- Скорочення - це зменшення чисельності (штату) працівників. Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) скорочення є різновидом змін в організації виробництва і праці. Такі зміни, відповідно до статті 40 Кодексу є підставою для розірвання трудового договору яке відбувається з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Скорочення штату працівників відбувається за процедурою, чітко визначеною у законодавстві про працю. Стаття 49-2 Кодексу передбачає, що про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Водночас, Кодексом та Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачені додаткові гарантії для працівників підприємств, установ і організацій, обраних до профспілкових органів. Згідно із ст. 252 Кодексу та ст. 41 згаданого Закону, звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об'єднання професійних спілок). Не допускається звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі у зв'язку із станом здоров'я, що перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов'язано із станом здоров'я.

Таким чином, звільнення працівника, який обирався до виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, у тому числі і голови профспілки, має відбуватися відповідно до вимог законодавства про працю.

Звертаємо увагу, що у разі порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, у тому числі і під час звільнення, працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ст. 233 Кодексу).

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