За даними Держкомстату, станом на 31.12.2012 в Україні, в умовах, що не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних правил, працюють майже 1,3 млн. працівників, що складає в середньому 28,9% від загальної кількості працюючих на підприємствах України. На окремих підприємствах добувної, переробної промисловості, виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, транспорту та зв’язку кількість таких працівників досягає більше половини загальної кількості.

В умовах перевищення у повітрі робочої зони гранично допустимих рівнів шкідливих хімічних речовин 1-4-го класу небезпеки працювало 114,2 тис. працівників, пилу – 145,6 тис., збільшених рівнів вібрації – 206,6 тис., у несприятливій робочої пози – 155,3 тис., напруженості праці – 145,0 тис.

Значна частина робіт, які виконують працівники підприємств, установ і організацій, відбувається в умовах несприятливого мікроклімату відкритих територій, недостатньої освітленості, нестабільного режиму праці та відпочинку у нічні зміни.

Намагаючись отримати у найкоротші терміни надприбутки, порушуючи приватизаційні зобов’язання і положення приватизаційного договору, більшість роботодавців, особливо підприємств середнього і малого бізнесу не приділяють належної уваги питанням поліпшення умов праці, належному і повному виконанню Комплексних планів поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, недостатньо фінансуючи ці заходи.

Положення погіршується ще тому, що у значній кількості трудових колективів підприємств відсутні профспілкові організації, не укладені колективні договори, практично не працюють уповноважені трудових колективів з питань охорони праці – тобто відсутній дієвий громадський контроль за створенням гігієнічних умов праці у відповідності до вимог санітарного законодавства, зокрема Гігієнічної класифікації праці, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) від 27.12.2001 № 528.

Згідно з матеріалами поточного санітарного нагляду за 2009 рік в усіх галузях економіки України 70,6% підприємств не відповідають вимогам санітарного законодавства. Питома вага таких підприємств Мінвуглепрому досягає 87,5% загальної кількості, важкого машинобудування – 88,7%, Мінагропромполітики – 85,0%, гірничодобувної промисловості – 81,2%

            У випадках, коли неможливо усунути на робочому місці дію на працівника шкідливих факторів виробництва, роботодавець повинен надати працівнику пільги і компенсації за роботу у важких та шкідливих умовах праці, що підтверджується проведенням атестації робочих місць за умовами праці (далі – атестація). Зокрема, статтею 7 Закону України «Про охорону праці» передбачені: надбавки і доплати до заробітної плати, скорочений робочий час, додаткова оплачувана відпустка, лікувально-профілактичне харчування, молоко або інші рівнозначні харчові продукти, газована солона вода та пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах.

Матеріали статистичного бюлетеня «Стан умов праці найманих працівників у 2011 році» переконливо показують, що значна кількість працівників, зайнятих на роботах у важких та шкідливих умовах праці, не отримують належні пільги і компенсації або отримують їх у значно зменшеному розмірі (це стосується розміру доплат і надбавок, тривалості додаткової оплачуваної відпустки та скороченого робочого дня). Але особливо негативно впливає порушення Порядку, термінів та методики проведення атестації на підтвердження працівникам стажу роботи, який дає право на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах.

Результати атестації обов’язково мають враховуватися при розробці та затвердженні планів Комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у які повинні включатися у першу чергу заходи з поліпшення умов праці на робочих місцях, де визначена 3-я ступінь дії шкідливого виробничого фактора.

            Матеріали, отримані ФПУ в результаті проведення першого етапу Акції «Атестацію робочих місць – під контроль профспілок», засвідчили про наявність істотних недоліків у проведенні атестації, зокрема – у дотриманні Порядку, методики проведення атестації, врахуванні ступеню дії шкідливих факторів виробництва та періоду зайнятості працівників на роботах у шкідливих умовах праці.

Хибні результати атестації призводять до недостатнього соціального захисту працівників, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці.

            Зважаючи на отримані в результаті проведення акції результати та з метою поліпшення соціального захисту працівників, ФПУ постановою Президії ФПУ від 14.03.2012 № П-11-8 «Про основні підсумки проведення колективної Акції ФПУ «Атестацію робочих місць – під контроль профспілок» (далі – Акція), ФПУ продовжила проведення Акції у 2012 році (другий етап).

