- Чи не є це проявом дискримінації окремих працівників, зокрема тих, які мають сімейні обов'язки?

 

- Відповідно до Методичних рекомендацій Міністерства праці та соціальної політики України щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій від 29.01.2003 р. № 23  премія - це основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка виплачується працівникам за результатами їх трудової діяльності та виробництва в цілому за показниками та умовами оцінки цих результатів, визначеними підприємством.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» (далі – Закон) визначено, що премія включається до структури заробітної плати. Проте вона відноситься до категорії заохочувальних та компенсаційних виплат які прямо не передбачені актами чинного законодавства про оплату праці і провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Згідно із статтею 15 Закону форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних та компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Крім того, статтею 9-1 Кодексу визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Отже, законодавство надає право роботодавцю самостійно визначати умови та розміри преміювання.

Зазвичай, з цією метою роботодавцями розробляється та затверджується положення про преміювання.

У зазначеному положенні визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників, строки її виплати. Вибір показників і умов преміювання здійснюється з урахуванням тих виробничих завдань, що стоять перед кожним структурним підрозділом, юридичною особою вцілому.

Положення про преміювання може визначати конкретні показники та обставини, за яких працівникам виплачується премія. Одним із таких показників може бути відсутність у працівника протягом року лікарняних, засвідчених у встановленому законом порядку.

Відповідно до статті 29 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) роботодавець до початку роботи за укладеним трудовим договором зобов'язаний, зокрема роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, а також ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

Таким чином, у разі якщо працівник під час прийому на роботу або згодом пристав на умови праці, зокрема стосовно критеріїв преміювання, роботодавець має право застосовувати положення про преміювання відносно цього працівника.

Виходячи з викладеного роботодавець, реалізуючи заохочувальну функцію преміювання, може у встановленому законом порядку включити до положення про преміювання таку умову її виплати як відсутність у працівника лікарняних протягом певного періоду.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