. - представлення інтересів застрахованих осіб в фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

3. У сфері правового захисту членів Профспілки

 

             3.1. - забезпечення  спілчан безоплатною юридичною допомогою та консультаціями з трудового , житлового та пенсійного законодавства.

            3.2. - забезпечення профспілкових організацій нормативними документами з організації оплати , охорони праці та профспілкової роботи;

           3.3.  -  системна експертно-аналітична робота над проектами законів та інших нормативно-правових актів, соціально-економічне обґрунтування позиції Профспілки щодо їх положень, налагодження активної співпраці з народними депутатами з метою підтримки ініціатив та пропозицій профспілкових органів;

3.4. - організація юридичного навчання голів профкомів та профспілкового активу, членів комісій з трудових спорів;

3.5. - проведення правової експертизи статутів підприємств, положень угод, колективних договорів суб’єктів господарювання;

            3.6. - попередження порушень і виникнення колективних трудових  спорів шляхом поглиблення практики соціального діалогу та юридичного супроводження переговорного процесу з укладення колективних договорів;

            3.7. - представництво інтересів членів Профспілки та профспілкових  організацій у судах, інших органах державної влади та місцевого самоврядування;

            3.8. - співпраця з Державною інспекцією праці та Національною службою посередництва та примирення з питань створення соціальної стабільності в трудових колективах та усунення розбіжностей між найманими працівниками і роботодавцями;

            3.9. - правове супроводження мітингів, демонстрацій, страйків та інших  акцій масового протесту у разі ігнорування власниками підприємств або  уповноваженими іншими особами законних вимог членів Профспілки;

    3.10.            - правова оцінка випадків порушення норм законодавства, надання допомоги членам Профспілки щодо притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

 

4. У гуманітарній сфері

 

            4.1. - забезпечення через різні форми культурно-масової роботи, збереження та розвиток традицій української національної культури народної творчості, трудових династій;

            4.2. - включення до колективних договорів заходів щодо збереження розвитку матеріальної бази для проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи;

            4.3. - організація спортивних змагань на підприємствах та спартакіад СТ «Спартак», сприяння туризму, діяльності гуртків художньої самодіяльності та інших творчих колективів;

            4.4. - організація та участь у благодійних акціях для дітей із малозабезпечених родин, дітей-інвалідів, організація професійних свят тощо.

 

5. У сфері модернізації, організаційного та фінансового зміцнення              

     Профспілки, посилення мотивації профспілкового членства

 

            5.1. - поширення ідеології сучасного профспілкового руху, основою якого є самоорганізація працівників для захисту своїх прав та інтересів,  усвідомлене членство у Профспілці;

            5.2. - підтримання об’єднавчих процесів у національному, профспілковому русі, поглиблення співпраці з іншими профспілками та профоб’єднаннями на принципах взаємоповаги, добровільності, рівності та солідарності;

            5.3. - запровадження нових методів і форм роботи, посилення внутрішньої профспілкової дисципліни,  залучення до профспілкової діяльності жінок, молоді, представників основних професій, створення системи соціального захисту профспілкових працівників і активістів;

            5.4. - застосування додаткових стимулів для членів Профспілки, включення до колективних договорів зобов’язань щодо підвищення кваліфікації, одержання нової професії та вищої освіти, проведення свят, конкурсів, змагань та інших культурно-масових заходів, ініціювання нагородження кращих профактивістів державними нагородами, галузевими та профспілковими відзнаками;

            5.5. - підвищення рівня кваліфікації працівників профорганів, створення  ефективного резерву кадрів, залучення до профспілкової діяльності молоді, працівників, здатних працювати в нових економічних і соціальних умовах та послідовно і принципово відстоювати позицію Профспілки;

5.6. – залучення до Профспілки працівників новостворених галузевих підприємств різних форм власності;

5.7. – оперативне та всебічне інформування спілчан про діяльність профспілкових органів, вдосконалення та розвиток системи засобів інформації Профспілки;