Надані інформаційні матеріали дозволяють констатувати, що на другому етапі проведення Акції ФПУ та її членським и організаціями проведена значна робота, зокрема:

Федерацією професійних спілок України:

– на засіданні Президії ФПУ підведені підсумки Акції у відповідності до виконання постанови № П-36-3, та прийнято рішення про продовження акції на 2012 рік (постанова Президії від 14.03.2012 № П-11-8);

– продовжено роботу з вдосконалення законодавства, зокрема – заходи з проведення Акції включено до цільової програми «Гідна праця – основа соціального  добробуту  та  економічного  прогресу», підпрограми «Безпека і гігієна праці», схваленої VI З’їздом ФПУ;

            Матеріали Акції широко використовувались фахівцями ФПУ при проведенні навчання технічних інспекторів профспілок та представників профспілок з питань охорони праці, а також представників профспілкових комітетів організацій з питань охорони праці

– хід Акції регулярно висвітлювався у засобах масової інформації;

 

Членськими організаціями ФПУ (звіти надали лише 13 галузевих профспілок та 17 територіальних профспілкових об’єднань) здійснені такі заходи, зокрема:

Профспілка авіабудівників України – у м. Києві на підприємствах атестовано протягом 2008-2011 років 1779 робочих місць (санітарно-гігієнічні дослідження проводились заводськими санітарно-промисловими лабораторіями підприємств, ТОВ «ЕКО», «ДАХК Артем», інституту праці);

Профспілка авіапрацівників України – громадський контроль за проведенням атестацій включено у діяльність ЦК на період 2012-2016 роки;

Профспілка працівників Автомобільного та сільськогосподарського машинобудування – протягом двох етапів Акції перевірено стан атестації 6094 робочих місць.

Профспілка працівників агропромислового комплексу – обкоми проводили на підприємствах роз’яснювальну роботу, семінари, спільне засідання з Управлінням харчової і переробної промисловості Дніпропетровської ОДА, всього проведено атестацію 258 робочих місць, де працює 784 працівника, а в інших районах області – всього проведена атестація 2390 робочих місць. Профспілка і обкоми домагаються проведення на підприємствах атестації через положення колдоговори. На підприємствах галузі існують проблеми з проведенням атестації на малих підприємствах, а також надання пільг і компенсацій працівникам, які працюють за цивільно-правовими угодами, на сезонних роботах.

– Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України – на Рівненській АЕС проведена атестація умов праці на 66 робочих місцях, де працюють 408 працівників, а на Східній ГЗК відповідно: 723 робочих місця та 1817 працівників.

Профспілка працівників зв’язку України – видані накази про проведення атестації, поновлені постійно діючі комісії з проведення атестації, шкідливі умови праці встановлені на 74 робочих місцях, виявлено порушень на 13 (16,3%), на реалізацію заходів з поліпшення умов праці витрачено 1,8 млн. грн.

– Профспілка працівників машинобудування та металообробки України – підсумки проведення Акції підведені на засіданнях президій обласних комітетів (рад) профспілки, представники профспілки на місцях взяли участь у проведенні атестації, до представників профкомів доведені нормативні матеріали з надання працівникам пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці.

– Профспілка трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України – розглянуто плани  заходів та  завдання щодо  реалізації постанови № П-11-8, проведення Акції у 2012 році та підведення її підсумків, проведено низку «круглих столів», семінарів-навчання.  

Профспілка працівників нафтової і газової промисловості України –   положення про здійснення на підприємствах атестації закріплено у новій Галузевій угоді на 2012-2014 роки), атестовано 543 робочих місць;

Профспілка освіти і науки України – до недоліків у проведенні атестації призводять: недостатнє фінансування, недосконалість нормативно-правової бази, зокрема – галузевої інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти від 15.04.1993.

Профспілка охорони здоровя – в обкомах прийняті постанови президій, проведені зустрічі та семінари, семінари-конференції, семінари-тренінги. Перевірки показали, що недоліки у проведенні атестації зумовлені дефіцитом коштів. Донецький обком – виграно судову справу (позитивна ухвала Київського апеляційного адміністративного суду) про те, що приписи Державного експерта з умов праці про відміну наказу про затвердження матеріалів атестації є дорадчими і роботодавець може їх не виконувати.  

Профспілка працівників річкового транспорту України –положення про здійснення належної атестації закріплено у новій Галузевій угоді на 2012-2015 роки),

Профспілка працівників суднобудування – проведені семінари, інформаційна робота на засіданнях виборних органів та під час навчання; положення про проведення атестації включено у колдоговори.

