- Який порядок їх відновлення?

- Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс), Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі – Інструкція) трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника, а відтак документом, що підтверджує стаж роботи.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, у т. ч. про час роботи на конкретному підприємстві, в установі, організації трудовий стаж підтверджується на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, архівними установами, а в окремих випадках — показаннями свідків.

Згідно з п. 1.1 Інструкції трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад п’ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи.

У випадку, якщо громадянин загубив трудову книжку (вкладиш до неї), він зобов'язаний негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після поданої заяви, а в разі ускладнення - в інші строки власник або уповноваженому ним органу видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки.

У такому ж порядку оформляється дублікат трудової книжки у разі, якщо вона була загублена (знищена) на підприємстві.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюється за загальними правилами. У розділі "Відомості про роботу", "Відомості про нагородження" і "Відомості про заохочення" при заповненні вносяться записи про роботу, а також про нагородження і заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів (розпоряджень).

Якщо працівник до влаштування на підприємство вже працював, то при заповненні дубліката трудової книжки в розділ "Відомості про роботу" у графу 3 спочатку вноситься запис про загальний стаж його роботи до влаштування на це підприємство, який підтверджується документами.

Загальний стаж роботи записується сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в які періоди часу і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки.

Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записується по окремих періодах роботи в наступному порядку: у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу; до графи 3 вноситься найменування підприємства, де працював працівник, а також цех (відділ) і посада (робоче місце), на яку його було прийнято. Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій провадиться за бажанням працівника.

Якщо з наданих працівником документів вбачається, що він переводився на постійну роботу на тому ж самому підприємстві, то про це робиться відповідний запис.

Після цього у графі 2 записується дата звільнення, а в графі 3 - причина звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані.

У тому разі, коли документи не містять повністю зазначених вище даних про роботу у минулому, в дублікат трудової книжки вносяться тільки ті дані, що є у документах.

У графі 4 зазначаються дата і номер документа, на підставі якого до дублікату внесено записи. Оригінали документів про роботу після оформлення дубліката трудової книжки, вкладишу до неї, повертаються працівникові.

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний сприяти працівникові в одержанні документів, що підтверджують стаж його роботи, що передував теперішньому працевлаштуванню.

Для отримання документів про роботу працівникові слід звернутися за попередніми місцями роботи з метою отримання копій наказів про прийняття на роботу, переведення та звільнення, а також довідки про роботу.

У разі якщо підприємство, установа, організація на теперішній час ліквідоване, документи про роботу можна отримати у архівній установі за місцем державної реєстрації ліквідованого підприємства.

Також варто зауважити, що якщо трудова книжка працівника загублена підприємством внаслідок стихійного лиха або з інших причин, то йому видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