5.8. - узагальнення та поширення досвіду профспілкової роботи виборних органів Профспілки усіх рівнів, проведення соціологічних досліджень з актуальних проблем діяльності Профспілки  та інформування про їх результати спілчан;

5.9. - видання книг, бюлетенем, буклетів, листівок, відеоматеріалів про діяльність профспілкових органів;

          5.10. - формування єдиної фінансової політики, переорієнтація профспілкових бюджетів усіх організаційних ланок Профспілки на виконання статутних та програмних завдань, посилення основних її захисних функцій;

         5.11. - акумулювання профспілкових коштів з метою розвитку інформаційної діяльності, зміцнення матеріальної бази та створення страйкових фондів;

            5.12. - посилення контролю за дотриманням керівниками підприємств чинного законодавства  щодо своєчасного перерахування профспілці у повному обсязі профспілкових внесків та коштів на культурно-масову роботу;

            5.13. - здійснення заходів із зменшення навантаження на профспілкові бюджети через фінансування окремих витрат за рахунок коштів роботодавців шляхом внесення відповідних положень до колективних договорів;

         5.14.       - пошук додаткових джерел фінансування бюджетів профспілкових  організацій для вирішення соціальних питань та виконання статутних завдань Профспілки.

 

6. У сфері міжнародної діяльності

           

            6.1. - інтеграція до міжнародного профспілкового руху, поглиблення співпраці з Інтернаціоналом громадського обслуговування, Європейською Федерацією профспілок громадського обслуговування і зміцнення своєї позиції та посилення впливу в цих профспілкових об’єднаннях;

            6.2. - вивчення й використання позитивного досвіду міжнародних профорганізацій і, перш за все, в таких питаннях, як: розв’язання фінансово-економічних проблем, мінімізація негативних наслідків глобалізації та приватизації підприємств сфери громадського обслуговування, підготовка і перепідготовка кадрів та профактиву; залучення молоді до профспілкового руху, гендерна рівність;

            6.3. - поглиблення двосторонніх зв’язків зі спорідненими профспілками Співдружності Незалежних Держав (СНД) та організаціями, які  входять до Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI), організація обміну делегаціями, друкованими матеріалами тощо.

Важливе місце у роботі профспілкових організацій всіх рівнів посідають питання збереження і розвитку соціальної сфери, організації відпочинку і оздоровлення працівників галузей та їх дітей. Разом з господарниками вони забезпечують функціонування 106 оздоровчих закладів ( в. ч. 19 відомчих). Слід зазначити, що кількість таких закладів суттєво знизилася у зв’язку з анексією РФ соціальних об’єктів в АР Крим. 

 

    Профспілка входить з 1994 року до Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI) – впливового і авторитетного Міжнародного профспілкового об'єднання, який захищає інтереси 20 млн. працюючих чоловіків і жінок на всіх континентах, які надають життєво важливі громадські послуги у 150 країнах світу, з 2010 року до Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО), яка об’єднує 8 млн. працівників сфери громадського обслуговування, які представляють 250 профспілкових організацій, а також є членом Міжнародного об’єднання профспілок працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та сфери послуг країн СНД.

     Свого часу Профспілка реалізувала два міжнародних освітніх проекти "Міцна профспілка – шлях до демократичного суспільства" та «Профспілка за гендерну рівність», які фінансувалися Європейською комісією по лінії програми ТАСІС "Підтримка громадянського суспільства та місцевих ініціатив", профспілкою "Центр солідарності" (SASK) Фінляндії, профспілкою комунального сектору (КТV) Фінляндії.

     Галузева Профспілка України одна з перших підтримала Женевську хартію (січень 2011 року) і Кампанію за якісне громадське обслуговування.