            Протягом 2012 року зазначені галузеві профспілки продовжили проведення тематичних «круглих столів», конференцій за участю представників Головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних і місцевих державних адміністрацій, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, територіальних управлінь Держгірпромнагляду та інших соціальних партнерів, на яких розглянуті питання поліпшення стану проведення атестації, надання працівникам, зайнятим у важких та шкідливих умовах праці пільг і компенсацій, передбачених статтею 7 Закону України «Про охорону праці»;

Питання поліпшення стану проведення атестації та громадського контролю у цій сфері включені до навчальних та тематичних планів підготовки профспілкового активу, а також у колективні договори підприємств, установ і організацій – членських організацій зазначених галузевих профспілок.        

Спільно з представниками головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних і місцевих державних адміністрацій, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, під час проведення Акції протягом 2012 року здійснено громадський контроль за станом проведення атестацій майже на 2-х тис. підприємств різних галузей економіки України

Під час цього контролю були виявлені такі ж недоліки і порушення у проведенні атестацій, як і під час першого етапу проведення Акції, а саме:

порушення строків проведення атестації, порушення Порядку проведення атестацій (невірне визначення хронометражу дії шкідливих і важких виробничих факторів на працівників, невірна оцінка даних санітарно-гігієнічних досліджень); неповне визначення шкідливих факторів виробництва і, як наслідок, неповне надання пільг і компенсацій.

Такий стан з проведенням атестації зумовлений недостатнім виділенням роботодавцями коштів на їх проведення, особливо у закладах бюджетної сфери недостатнім застосуванням до роботодавців адміністративних заходів при виявлені недоліків у проведенні атестацій та низькою ефективністю такого застосування.

До позитивних результатів проведення Акції у 2012 році у територіальних профспілкових обєднаннях (матеріали до ФПУ надали 22 організації) слід віднести наступне:

Федерація профспілок Вінницької області:

У 2012 році атестація проведена на 44,6% підприємств ( 94,2% робочих місць, що краще, ніж у 2010 році (86,0%). У 6-и районах і у м. Хмільник атестація проведена на всіх підприємствах (найкраще в Україні).

У профспілкових організаціях – 10 семінарів, 2 «круглих столи», опубліковано 15 матеріалів про акцію.

Дніпропетровське обласне обєднання профспілок:

а) укладення договору на проведення атестації у ПАТ «Енергогідромеханізація» після розгляду цього питання на засіданні Президії обласного обєднання профспілок, оскільки атестація не проводилась з 2000 року;

б) активне проведення атестації на підприємствах:

– житлово-комунальної галузі, де атестовано 767 робочих місць;

– в 25 лікувально-профілактичних закладах, 9-и керівникам яких зроблені пропозиції щодо усунення виявлених порушень у проведенні атестації;

в) додаткове виділення коштів з місцевих бюджетів на проведення атестації за сприянням обкому у 4-х районах Дніпропетровська, 2-х – області та у м. Марганець на загальну суму майже 25,0 тис. грн..

Донецька обласна рада профспілок:

            На засіданні Президії (червень) розглянуто стан проведення атестації робочих місць на підприємствах хімічної та машинобудівної промисловості. Заслуховувалося питання на розширеній Колегії прокуратури області та міжвідомчій нараді керівників підприємств. Право участі профспілок у проведенні атестації закріплено у регіональній угоді. Для членських організацій підготовлені методичні рекомендації з колдоговірної практики та модель колективного договору, де відображені питання атестації. Семінар-нарада (грудень) з питань профзахворювань та організації промислової медицини. Активно працює Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ: на проведення атестації та інших експертних робіт укладено 133 договори, з яких виконано – 123.

За рахунок профспілкових коштів проведено додаткові санітарно-гігієнічні дослідження умов праці на робочих місцях лампівників в шахтах «Новодонецкая», «Белицкая», «Алмазная» и «Пионер»; робочого місця слюсаря з ремонту КВП дільниці ВТБ на шахтах «Белозерская» і «Алмазная»; робочого місця слюсаря з ремонту обладнання дільниці «Связь-УТАС» і телефоністки - на шахті «Белозерская».

            Головним підсумком цієї роботи стало підтвердження права на пенсійне забезпечення за віком на пільгових умовах за Списком № 2 сорока семи лампівникам шахт «Новодонецкая» і «Белозерская», встановлення їм доплат до заробітної плати у розмірі 8% та збільшення з 4-х до 6-и діб додаткової оплачуваної відпустки.

