- Яким чином дана процедура регламентується чинним законодавством та чи має право роботодавець застосовувати дисциплінарні стягнення до працівників на підставі даних, отриманих за результатами роботи такої системи?

 

- На сьогоднішній день в Україні відсутній спеціальний нормативний-правовий акт, який би регулював порядок використання автоматизованих систем контролю доступу до приміщень та моніторингу переміщень працівників (далі - системи обліку робочого часу), а відтак існує певна юридична невизначеність щодо порядку запровадження таких засобів та використання результатів їх роботи.

За загальним правилом контроль за виконанням працівниками своїх трудових обов’язків, додержанням трудової дисципліни, а також облік робочого часу (час початку та закінчення робочого часу, перерв, змін та ін.) на підприємстві, в установі, організації здійснює роботодавець.

Такий облік може здійснюватися у різних формах, в тому числі і з використанням таких технічних засобів як системи обліку робочого часу.

Положеннями статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) визначено, що у випадку укладення трудового договору між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою працівник зобов'язується, зокрема, підлягати внутрішньому трудовому розпорядкові підприємства, установи, організації, визначеному у Правилах.

Відповідно до статті 142 Кодексу трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила), які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі типових правил. Зазначені правила повинні містити, зокрема, відомості про режим роботи підприємства, установи, організації (статті 57, 66 Кодексу).

А відтак, використання системи обліку робочого часу має бути передбачено Правилами, погодженими у встановленому порядку.

Крім цього, працівники мають бути ознайомлені з відповідним Положенням про запроваджувану систему обліку робочого часу, яке має містити правила та особливості використання елементів системи, оскільки відповідно до статті 29 Кодексу до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний, зокрема, роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці.

Дисциплінарним стягненням є заходи, що вживаються до порушників трудової дисципліни на підприємствах, в установах, організаціях. Порядок застосовування роботодавцем дисциплінарних стягнень визначений у статтях 147-152 Кодексу.

Як зазначалося вище, зміст трудової дисципліни визначається у Правилах.

Таким чином, інформація, отримана за результатами роботи системи обліку робочого часу може бути підставою для застосування до працівника дисциплінарного стягнення лише у тому випадку, якщо використання такої системи передбачено Правилами і працівник ознайомлений з відповідним положенням про роботу цієї системи.

 

Департамент правового захисту