     ЦК Профспілки виступив ініціатором прийняття VІ з‘їздом Федерації профспілок України (березень 2011 р.) Резолюції «За якісне та доступне громадське обслуговування», реалізація якої, окрім основного свого визначення, має сприяти створенню додаткових робочих місць, розширення замовлень для вітчизняних товаровиробників, побудові стабільної економіки та може стати ключовим фактором виходу України з  кризи.  У травні 2011 року Рада ФПУ затвердила Цільову програму з реалізації  цієї Резолюції.

    У квітні 2012 року Громадський комітет Європейського Союзу виступив з першою європейською ініціативою про воду, яку повністю підтримала Європейська Федерація профспілок громадського обслуговування. Наприкінці 2012 року ЦК Профспілки підтримав цю ініціативу та розпочав Кампанію за реалізацію права людини на чисту питну воду.

 

Голова Профспілки – голова Центрального комітету Профспілки – 

РОМАНЮК Олексій Іванович (тел./факс 287-41-80, E- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Заступник голови Профспілки

КУЛЕША Анпатолій Афанасійович (тел. 289-73-07).

 

Юридична адреса організації: 01012 м. Київ, Майдан Незалежності,2 (адреса тимчасового місця знаходження: 01019, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41).

 

E- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Міжнародне членство та міжнародні зв’язки Профспілки

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАНИЯ (PSI)

INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS

E mail: psi@world – psi. org

45 Avenue Voltaire ВР 901211 FERNEY VOLTAIRE CEDEX FRANCE

Tel. 00 4 50 40 64 64 Fax 00 4 50 40 73 20

Президент ДЕЙВ  ПРЕНТІС

Генеральний секретар РОЗА ПАВАНЕЛЛІ

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (EPSU)

THE EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNION

E mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

45 Rue Royale, 1000 Brussels,Belgium

тел. 00 32 2 250 10 80 факс 00 32 2 250 10 99

Генеральний секретар ЯН ВІЛЛЕМ ГУДРІААН

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ БЕЛОРУССКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

проспект Победителей, 21, г. Минск, 220126, код 0-0 37517

 

E mail: Brkmpikp@open.by

Председатель

АЛЕЙНИКОВ Сергей Кузьмич 203-87-38, 203-89-84

Зам. председателя

МАНЦИВОДА Людмила Михайловна 203-83-17

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ И ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ «СИНДИНДОКОМСЕРВИЧЕ» МОЛДОВЫ

 

вул. 31 Августа, 129, г. Кишинев, 277012, код 0 - 0 37322

 

E mail: sindindcomservice@gmail.com

Председатель

СЕЛИНА Анна Ивановна  тел/факс 23-75-31

Зам. председателя

ДОБАН Василий Михайлович 23-75-32

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНО – ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

И СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

 

ул. Саргсяна, 26/3, Дом Союзов, оф. 508, г. Ереван, 0010, код +37410

 

E mail: profsoyuzkomunalnikov@mail.ru

Председатель

АРУТЮНЯН Седа Вагановна 52-12-23, факс 52-05-14

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ

ОБСЛУЖИВАНИЯ, КОММУНАЛЬНЫХ И БАНКОВСКИХ СЛУЖАЩИХ ГРУЗИИ

 

ул. Важа Пшавела, 1/43, г. Тбилиси, 0186, код + 995 32

 

E mail: publicservicegeo@yahoo.com

Председатель

ГОНИАШВИЛИ Малхаз Нодариевич  тел./факс 32-37-77

Зам председателя

 КОПАЛЕЙШВИЛИ Нелли Ивановна

 

ЛАТВИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

И ТРАНСПОРТНЫХ РАБОЧИХ  (LAKRS)

29|31 Bruninieku Str., 1001 Riga, LATVIA

E mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Преседатель

Юрис КАЛНИНЕ         + 371 292 85 248; + 371 28 656124; факс + 371 67 035936

 

ЛИТОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (LVPF)

 

J. Jasinskio 9-311, 2600 Vilnius, LITHUANIA

 

E mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Председатель

Ромуалдас НЕМАНИУС    + 370 687608 235; + 370 5 2618443; факс + 370 5 2627102