            Матеріали додаткових досліджень на інших зазначених шахтах оформлені належним чином і знаходяться на узгодженні у Головному управлінні праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

            За ініціативи технічної інспекції праці Донецької обласної ради профспілок і профкому на шахті «Торецкая» організовано проведення незалежної експертизи умов праці підприємством «Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ», результатом якої стало встановлення наявності у повітрі робочої зони хімічних речовин, що дає право працівникам на безоплатне забезпечення їх молоком і яке почали їм видавати.

            Передбачається проведення повторної атестації на робочих місцях електрослюсарів підземних гаражів на шахтах ім. Дзержинського і «Северная».

Федерація профспілок Житомирської області:

Заходи з продовження Акції розглянуті на засіданні Президії, виникає проблема у відшкодуванні підприємствами пенсії згідно статті 100 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Проведено 8 семінарів-навчань для профактиву; розпочата спільна робота щодо формування та прийняття регіональної угоди та обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

На 10 засіданнях комісії з підтвердження стажу розглянуто та вирішено позитивно більше 150 справ.

Закарпатська обласна рада профспілок:

            У квітні проведено Президію – підведені підсумки за 2010-2011 роки і план на 2012. Проведені також семінари-навчання з новообраними головами профкомів за участю Головного державного експерта з умов праці «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці».

У 2012 році спільно із соціальними партнерами здійснено громадський контроль за станом проведення атестації на 95 підприємствах області – з 2404 робочих місць атестовано 1964 (81,7%). За результатами контролю видано 23 подання щодо усунення виявлених недоліків, та надано 95 консультацій.

Надана практична допомога у проведенні атестацій на 22-х підприємствах.

Не проведена атестація на 5-и підприємствах, де відсутні профспілкові організації. Основним чинниками, що гальмують проведення атестації є висока вартість санітарно-гігієнічних досліджень та компенсаційні виплати до пенсійного Фонду пільгових пенсій.

Акція широко висвітлювалась через обласні та районні газети, обласне радіо, організовані круглі столи.

З працівниками підприємств проведено 49 консультацій щодо надання пільг і компенсацій за роботу з важкими і шкідливими умовами праці.

            Запорізька обласна рада профспілок:

            Протягом 2012 року представники профспілок взяли участь у перевірках стану атестації на 642 підприємствах області, з числа яких на 93 (14,5% перевірених) атестація не проводилась (наприклад, ТОВ «Компанія Укргазбуд», ПП «Промтехсервіс», ТОВ «Еліз», ТОВ «НОВПА» та інші). Майже на 40 підприємствах (6,2%) атестація проведена з порушеннями, зокрема: щодо термінів проведення (наприклад, ЗДП «Промавтоматика № 435», ПАТ «Електротехнологія», ЗДП «Радіоприлад», ТОВ «Корунд», ПАТ «АТП-0801» та інші).

Проведена чергова атестація на ВП «Запорізька АЕС», ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ДП ЗМКБ «Прогрес», Пат «Запоріжгаз», КП «Водоканал», де представники профспілок присутні у комісіях з атестації на постійній основі.

            Для усунення виявлених порушень представники профспілок видали 40 подань, які налічували 166 заходів.

            В учбово-методичному центрі проведено семінар-навчання представників профспілок з питань охорони праці та здійснення контролю за проведенням атестації,

Підсумки проведеної роботи підведені на нараді у квітні 2012 року.

Акція широко відображалась на місцевих каналах телебачення.

Проблеми з атестацією там, де відсутні профспілкові організації і не працюють уповноважені трудових колективів з питань охорони праці.

На підприємствах області атестовано 96,5% всіх робочих місць.

Рада профспілок Івано-Франківської області:

У 2012 році питання розглядалось на засіданні ради, у навчальних планах профспілкового активу, методична робота.

Здійснено громадський контроль за проведенням атестації на 934 підприємствах. Протягом року атестовано 4140 робочих місць, здійснено 1247 експертиз. За результатами атестацій надані додаткові відпустки працівникам на 385 робочих місцях, а доплата – на 424. 

Київська міська рада профспілок:

Включено зобов’язання сторін щодо проведення атестації у Територіальну угоду; проведено огляд-конкурс підприємств з охорони праці, де одним з показників є проведення атестації.

Розглянуто на засіданні Київської ТСЕР, проведено семінар-нараду, роздані меfont-size: 10pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif';font-size: 10pt; font-famibtext-align: justify;nbsp;ly: 'Arial', 'sans-serif';тодичні рекомендації додатково. Фахівцями сектора експертизи праці Київської МДА проведено 179 експертиз (1736 робочих місць) на 42 робочих місцях виявлені порушення.

Вирішено позитивно звернення про призначення пільгової пенсії.

До положення про міські конкурси «Кращий колективний договір» та «Краще підприємство з охорони праці» включено положення про врахування стану проведення атестації на підприємствах, в установах та організаціях

м. Києва.

Розглянуто 11 звернень з призначення пенсій за віком на пільгових умовах, в 6-и випадках питання вирішено позитивно, а у 5-и - надана допомога у складанні позовів до суду.

Київська обласна рада профспілок:

Протягом Акції на підприємствах проведені паспортизації санітарно-технічного стану цехів, круглі столи, наради, семінари; положення про поліпшення проведення атестації внесено у колективні договори.

Недоліки у проведенні атестації розглянуті на колегії прокуратури області. У Броварській міськраді прийнята програма поліпшення стану проведення атестації.

Експертами держслужби з умов праці проведено перевірки на 885 підприємствах області, підтверджено пільги 13343 працюючим.

Разом з представниками Держсанепідемслужби на 548-и обєктах виявлені суттєві порушення чинного санітарного законодавства, а також порядку проведення атестації. За результатами перевірок 378 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, за порушення вимог санітарних правил відсторонено від роботи 470 працівників, до правоохоронних органів направлено 6 подань про притягнення роботодавців до відповідальності.

Поліпшено умови праці на ВАТ «Обухівське» і ВАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів».

Федерація профспілок Кіровоградської області:

Представниками профспілок спільно з державними експертами з умов праці перевірено 1067 підприємств (235465 робочих місць, атестовано 20310 (85,0%). Ефективно працювали з проведення атестації у 6 районах області та у

м. Кіровограді. Зросла на 100 підприємств кількість, де проведена атестація. Виділені причини не проведення атестації; відмічена малоефективний громадський контроль за проведенням атестації.

Освітяни провели акцію у 6-и районах та двох містах.

Протягом акції в установах освіти здійснено атестацію понад 1200 робочих місць підтверджено право на пільги і компенсації на 767 робочих місцях, в тому числі: додаткові відпустки – 432, доплати – 299, пільгове пенсійне забезпечення ­– 36.

Відбулося засідання президії обласної Ради профспілки працівників освіти з прийняттям рекомендацій членським організаціям області.  

Федерація незалежних профспілок Криму:

            На засіданні Президії розглянуто питання «про реалізацію права на пільгове пенсійне забезпечення працюючих у шкідливих і важких умовах праці».

Федерація професійних спілок Луганської області:

Проведено 10 перевірок. За їх результатами включено в колдоговір пункти про пільгове пенсійне забезпечення (ДП «Сєвєолодонецька ТЕЦ»), відновлені пільги і компенсації для працівників СП «Шахта ім. Баракова».

Заходи з виконання Акції розглянуті на Президії у квітні. Питання поліпшення проведення атестації обговорювалось на 3-х регіональних семінарах-нарадах, де проведено навчання 620 осіб профактиву та 2,2 тис. громадських інспекторів.

Проведення атестації внесено у регіональну угоду, під час проведення працювала «гаряча лінія». Вивчена робота з профілактики професійних захворювань, ситуація з проведенням атестацій поліпшилась, оскількиз 1387 перевірених підприємств атестація не булла проведена тільки на 47 (3,4%), а на 68 робочих місцях виявлнено порушення порядку атестації.  

Миколаївська обласна рада профспілок:

Розглядалися питання на засіданнях районних ТСЕР, представники профкомів приймають участь у роботі комісій.

В області атестовано 90,1% робочих місць, в м. Миколаєві – 96,0%.

Федерація профспілок Одеської області:

Проведно тематичний «круглий стіл», 3 семінара-навчання; Обстежено 17 підприємств щодо включення положень про атестацію до Комплексних планів; на 4-х підприємствах проведена експертиза матеріалів атестації, відхилень не виявлено. Укладено угоду з держінспекцією з питань праці. Включено у макет колдоговору.

Федерація професійних спілок Рівненської області:

Проведення Акції розглянуто на Президії у жовтні під час навчання

профактиву; у грудні підведено підсумки і укладено угоду з ОДА. За три роки покращилась проведення атестації та охоплення нею підприємств з 93,7% до 99,6%. Але в області, у середньому 29,0% працівників продовжують працювати у важких та шкідливих умовах праці. Перевірено 3346 (56,9%) колдоговорів щодо включення пунктів про атестацію із загального числа 5880.

Положення про виділення коштів на проведення атестацій включені у

5880 колективних договори підприємств, установ та організацій області.

            Сумська обласна рада профспілок:

            У 4-х районах перевірено стан проведення атестації, на підприємствах лісового господарства і Укртелекому на 1049 робочих місць, на кожному 7-у (14,0%) атестація не проведена. Спільно проведені експертизи результатів атестації. В області аттестовано 92% робочих місць на кожному 12-у (8,0%) виявлені порушення. За результатами висновків видано 67 висновків, 849 приписів та актів. Всього в області працюють 1504 підприємства (169 тис. працівників), з шкідливими умовами праці – 1339 підприємств (89,0% загального числа, на яких працює 58,6 тис. працівників.

            Питання соціального захисту розглядались на 17 засіданнях колегій районних держадміністрацій, 37 засіданнях Рад з безпеки життєдіяльності. Проведено 53 семінари з проведення атестації, 154 спільних комплексних перевірок. Поліпшилось проведення атестації – на 99,3% підприємств. У жовтні підсумки Акції за 2012 рік обговорені на засіданні Президії Сумської облпрофради.

Тернопільська обласна рада профспілок:

У березні – Президія облради розглянула результати проведення Акції за

2010-2011 роки. У 2012 р. – атестація проведена на 88,4% підприємств, з них установи охорони здоровя – 98,5%; промисловість, будівництво, транспорт і звязок – 85,0%; підприємства агропромислового комплексу – 57,4%. З 808 підприємств, де діють первинні профспілкові організації атестацію не провели лише у 36 (4,5%).

Основні причини не проведення атестації _ відсутність коштів (школи та дитсадки), тривалі простої підприємств, затримка проведення санітарно-гігієнічних досліджень через реорганізацію санепідемслужби.

На підприємствах існує проблема забезпечення працівників молоком через відсутність їдалень.

            У шкідливих умовах праці в середньому по області працює 18,2% облікової кількості працівників, 21,3% - у промисловості, 28,3% – у будівництві, 18,7% – на транспорті та звязку.

            Пільги і компенсації отримує значно менший відсоток цих працівників.

Для поліпшення стану проведення атестації та умов праці потрібно відновити дію вимог постанови Ради Міністрів України 1973 року про адміністративно-громадський контроль.

            Об’єднання профспілок Харківської області:

            До бази даних про підприємства, установи та організації, де є робочі місця з важкими та шкідливими умовами праці включено 1400 підприємств. Проведено засідання обласної ради з БЖД населення, на якому обговорено стан проведення атестації на підприємствах області.

Положення про атестацію у 98,5% колдоговорів. У 2012 р. атестовано 97,6% робочих місць по області, по м. Харків – 97,8%; по районах – від 37% (Близнюківський район) до 74% (Сахновщинський. У м. Харкові не проведена атестація на 41 з 543 підприємств (7,6%). Пільги і компенсації – 27% від штатного розпису.

Щодо надання пільг і компенсацій слід відмітити, що у судовому порядку не можна встановити право на пільгову пенсію, керуючись ч. 2 ст. 256 Цивільно-правового Кодексу України

Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок:

Проведено спільний обласний семінар-нараду та 7 семінарів-нарад галузевими обкомами; 4 семінара-навчання за участю працівників Головних управлінь праці та соціального захисту населення та представників Фонду. Всього у області 17,1 тис. об’єктів, з них на 2317 створені первинні профспілкові організації, які входять до облпрофради (135 тис. працюючих).

Під час Акції здійснено громадський контроль профспілок за проведенням атестацій на 365-и підприємствах, для усунення виявлених недоліків надано 75 приписів роботодавцям. Фактів не проведення атестації виявлено. Облпрофрада вважає доцільним продовжити Акцію.

Федерація профспілок Черкаської області:

Прийнята постанова «Про посилення роботи профспілок в питаннях атестації робочих місць за умовами праці». Проведено «круглий стіл». Протягом року перевірено 1256 підприємств (26320 робочих місць, атестація проведена на 86,0%). Розглянуто відповідне питання на Колегії Головного управління праці та соціального захисту за участю представників Федерації профспілок області.

Федерація профспілок Чернігівської області:

Проведена нарада голів обкомів,навчання профактиву, заняття на базі НМЦ ФПО. Хід виконання заходів, передбачених Акцією у 2012 році також висвітлювався у місцевих профспілкових періодичних виданнях у передачах місцевого радіо і телебачення.  

 

 

Департамент охорони праці ФПУ

 

/span

span style=p style=

bfont-size: 10pt; font-family: 'Arial', 'sans-serif';nbsp;